ІСТОРІЯ УКРАЇНИ 8 клас

ІСТОРІЯ УКРАЇНИ 8 клас

Історія України. 8 клас

Дата уроку

Тема уроку

Програма

Поняття, терміни

Події, дати

Картосхема

Історичні постаті

Домашнє завдання

1

01.09.

Вступ

Ознайомлення учнів із завданнями і структурою курсу. Нова доба в історії України: хронологічні рамки. Становище українських земель у складі різних держав у ХVІ ст.

Новий час; періодизація; стани; держава

Кінець ХУ - початок XX ст. - Новий час;

кінець ХУ-ХУІІІ ст. - ранній Новий час;

ХІХ - початок XX ст. - пізній Новий час

Швидько Г.К. Історія України, ХVІ – ХVІІІ ст. : підруч. для 8 кл.  – К,: Генеза, 2008. -   С. 3-4.

Тема 1. УКРАЇНСЬКІ ЗЕМЛІ В ХVІ ст. (10 годин)

2

03.09

Соціальна структура українського суспільства в XVI ст.

Соціальна структура українського суспільства та економічне життя. Зміни в соціальній структурі українського суспільства. Князі, пани й дрібна шляхта. Становище непривілейованих груп населення. Порівняти становище різних верств населення українських земель у XV – XVI столітті. Виникнення українського козацтва.

Стани; соціальна структура українського суспільства (різні верстви); суспільства; «українська шляхта», фільварок; козак ч.

1471 р. - ліквідація Київського князівства;

1508 р. - повстання Михайла Глинського;

1529 р. - Перший Литов­ський статут;

1557 р. - «Устава на волоки».

 

Роксолана, Сулейман І Пишний, Казимир; Сигізмунд ІІ Август, Семен

Олелькович; М.Глинський

С. 6 – 17.

3

08.09

Люблінська унія

Передумови Люблінської унії. Люблінський сейм 1569 р. Люблінська унія та її вплив на українські землі.  Суспільно-політичні зміни в українських землях внаслідок Люблінської унії.

 

Унія; Річ Посполита; рес­публіка; шляхетська де­мократія; сейм; король; воєводства; воєвода;ста­роста; гродські, підко- морські і земські суди

1385 р. - Кревська унія;

1558-1583 р. – Лівонська війна між Лівонсь- ким орденом і Московською державою.

1569 р. - Люблінська унія. Утворення Речі Посполитої;

1 липня 1569 р. - Люблінська унія про об’єднання Польського королівства та Великого князівства Литовського в єдину державу Річ Посполита (республіка).

Причини, сутність та наслідки Люблінської унії для українських земель.

територіальні зміни, що відбулися внаслідок Люблінської унії, польські воєводства на українських землях та їхні центри.

Василь-Костянтин Острозький, Микола Радзивілл, Ян Ходкевич, Сигізмунд ІІ Август,

С. 18 - 23

4

10.09

Православні братства

Реформаційні та контрреформаційні рухи в Україні. Братський рух. Православні братства. Львівська братська школа.

Унія; братство, православна церква; католи- цька церква; Реформація; протестантизм; соцініанство

Становище православної церкви, діяльність православних братств.

1576 р. – заснування Слов’яно-греко-латинської академії у Острозі; 1586 р. - затвердження статуту Львівського церковного братства;

1615 р. - заснування Київського церковного братства

 

Сигізмунд ІІ Август, Стефан Баторій, Василь-

Костянтин

Острозький,

С. 24 – 30.

5

15.09

Берестейська унія

Становище церкви. Розвиток полемічної літератури. Церковні собори в Бересті 1596 р., Утворення греко-католицької церкви.

Православна церква; католицька церква; греко-католицька церква, Берестейська унія, церковний собор; Реформація; Контрреформація; протестантизм; кальвінізм; єзуїти; по­лемічна література

1589 р. – константинопольський патріарх Єремія дав згоду на утворення патріаршества у Московській державі;

1596 р.— Брестська унія

 

єпископи Іпатій Потій, Кирило Терлецький, Петро Скарга, Гедеон Балабан, Сигізмунд ІІІ, Герасим та Мелетій Смотрицькі, Христофор Філарет,

С. 31- 35.

6

17.09

Запорозька Січ - козацька республіка

 

Виникнення Запорізької Січі.

Д. Вишневецький. Життя та побут козаків.

українське козацтво, козак; реєстрове козацтво, отаман; Запорізька Січ, старшина, клейноди, татари; орда; ясир; ясак; уходник, пороги Великий Луг; козацька республіка; гетьман; кошовий отаман; козацька рада; кіш; курінь

1482 р. - перший напад татар на Україну;

1489 р. - перша згадка про українських козаків у писемних джерелах.

1556 р. - заснування князем Д. Вишневецьким на о. Малій Хортиці першої Січі;

1563 р. - страта Вишневецького в Стамбулі

 

Дмитро Вишневецький(Байда),

Стефан Баторій,

С. 35 – 43.

7

22.09

Козацтво наприкінці XVI ст.

 

Військове мистецтво козацтва. Утворення реєстрового козацтва. Повстання 90-х років XVI ст. Повстання 1591—1596 рр.

Гетьман; січ; курінь; козацька республіка; землі Війська Запороз­ького; Січова рада; кіш; козацька старшина; ко­шовий отаман; писар; осавул; клейноди; бунчук; корогви; булава; військова печатка; литаври; каламар; пірнач, реєстрове козацтво; табір; фігура; чайка; тришеренгова піхота; рухо­мий табір; реєстрове козацтво

Військово-політична організація козацтва. Причини виникнення українського козацтва. Місце козацтва в історії та культурі України.

1572 р. - запровадження реєстрового козацтва королем Сигізмундом ІІ;

1578 р. - розширення прав реєстрових козаків;

Причини та наслідки перших козацьких повстань. 1591-1593 рр. – повстання козацького гетьмана К. Косинського проти магнатів і шляхти;

1594-1596 рр. – повстання під проводом С. Наливайка

 

Сигізмунд- Август, Стефан Баторій, Іван Підкова, Северин Наливайко, Криштоф Косинський, Григорій Лобода, Матвій Шаула,

 

С. 43 – 49.

8

24.09

Розвиток освіти та книгодрукування

 

Умови розвитку культури. Розвиток української мови. Шкільництво. Острозька академія. Розвиток культури й освіти.

Культура; гуманізм, освіта; книгодруку- вання;Пересопницьке Євангеліє; Острозька академія; Острозька Біблія; братські школи; колегіум; академія;

1576-1612 рр. – існування Острозького колегіуму;

1586 р. - відкриття Львівської братської школи;

1532 р. - заснування Могилянського колегіуму;

Здобутки в галузі освіти та науки. Місце Острозької академії в розвиткові української культури.

 

Петро Сагайдачний, Іов Борецький, Василь-

Костянтин

Острозький, Іван Федоров (Федорович),

С. 50 - 53

9

29.09

Книговидання та література

Острозька академія. Рукописна книга та книговидання. Літописання.

 

Книгодрукування, гуманізм, реформа- ція, полемічна література, літопис, полеміка, єзуїти,

1574 р. - видання книгодрукарем І. Федоровим Апостола та Букваря;

1556-1561 р. - створення Пересопницького Євангелія;

1616 р. - видання «Граматики» М. Смотрицького

 

Герасим Смотрицький, Іван Вишенський, Павло Русин, С. Оріховський,

С. 54 – 58.

10

01.10

Архітектура та образотворче мистецтво

Архітектура й містобудування. Образотворче та декоративно-ужиткове мистецтво.

Кам'яниця; іконопис; Іконостас; книжкова мініатюра, гравюра.

Острозький, Луцький, Кам’янець-Подільський, Хотинський, Кременецький, Олеський (С. 61, 65) та інші замки,

Церкви м. Львів (С. 62)

 

Архітектори Іов Претвич, Петро Красовський, Амвросій Прихильний,

С. 59 – 65.

11

06.10

Узагальнення з теми «УКРАЇНСЬКІ ЗЕМЛІ В ХVІ ст.»

Характеризувати становище різних верств населення українського суспільства XVI ст., суспільно-політичні зміни, які відбулися на українських землях внаслідок Люблінської унії, здобутки в галузі освіти та науки; військово-політичну організацію козацтва; становище православної церкви, діяльність видатних діячів періоду, православних братств.

Визначати причини та наслідки Люблінської унії, перших козацьких повстань.

 

Тема 2. Українські землі в першій половині XVІI ст. (7 годин).

12

08.10

Економічний розвиток українських земель у І половині

XVII ст.

Зміни в соціаль- но-економічному житті. Розвиток міст. Зростання магнатського землеволодіння. Поширення фільварків. Розвиток товарного виробництва. Міста. Становище селян та міщан.

Латифундія; фільвар­кове господарство; кріпацтво, цехи,

1634 р. – Полянівський мир – закріплення українських земель за Польщею в результаті Смоленської війни 1632-1634 рр.

Золочівський замок (С. 69).

Н-Сіверський монастир (С. 73).

Зростання магнатського земле- володіння, поширення фільварків та розвитку товарного виробництва у першій половині XVII ст. Значення цих процесів.

Розпізнавати українські землі у складі різних держав;

воєводства Речі Посполитої на українських землях.

Якуб Собеський,

С. 68-74.

13

13.10.

Церковне життя після Берестейської унії 1596 р.

Вплив Берестейської унії на розвиток церковного життя в Україні. Відновлення церков- ної православної ієрархії 1620 р. Становище церков.

Право ставропігії, греко-католицька (уніатська) церква,

1615 р. – поява у Києві Богоявленського братства та школи при ньому;

1620 р. – відновлення церковної православної ієрархії.

 

Іван (Іов) Борецький, Петро Могила, Іпатій Потій, Владислав ІV

С. 75-80.

14

27.10

Козацтво на початку XVII ст. Гетьман Конашевич- Сагайдачний

Морські походи козаків. Гетьман П. Конашевич-Сагайдачний. Участь українського козацтва в Хотинській війні.

Покозачення, Османська імперія; Кримське ханство; ясир яничари; ясак; каторга; хан; султан; митропо­лія; Хотинська війна

1616 р. - захоплення Кафи;

1620 р. - битва під Цецорою;

1621 р. - Хотинська війна.

Карта на с. 92.

Самійло Кішка, Петро Конашевич-Сагайдачний,

С. 81-89

15

29.10

Козацько-селянські повстання 20-30-х рр. XVII ст.

 

Козацькі повстання 1620-х - 1630-х рр. Козацько-польський збройний конфлікт 1625 р. Повстання Т. Федоровича, І. Сулими. Національно-визвольне повстання 1637—1638 рр.

Національно-визволь­ний рух; Куруківська угода; Ординація Вій­ська Запорозького; ви- пищики; козацькі при­вілеї; реєстрові козаки; Тарасова ніч; «золотий спокій»

1625 р. - Куруківська угода (реєстр 6 тис. козаків та 40 тис. козаків);

15 травня 1630 р. – «Тарасова ніч»;

1630 р. - повстання Т. Трясила;

1635 р. - зруйнування Кодака;

1637-1638 рр. - повстання під проводом Павла Павлюка, Якова Осірянина, Дмитра Гуні;

1638 р. - «Ординації» 1616 р. - видання «Граматики» М. Смотрицького.

 

Михайло Дорошенко, Марко Жмайло, П. Павлюк, Тарас Федорович Трясило, Іван Сулима, Яків Острянин, С. Конецпольський,  Гійом Левассер де Боплан,

С. 90-98

16

03.11

Українська культура першій половини XVII ст. Розвиток освіти та літератури

Розвиток культури та освіти.

Митрополит П. Могила. Шкільництво. Утворення Києво-Могилянської академії. Література.

 

Культура; книгодрукування; літописання; «сім вільних наук»; мемуари; поезія; публіцистика; шкільна драма

1615 р. – відкриття Київської братської школи;

1619 р. – «Граматика словенскія правильноє синтагма» М.Смотрицького;

1631 р. – заснування школи у Києво-Печерському монастирі П. Могилою;

1632 р. - утворення Києво-Могилянського колегіуму.

 

Петро Могила, Сильвестр Косов, Мелетій Смотрицький, К. Транквіліон-Ставровецький, Памва Беринда, Касіян Сакович, 

С. 99 – 105.

17

05.11

Розвиток мистецтва на українських землях у кінці XVI – перш. пол. XVII ст.

Книговидання.

Театр. Література. Музика. Архітектура та образотворче мистецтво

Думи; кобзарі; шкільна драма; інтермедії; вертеп, фрески, іконопис, гравюра, людвисарство, конвісарство.

1635 – 1640 рр. – будівництво замку в Підгірцях (С. 98).

Теребовлянський замок,

Особливості розвитку української культури другої половини XVIXVII століття. Найвідоміші пам’ятки архітектури та образотворчого мистецтва.

 

Петро Могила, зодчий Леонтій, Іов Кондзелевич, гравери Тимофій Петрович, Тарас Земка, 

 С. 105 – 112.

18

10.11

Узагальнення з теми «Українські землі в першій половині XVІI ст.»

Характеризувати соціально-економічне та політичне становище в українських землях, становище православної та греко-католицької церков.

Порівняти адміністративно-політичний устрій Слобідської України та Лівобережної Гетьманщини в першій половині XVIII ст.

Визначати наслідки «доби героїчних походів козацтва» перших десятиліть 17 ст., козацьких повстань 20-30-рр.

 

Тема 3. ПОЧАТОК НАЦІОНАЛЬНО-ВИЗВОЛЬНОЇ ВІЙНИ УКРАЇНСЬКОГО

НАРОДУ СЕРЕДИНИ XVII ст. ( 9 годин )

19

12.11

Передумови Національно визвольної війни

Передумови Причини Національно-визвольної війни українського народу середини XVII століття. Гетьман Б. Хмельницький, його сподвижники.

Національно-визвольна війна українсь- кого народу.

 

 

Січень 1648 р. - обрання гетьманом Б. Хмельницького та очищення Січі від польських військ.

 

 

Богдан-Зиновій Хмельницький, Іван Богун, Іван і Данило Нечай, Пало Тетеря, Іван Виговський, Максим Кривоніс

С. 114 – 121.

20-21

14.11.

17.11

Розгортання боротьби у 1648- 1649 рр.

Битви на Жовтих Водах, під Корсунем та Пилявцями. Визвольний похід українського війська в Галичину. Програма розбудови Української козацької держави.

«Національно-визвольна війна», Селянська війна; залога; соціальна боротьба; покозачення; автономія; державна самостійність

22 квітня – 8 травня 1648 р. - битва під Жовтими Водами;

16 травня 1648 р. - Корсунська битва. 1648 р. - Жовтоводська, Корсунська та Пилявецька битви;

11-13 вересня 1648 р. - Пилявецька битва, облога Львова, облога Замостя;

 

Карта с. 123, 124, 131.

Розпізнавати місця основних подій війни.

Богдан-Зиновій Хмельницький, Іван Богун, Ян ІІ Казимир, Адам Кисіль, Максим Кривонос, М. Вишневецький, Іван Гиря, Іван Ганжа, Тугайбей,

С. 122 – 134.

22

19.11

Воєнно-політичні події 1649-1651рр

Збаразько-Зборівська кампанія. Укладення Зборівської угоди. Берестецька битва. Білоцерківський мирний договір.

 «Військо Запорізьке», Внутрішня політика; універсал; реєстр; сепаратна угода

1649 р. - облога Збаража, Зборівська битва,

1649 р. - Зборівська битва. Укладення Зборівського договору;

8 серпня 1649 р. - Зборівський договір.

18-20 червня 1651 р. – битва під Берестечком (на Волині);

1651 р. - Берестецька битва. Укладення Білоцерківського договору;

18 вересня 1651 р. – Білоцерківський мир;

Розпізнавати територію української козацької держави за Зборівським і Білоцерківським договорами, місця основних подій війни.

Богдан-Зиновій Хмельницький, Тиміш Хмельницький, Станіслав Морозовицький, М. Потоцький, С. Лупул, Януш Радзивілл. 

С. 135 – 141.

23

24.11

Українська

Гетьманська держава

Зміни в суспільно-політичному житті. Утворення української козацької держави - Війська

Запорізького.

Політичний та адміністративно-територіальний устрій. Фінансова система та судочинство. Українська армія. Зміни в соціально-економічному житті українського народу.

 «Гетьманщина», полково-сотенний устрій; демо­кратія; авторитаризм; республіка

1649 - 1764 рр. - існування козацької держави Гетьманщини

 

Богдан-Зиновій Хмельницький,

С. 142 – 147.

24

26.11

Події 1652- 1653 рр.

Молдовські походи Б. Хмельницького. Батозька битва. Жванецька облога.

Внутрішньо- і зовнішньополітичне становище Гетьманщини наприкінці 1653 р.

Внутрішня політика; універсал; реєстр; сепа­ратна угода

1651 р. - Білоцерківський мирний до­говір;

22-23 травня 1652 р. - Батозька битва;

1652-1653 рр. - Молдавські походи;

1653 р. - Жванецька облога;

5 грудня 1653 р. – Зборівський мирний договір.

 

Богдан-Зиновій Хмельницький, М. Калиновський, Д. Нечай, І. Богун

С. 148 – 152.

25

01.12

Україна в системі міжнародних відносин

Українські землі в системі міжнародних відносин. Місце Гетьманщини в міжнародних відносинах тогочасної Європи. Зовнішньополітична діяльність уряду Б. Хмельницького. Відносини між Українською державою і Московією.

Гетьманщина; дипломатична служба.

Характеризувати відносини Війська Запорізького з Польщею, Кримським ханством, Молдовою, Московією.

1648 р. – посли Б. Хмельницького прибули у Молдавію;

1651 р. – гетьман Б.Хмельницький направив посольство у Стамбул на чолі з А. Ждановичем;

Розпізнавати територі- альні зміни, що відбули- ся внаслі- док Національно-визвольної війни

Богдан-Зиновій Хмельницький,

Василь Лупул, Розанда Лупул, Антон Жданович, Фома Іванов,

С. 153 – 158.

26

03.12

Українсько- московський договір 1654 р. Воєнні дії 1654-1655 рр.

Українсько-московська міждержавна угода 1654 р. Воєнні дії в 1654-1655 рр. Аналіз змісту українсько- російського договору 1654 р., історичне значення.

Переяславська рада; «Березневі статті»; про­текторат; автономія; конфедерація

1654 р. - укладення українсько-російського договору.

8 січня 1654 р. - Переяславська міждержавна угода; 27 березня 1654 р. - «Березневі статті;

1655 р. - битва під Охматовим;

 

Богдан-Зиновій Хмельницький, Павло Тетеря,

B. Бутурлін, І. Сірко,

І. Богун,

C. Косов

С. 159 – 165.

27

08.12.

Узагальнення з теми «ПОЧАТОК НАЦІОНАЛЬНО- ВИЗВОЛЬНОЇ ВІЙНИ УКРАЇНСЬКОГО  НАРОДУ СЕРЕДИНИ XVII ст.»

Характеризувати відносини Війська Запорізького з Польщею, Кримським ханством, Молдовою, Московією; умови мирних угод українців з польським урядом, українсько-російського договору 1654 р.

Визначати причини та наслідки Національно-визвольної війни, місце Гетьманщини в міжнародних відносинах тогочасної Європи.

Пояснювати, у чому наслідки та значення найважливіших битв війни у розгортанні національно-визвольної боротьби

 

Тема 4. УКРАЇНСЬКІ ЗЕМЛІ В 60–80-ті роки XVII ст. (9  годин)

28

10.12

Богдан Хмельницький - політик та дипломат

Віленське перемир’я. Зміна зовнішньополітич- ної орієнтації Б. Хмель- ницького. Дії українського війська в Польщі 1656- 1657 рр. Становище в Гетьманщині після смерті Б. Хмельницького.

Віленське перемир'я; старшинська рада, генеральна старшина, унія, федерація

 

1656 р. - Віленське російсько-польське перемир’я.

24 жовтня 1656 р.- Віленська угода між Швецією та Московською державою;

27 липня 1657 р. - смерть Богдана Хмельницького

 

Богдан-Зиновій Хмельницький, Юрій Ракоці,

Ян ІІ Казимир, А. Жданович,

С. 168 – 172.

29

15.12.

Україна в роки правління Івана Виговського

Гетьманування І. Виговського.

Гетьман І. Виговський, його зовнішня та внутрішня політика. Ухвалення Гадяцьких пунктів. Гадяцька угода 1658 р. Московсько-українська війна 1658—1659 рр.

Причини Руїни; укладення гетьманськими урядами угод з державами-сусідами, найважливіших угод між іноземними державами, що стосувалися українських земель. Віленське перемир'я; старшинська рада, генеральна старшина, унія, федерація

Жовтень 1657 р. – обрання нового гетьмана І. Виговського;

1657-1659 рр. – правління Івана Виговського;

16 вересня 1658 р. - Гадяцька угода (договір);

Травень 1659 р. - Конотопська битва

 

Розпізнавати території, підвладні гетьману.  

 

Юрій Хмель- ницький, Іван Виговський, Яків Барабаш, Мартин Пушкар, Юрій Немирич, Іван Сірко,

С. 172 – 177.

30-31

17.12

22.12

Боротьба за владу на Лівобережній Україні в 1659-1667 рр.

Гетьманування Ю. Хмельницького. Переяславський договір 1659 р. Чуднівська кампанія 1660 р. та укладення Слободищенської угоди. Поділ Гетьманщини. Андрусівське перемир’я 1667 р. Гетьманування П. Тетері.

«Руїна»; Гадяцький договір, «Чорна рада»; автономія, Слободищенський трактат. Переяславське повстання, укладення гетьманськими урядами угод з державами-сусідами, найважливіших угод між іноземними державами, що стосувалися українських земель.

1659 р. - Переяславські статті;

1659 – 1662 рр. – гетьманування Ю. Хмельницького;

1660 р. - Чуднівська кампанія, 15-17 жовтня 1660 р. - Слободищенський трактат;

1660 р. – наказний гетьман Я. Сомко;

Грудень 1662 р. – обрання гетьманом Павла Тетері;

17 червня 1663 р. - Чорна рада в Ніжині та обрання гетьманом І.Брюховецького;

1665 р. - Московські статті;

30 січня 1667 р. – Андрусівський договір (угода) та поділ України на Лівобережну (Московщина) та Правобережну (Польща).

Розпізнавати на картосхемі території, підвладні гетьманам Лівобережної та Правобережної України;

 

Юрій Хмель- ницький, Яким Сомко, Павло Тетеря, Іван Брюховецький, Петро Дорошенко,

С. 178 – 185.

32

24.12

Правобережна Україна в середині ХVІІ ст.

Гетьман П.Дорошенко, його боротьба за об’єднання України. Гетьманування П. Дорошенка, Д. Многогрішного, І. Самойловича.

Чигиринські походи турецько-татарського війська. Бахчисарай- ський мир. Занепад Правобережжя, його перехід під владу Польщі.

Глухівські договірні статті; Конотопські статті; Чигиринські походи; Бахчиса­райський мирний до­говір, укладення гетьманськими урядами угод з державами-сусідами, найважливіших угод між іноземними державами, що стосувалися українських земель.

1665-1676 рр. – гетьманство П. Дорошенка;

16 березня 1669 р. - Глухівські статті та обрання лівобережним гетьманом Д. Многогрішного;

1669 р. – обрання правобережним гетьманом М. Ханенка;

23 березня 1672 р. – змова та арешт Д. Многрішного;

1672 р. – Бучацький договір (Замок – С. 190).

17 березня 1674 р. – обрання гетьманом «обох берегів Дніпра» І.Самойловича;

1677-1678 рр. – Чигиринські походи;

1681 р. - Бахчисарайський мирний договір;

21 квітня 1686 р. - «Вічний мир» між Московщиною та Річчю Посполитою.

Розпізнавати на картосхемі території, підвладні гетьманам Лівобережної та Правобережної України.

Петро Дорошенко, Дем’ян Многогрішний, Іван Самойлович, Петро Суховій, Михайло Ханенко

 

С. 185 – 192.  

33

12.01. 2015

Гетьманщина в 70-80 рр. XVII ст.

Адміністративно-територіальний устрій Лiвобережної Гетьманщини. Особливості адміністративно-політичного устрою Лівобереж- ної Гетьманщини. Органи влади. Заходи гетьманів щодо захисту державних інтересів Гетьманщини. Соціальний устрій. Гетьманування І. Брюховецького.

Наслідки Руїни;

Гетьманщина, рада старшин, генеральна старшина, полковий устрій, шляхта, бунчукові товариші, духовенство, міщани,

1667 р. - Андрусівське перемир'я;

17 червня 1672 р. – обрання гетьманом І. Самойловича та підписання Конотопських статей;

1672 – 1687 р. – гетьманування І. Самойловича;

17 березня 1674 р. – обрання гетьманом «обох берегів Дніпра» І.Самойловича;

1687 р. - Кримський похід.

 

Іван Самойлович,

С. 193 – 202.

34

19.01

Слобідська Україна

Слобідська Україна в другій половині XVII ст. Адміністративно-територіальний устрій Слобідської України.

Заснування слобідських міст. Соціальний устрій.

Слобідська Україна; особливості адміністративно-політичного устрою Слобідської України. Генеральна військова канцелярія; городові козаки; низові козаки

1662-1722 рр. - діяльність Малоросійського приказу;

1686 р. - підпорядкування Української православної церкви Московському патріархатові

 

Іван Дзиковський,

С. 202 – 208.

35

26.01

Запорозька Січ у другій половині XVII ст.

Запорізька Січ у складі Гетьманщини.

Участь запорожців у війнах проти Польщі, Османської імперії та Кримського ханства. Політика уряду Московії щодо Запорізької Січі.

 

Запорозька Січ; Чортомлицька Січ, кошовий отаман,

1667 р. - Андрусівське перемир'я;

1680 р. - смерть Івана Сірка

 

Іван Сірко

С. 209 – 214.

36

30.01

Економічний розвиток українських земель

Господарське, культурне та церковне життя в українських землях. Землеволодіння. Сільське господарство, ремесло, промисли, торгівля. Становище церкви.

Рангові землі; колоні- зація; займанщина.

Порівняння адміністра- тивно-політичного устрою і становища соціальних станів Лівобережної Гетьманщини та Слобідської України в друг. пол. XVII ст.

1662-1722 рр. - діяльність Малоросійського приказу;

1686 р. - підпорядкування Української православної церкви Московському патріархатові

 

 

С. 214 – 220. 

37

02.02

Узагальнення з теми «УКРАЇНСЬКІ ЗЕМЛІ В 60–80-ті роки XVII ст.»

Характеризувати зовнішню та внутрішню політику гетьманів, зміст політичних угод того часу, що стосувалися українських земель, особливості господарського та церковного життя.

Розпізнавати на картосхемі території, підвладні гетьманам Лівобережної та Правобережної України; території, що перебували під контролем Московського царства, Османської імперії, Польщі.

Визначати причини та наслідки Руїни; укладення гетьманськими урядами угод з державами-сусідами, найважливіших угод між іноземними державами, що стосувалися українських земель; особливості адміністративно-політичного устрою Слобідської України та Лівобережної Гетьманщини.

 

 

Тема 5.  УКРАЇНСЬКІ ЗЕМЛІ НАПРИКІНЦІ XVII - У ПЕРШІЙ ПОЛОВИНІ XVIII ст. (8 годин)

38

09.02

Гетьманщина наприкінці XVIІ - на початку XVIII ст.

«Вічний мир». Перший Кримський похід. Обрання гетьманом І. Мазепи. Коломацькі статті 1687 р. Гетьманування І. Мазепи. Зовнішня та внутрішня політика гетьмана І. Мазепи.

Коломацькі статті; значкові й значні військові товариші, «мазепинське бароко»,

25 червня 1687 р. - Коломацькі статті;

1687-1709 рр. – гетьманування І. Мазепи;

1689 р. - другий Кримський похід

 

 

Розпізнавати на картосхемі українські землі, у складі різних держав; території, підвладні гетьманам Лівобережної України.

Іван Мазепа, Петро І, Карл XII, О. Меншиков, Кость Гордієнко, Петро Іваненко (Петрик)

С. 222 – 228.

39

16.02

Правобережна Укра- їна напри- кінці XVII – на початку XVIII ст.

Відродження козацького устрою на Правобережній Україні. Повстання під проводом С. Палія.

«приповідні листи»,

1702-1704 рр. - повстання С. Палія

Олеський замок (С. 230.)

 

Іван Мазепа, Семен Палій, Захар Іскра, Андрій Абазин, король Ян ІІІ Собеський,

С. 229 – 233.

40

23.02

Україна в подіях Пів­нічної війни.

Полтавська битва

Українсько-шведський союз. Воєнно-політичні акції російського царя проти українців.

Гетьман І. Мазепа в історії України. К. Гордієнко.

Північна війна; Полтавська битва; уніфікація; опозиція; сюзерен; ва­сал; метрополія; форти­фікації, Конституція.

1700-1721 рр. - Північна війна;1708-1709 рр. - повстання гетьмана І. Мазепи;

1708 р. - знищення Батурина;

6 листопада 1708 р. – обрання нового гетьмана в Глухові;

травень 1709 р. - зруйнування Чортомлицької Січі;

27 червня 1709 р. - Полтавська битва;

22 серпня 1709 р. - смерть І. Мазепи.

Карта с. 241, 243.

 

І. Скоропадсь- кий, Пилип Орлик, Карл XII, Іван Іскра, Василь Кочубей, Кость Гордієнко, Девлет- Гірей, Петро І

С. 234 – 245.

41

02.03

Становище в України після Полтав­ської битви

Становище в Україні після Полтавської битви. Наступ царату на українську культуру. Заходи щодо економіки Гетьманщини. П. Орлик і його Конституція.

Політична еміграція; Конституція; розподіл влади; республіка, дер­жавна релігія; коаліція

10 травня 1710 р . - ухвалення Конституції Пилипа Орлика;

1710 р. – договір України та Швеції;

1711 р. - Прутський мирний договір

 

Пилип Орлик, Іван Скоропад­ський, Павло Полуботок, Петро І, С. Вельямінов

С. 246 – 250.

42-43

12.03.

16.03

Глухівський період в історії України (1709-1764 рр.)

Україна від гетьману­вання Івана Скоропадсько­го до «Правління гетьман­ського уряду». Гетьман І. Скоропадський. Гетьманування І. Скоропадського, Д. Апостола. Діяльність Малоросійської колегії. П. Полуботок. Відновлення гетьманства. «Рішительні пункти». Гетьман Д. Апостол, його реформи. Обмеження автономії Гетьманщини. «Правління Гетьманського уряду» 1734 р. Діяльність «Правління гетьманського уряду».

Решетилівські статті; Малоросія, Малоросійська колегія, меркантилізм, Рішительні пункти; «Правління гетьман­ського уряду»; Гене­ральне слідство; рези­дент, фінансова реформа

6 листопада 1708 р. – обрання гетьманом І. Скоропадського в Глухові;

1709 р. - Решетилівські статті; 1720 р. - заборона видання українською мовою церковної літератури; 1722-1727 рр. - Малоросійська колегія;

1 жовтня 1727 р. – обрання у Глухові гетьманом Д. Апостола (до 1734 р.);

1728 р.- «Рішительні пункти»;

1734 р. - заснування Нової Січі;

1734-1750 рр. - «Правління гетьманського уряду»; 1734 р. - заснування Нової (Підпільненської) Січі.

1735 – 1739 рр. – російсько-турецька війна.

 

Іван Скоропад­ський, Павло Полуботок, Данило Апостол, Кирило Разумовський, Петро І, Анна Іоанівна, О. Шаховський

С. 251 – 264.

44

30.03

Розвиток української культури в першій половині XVII ст.

Особливості розвитку культури. Розвиток культури та освіти.  Освіта і друкарство. Києво-Могилянська академія. Розвиток літератури: поезія, богословські твори, літописна та історична проза. Графіка. Живопис. Музика. Театр. Архітектура. Скульптура.

Культура; Києво- Могилянська академія; шкільний театр; ман­дрівний театр; козацькі літописи; козацьке бароко, козацькі літописи, «мазепинське бароко».

1661 р. - заснування Львівського університету; 1674 р. - видання «Синопсису» П. Кохановського;

1701 р.  - Києво-Могилянський колегіум став академією;

1720 р. - літопис С. Величка, заборона друкування україн­ською мовою;

1656 р. - спорудження Хар­ківської фортеці;

1738 р. - заснування першої співацької школи у Глухові.

Собор св. Юра (С. 272).

 

Ф.Прокопович,

Л. Баранович,

Г. Грабянка, С. Величко, Д. Туптало, І. Ґалятовський, Ф. Прокопович,

І. Руткович, Й. Кондзелевич,

Олександр

С. 264 – 274.

45

06.04

Узагальнення з теми «УКРАЇНСЬКІ ЗЕМЛІ НАПРИКІНЦІ XVII - У ПЕРШ. ПОЛ. XVIII ст.»

Характеризувати внутрішню та зовнішню політику гетьманів у зазначений період, діяльність Першої Малоросійської колегії, «Правління Гетьманського уряду»; зміст Конституції П. Орлика.

Визначати причини укладення українсько-шведського союзу в роки Північної війни; наслідки Полтавської битви для українських земель; причини та наслідки повстання під проводом С. Палія.

 

Тема 6. УКРАЇНСЬКІ ЗЕМЛІ В ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ XVIII ст. (7 годин)

                                                                                                                             

46

20.04

Гетьман Кирило Розумов- ський, його діяльність

Гетьманування К. Розумовського. Ліквідація автономного устрою Гетьманщини. Діяльність Другої Малоросійської колегії. Діяльність П.Рум’янцева в Лівобережній Україні. Остаточна ліквідація гетьманства. Скасування козацького устрою на Слобожанщині..

Друга Малоросійська колегія; Генеральний опис Малоросії; Малоросійське генерал-губернаторство

1734-1750 рр. - «Правління гетьманського уряду» в Глухові;

1750 р. - відновлення гетьманства (К. Розумовський);

1764 р - остаточна ліквідація гетьманства;

1764-1782 рр. – Друга Малоросійська колегія;

16 грудня 1764 р. - скасування автономних слобідських полків.

3 травня 1783 р. - царський указ Катерини ІІ про закріпачення селян Лівобережної та Слобідської України.

Палац (С. 277).

Розпізнавати українські землі у складі різних держав.

Кирило Розумовський, Андрій Розумовські, Єлизавета Петрівна, Катерина II, Петро Румянцев,

Петро Калнишевський.

С. 276 – 286.

47

24.04

Соціально-політичне та економічне становище на Правобе­режній Україні

Розгортання гайдамацького руху. Коліївщина. М. Залізняк. Зміни у політичному становищі правобережних земель. Національно-визвольні рухи на Правобережній та Західній Україні у друг. пол. ХVІІІ ст. Гайдамаки та опришки. Коліївщина.

Гайдамаки; Коліївщина, опришки; феодаль­ний, національно- релігійний, соціальний гніт; конфедерати

1734 р. - повстання під проводом Верлана;

1738-1745 р. - рух опришків;

1768 р. - Коліївщина;

1772,1793,1795 рр. - розподіли Польщі.

Розпізнавати те- риторіальні зміни, що відбулися на українських землях унаслідок поділів Речі Посполитої.

Карта с. 292.

Верлан, Максим

Залізняк, Іван Гонта, Олекса Довбуш, Мелхіседек Значко-Яворський, Катерина II

С. 287 – 294.

48

27.04

Соціально-політичне та економічне станови ще в Галичині, на Буковині та Закарпатті

Заселення Південної України. Розгортання гайдамацького та опришківського рухів. Зміни в політичному становищі Правобережної України після поділів Речі Посполитої. Заснування нових міст на Півдні України.

Опришківський рух.

Опришки

1699 р. – Закарпаття унаслідок Карловицького договору перейшло до влади Австрійської імперії Габсбургів;

1738-1759 р. - рух опришків;

1772, 1793,1795 рр. – три розподіли Польщі

Костел в Підгірцях (С. 295.)

Розпізнавати територіальні зміни, що відбулися унаслідок російсько-турецьких воєн (1768- 1774, 1787- 1791 рр.), захоплення Росією Криму (1783).

Ференц ІІ Ракоці, Олекса Довбуш, 

 

С. 294 – 302.

49

04.05

Ліквідація

Запорозької

Січі

Адміністративно-територіальний поділ та освоєння запорізьких земель Нової (Підпільненської) Січі. Ліквідація Запорізької Січі. П. Калнишевський. Ліквідація Запорозької Січі. Значення Запорозької Січі в історії українського народу. Причи- ни ліквідації Запорозької Січі. Скасування козацького устрою на Слобожанщині.

Доля запорожців після ліквідації Запорізької Січі. Заселення Південної України. Кримське ханство в XVIII ст. Приєднання Криму до Росії.

Нова (Підпільненська) Січ, козацька рес­публіка; Задунайська Січ, паланка, зимівник, Нова Сербія; Слов'яносербія; Дні­провська лінія; Крим­ське ханство

1734 р. - заснування Нової (ГІідпільненської) Січі на р. Підпільна (біля с. Покровське Нікопольського р-ну);

1764 р - остаточна ліквідація гетьманства;

1768-1774 рр. – російсько-турецька війна;

1774 р. – Кючук-Кайнарджійський мирний договір (до Росії відійшли землі між Дніпром і Південним Бугом); 

4 липня 1775 р. - остаточна лікзідація царським урядом Запорізької Січі;

1775-1828 рр. – Задунайська Січ;

1783 р. - відновлення кріпацтва в Лівобережній та Слобідській Україні;

1783 р. – приєднання Криму до Російської імперії.

 

Петро Калнишевський, Данило Апостол,

Катерина II, генерал Петро Текелі,

С. 303 – 314.

50

18.05

Особливості розвитку культури в другій половині XVIII ст.

Особливості розвитку української культури XVІІІ століття. Розвиток культури, науки, освіти в друг. пол. XVIII ст. Освіта. Внесок Києво-Могилянської академії в культурно-освітній розвиток українського народу.

 Розвиток філософських ідей. Г.Сковорода. Природничі науки. Музика. Театр. Архітектура. Скульптура. Графіка. Живопис.

Культура; освіта; наука; мистецтво; філософія; колегіум; академія; Від­родження; мемуари; українське бароко; ко­зацькі літописи

1661 р. - відкриття Львівського університету;

1701р. - Києво-Могилянський колегіум став академією.

Портал собору св. Юра зі скульптурами Пінзеля (С. 324.)

 

Григорій Сковорода, Максим Березовський, І. Григорович-Барський, В. Боровиковський, Д. Левицький, Артемій Ведель, Д. Бортнянський,

Григорій Стеценко, Іван Пінзель.

С. 315 -

51

25.05

Узагальнення з теми «УКРАЇН- СЬКІ ЗЕМЛІ В ДРУГІЙ ПОЛ. XVIII ст.»

Характеризувати основні напрями політики Російської імперії щодо України, особливості гайдамацького та опришківського рухів, територіально-адміністративного устрою та господарського життя Нової (Підпільненської) Січі.

Визначати причини гайдамацького та опришківського рухів, скасування гетьманства і ліквідації Запорізької Січі, наслідки ліквідації Запорізької Січі та Гетьманщини, поділів Польщі, приєднання земель Правобережної України та Криму до Росії.

Пояснювати, у чому значення Запорозької Січі й Гетьманщини в історії України.