Малафіїк І.В. Дидактика: Навчальний посібник. – К.: Кондор, 2005. – 397 с..

Малафіїк І.В. Дидактика: Навчальний посібник. – К.: Кондор, 2005. – 397 с..
У посібнику розглядаються важливі для сучасної школи і педагогічної науки проблеми теорії навчання. УРОК, СТРУКТУРА УРОКУ, ЯК ПІДГОТУВАТИСЬ ДО УРОКУ. 
 
З текстом книги можна ознайомитись за посиланням: docs.google.com/file/d/0B53W-1ypSm2Tc2NrSlFMbFZxdWs/edit
 
Автор намагається відійти від популяризаторського, описового рівня розкриття змісту теорії і практики навчання й підсилити науковий рівень вивчення дидактики як самостійної педагогічної науки.
Посібник рекомендується студентам педагогічних спеціальностей і викладачам педагогіки, вчителям, керівникам шкіл, які займаються самоосвітою, а також аспірантам, докторантам і науковим працівникам.
 
Розділ 1. Дидактика як наука ........................................................................... 7
§ 1. Головні поняття і категорії дидактики ....................................................... 7
§ 2. Дидактична система .................................................................................. 16
§ 3. Об’єкт і предмет дидактики, її зв’язок з іншими науками ...................... 21
§ 4. Дидактичні дослідження ........................................................................... 25
§ 5. Методи емпіричного і теоретичного дослідження у дидактиці .............. 29
Розділ 2. Процес навчання ............................................................................... 37
§ 1. Загальна характеристика процесу навчання ............................................ 37
§ 2. Учіння –діяльність учня ........................................................................... 42
§3. Приклади застосування діяльнісного підходу .......................................... 48
§ 4. Опосередкованість процесу навчання рівнями засвоєння знань ........... 58
§ 5. Викладання (научування) – діяльність учителя ...................................... 63
§ 6. Дидактичний цикл – клітина процесу навчання ..................................... 65
§ 7. Формування мотивів навчання ................................................................. 75
Розділ 3. Закони, принципи і правила навчання ....................................... 81
§1. Про суть законів, принципів і правил навчання ....................................... 81
§2. Принцип природовідповідності – аксіома педагогіки ............................. 89
§ 3. Принципи науковості і доступності ......................................................... 93
§ 4. Принцип наочності ................................................................................... 97
§ 5. Знаково!символічна наочність і розвиток абстрактного мислення ...... 104
§ 6. Принцип систематичності та послідовності .......................................... 109
§7. Принцип зв’язку теорії з практикою та принцип єдності навчання і
самонавчання, виховання і самовиховання, розвитку і саморозвитку .. 113
§ 8. Принцип системності ............................................................................ 116
§ 9. Закони і закономірності навчання ......................................................... 120
§ 10. Правила навчання за А. Дістервегом ................................................... 131
Розділ 4. Цілі навчання як системотвірний елемент дидактичної системи 135
§ 1. Мета і цілі навчання ................................................................................ 135
§ 2. Знання – як категорія вираження цілей навчання ................................ 139
§ 3. Уміння і навички як категорії вираження цілей навчання .................... 149
§ 4. Досвід творчої діяльності як категорія вираження цілей навчання ...... 153
§ 5. Емоційно!оцінне ставлення людини до навколишньої дійсності як
категорія вираження цілей навчання ...................................................... 157
§6. Характеристики особистості як категорії вираження цілей навчання .. 162
Розділ 5. Поділ цілей навчання на групи, їх класифікація ..................... 165
§ 1. Класифікація цілей навчання ................................................................. 165
§ 2. Група навчальних цілей .......................................................................... 168
§ 3. Таксономія Блума ................................................................................... 173
§ 4. Політехнічні цілі навчання ..................................................................... 176
§ 5. Цілі розвивальної групи .......................................................................... 179
§ 6. Цілі виховної групи ................................................................................. 183
Роздiл 6. Зміст освіти і навчання ............................................................... 189
§ 1. Проблема змісту освіти і навчання ......................................................... 189
§ 2. Питання теорії змісту освіти ................................................................... 198
§ 3. Предметна структура змісту навчання ................................................... 206
§ 4. Базовий навчальний план, навчальні програми .................................... 211
Розділ 7. Методи і засоби навчання .......................................................... 216
§ 1. Загальна характеристика методу навчання ............................................ 216
§ 2. Класифікації методів навчання .............................................................. 227
§ 3. Узагальнююча класифікація методів навчання ..................................... 235
§ 4. Методи контролю, перевірки й оцінки навчальних досягнень учнів ... 240
§ 5. Засоби навчання і їхні функції ................................................................ 250
Розділ 8. Організаційні форми навчання ................................................. 255
§ 1. Різноманітність форм організації навчання ........................................... 255
§ 2. Урок – основний елемент класно!урочної системи навчання .............. 263
§3. Теорії уроку .............................................................................................. 269
Розділ 9. Нетрадиційні уроки .................................................................... 281
§1. Нетрадиційний урок – як розвиток структури традиційного уроку ...... 281
§2. Різні види нетрадиційних уроків ............................................................. 284
Розділ 10. Теоретичні засади окремих навчальних технологій ............... 308
§ 1.Технологія навчання ................................................................................ 308
§ 2. Програмоване навчання ......................................................................... 314
§ 3. Проблемне навчання .............................................................................. 320
§ 4. Диференційоване навчання .................................................................... 327
§ 5. Теоретичні засади розвивального навчання .......................................... 337
§ 6. Системно!модульне навчання ................................................................ 361
§ 7. Продуктивне навчання ........................................................................... 367
§ 8. Деякі системи і технології розвивального навчання (матеріал для
ознайомлення) ......................................................................................... 370
Додаток 1. Народна дидактика ...................................................................... 382
Додаток 2. Деякі аспекти обробки результатів педагогічного
 експерименту ........................................................................................... 387
Додаток 3. Типовий навчальний план загальноосвітніх навчальних
 закладів ІІ ступеня з українською мовою навчання (перехідний) ........ 389
Додаток 4. Типовий навчальний план загальноосвітніх навчальних
 закладів ІІІ ступеня з українською мовою навчання (перехідний) ...... 390
Додаток 5. Навчальний план Державної спеціалізованої школи І – ІІІ
ступенів з поглибленим вивченням іноземних мов на 20.02!2003
навчальний рік ......................................................................................... 392
Додаток 6. Визначення темпу засвоєння матеріалу ..................................... 394