Обговорюємо нову Концепцію середньої загальноосвітньої школи України

29.03.2016 18:49

Інститут педагогіки Національної академії педагогічних наук пропгнує громадське обговорення проекту Концепції середньої загальноосвітньої школи України. 

З текстом можна ознайомитись детальніше на сайті Інституту педагогіки НАПН України
https://undip.org.ua/…/gromads%60ke-obgovorennya-proektu-ko…/

Автори проекту Концепції зазначають, що метою запропонованого документа є визначення основних засад функціонування середніх загальноосвітніх шкіл в умовах реформування української освіти в цілому та оновлення освітнього законодавства і нормативно-правової бази національної системи освіти.

У Концепції зазначається, що нові зовнішні і внутрішні чинники зумовлюють потребу коригування ряду принципових положень щодо діяльності загальноосвітньої школи України. Автори Концепції наголошують, що до внутрішніх чинників модернізації діяльності школи передусім слід віднести недостатню відповідність змісту й організації шкільного навчання стратегічній потребі виховання інноваційної, патріотично налаштованої особистості, здатної до сприйняття і творення продуктивних змін і нововведень у різних галузях економіки і суспільного життя як запоруки конкурентоспроможності України в динамічному світі і, власне, її існування як незалежної держави.

«Нині ці фактори не справляють належного впливу на діяльність школи, що істотно позначається на її результативності. Участь українських школярів у міжнародних дослідженнях якості природничо-математичної освіти TIMSS у 2007 і 2011 роках засвідчила невміння переважної більшості з них (понад дві третини) застосовувати набуті знання у практичній діяльності, реальних життєвих ситуаціях, для пояснення природних явищ, розв’язувати завдання комплексного характеру, залучати для цього необхідну додаткову інформацію», - йдеться у Концепції.

У документі зазначається, що далеко не повністю реалізується компетентнісний підхід у навчанні, неефективно здійснюється формування ключових компетентностей, зокрема здатності вчитися, що є причиною більшості навчальних невдач школярів і низької результативності навчання.

Потребує вдосконалення також зміст загальної середньої освіти. Як показав аналіз, здійснений ученими НАПН України, він переобтяжений другорядним, фактологічним матеріалом, у багатьох випадках нераціонально структурований, надмірно регламентований для обов’язкового вивчення особливо в початковій і старшій школі, недостатньо сприяє формуванню цілісної свідомості, цілісного образу світу, розкриттю місії і місця людини в ньому.

«Застосовувані в масовій шкільній практиці дидактичні системи і технології не завжди відповідають сучасним тенденціям розвитку освіти. Процеси трасформації домінуючого поки що інформаційно-репродуктивного навчання відбуваються недостатньо інтенсивно. Потребує радикальної модернізації зміст і організація навчання в старшій профільній школі. У зв’язку з децентралізаційними процесами в країні нові підходи мають бути покладені в основу управління школою та її фінансування з метою розширення автономності закладу в реалізації його функцій», - йдеться у документі.

Запропонованою концепцією також визначено мету, завдання і засади діяльності школи, описано структуру школи та вимоги до змісту загальної середньої освіти, організацію освітнього процесу у школі, вимоги до інформатизації середньої освіти та психологічний супровід освітнього процесу.

За визначенням авторів Концепції, перехід на нову структуру української школи й оновлений зміст освіти можливий у такі терміни: початкова освіта з 2018/2019 навчального року; базова середня освіта з 2022/2023 навчального року; профільна середня освіта з 2019/2020 навчального року, якщо Закон України "Про освіту" буде прийнятий до 1 липня 2016 року.

Проектом Концепції передбачено, що з 2017/18 навчального року в системі післядипломної освіти має розпочатись підвищення кваліфікації вчителів початкової школи відповідно до нових навчальних програм початкової школи; з 2018/19 навчального року – учителів, що працюватимуть у ліцеях.

Також автори документа, вважають за необхідне розробку середньострокової державної програми переходу шкіл на нову структуру і зміст освіти з відповідним фінансовим забезпеченням запланованих заходів.