Статті в наукових збірниках

16.07.2012 14:37

Статті в збірниках

1.            Гриценко А.П. Формирование умений старшеклассников в области использования информационных ресурсов в процессе изучения всемирной истории // Веснік Гродзенскага дзяржаўнага ўніверсітэта імя Янкі Купалы. Серыя 3. Філалогія. Педагогіка. Псіхалогія. - 2015. - № 2 (195). - С. 65-70. https://vesnik.grsu.by/s_n/pre_195_ru.pdf https://www.izdat.grsu.by/    

2.            Гриценко А.П. Історіографія проблеми використання інформаційних ресурсів у практиці навчання історії [Електронний ресурс] / А.П.Гриценко // Освітологічний дискурс: електронне наукове фахове видання. – К.: КУБГ, 2015. – № 3 (11). – С. 61-69 – Режим доступу: https://od.kubg.edu.ua/index.php/journal/article/view/260#.VYz_qxvtmko. – Назва з екрану.

3.            Гриценко А.П. Перевірка ефективності авторської моделі формування у старшокласників умінь використовувати інформаційні ресурси у процесі навчання всесвітньої історії [Електронний ресурс] / А.П.Гриценко // Народна освіта. – 2015. – Вип. 2 (26). – Режим доступу :  https://www.narodnaosvita.kiev.ua. – Назва з екрану.   https://narodnaosvita.kiev.ua/?page_id=107   +++ https://narodnaosvita.kiev.ua/?page_id=2843

4.            Гриценко А.П. Поняття інформаційний ресурс як дидактична категорія // Теорія і практика реалізації державних стандартів освітньої галузі «Суспільствознавство» в умовах реформування національної системи освіти : тези доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Миколаїв, 19-21 червня 2013 р.) - Миколаїв: ОІППО, 2013. – 80 с. – С. 29-30.

5.            Гриценко А.П. Досвід формування інформаційної компетентності старшокласників у практиці навчання історії в школі // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні проблеми методики навчання історії, правознавства та суспільствознавчих дисциплін / [упоряд. Г.Г.Яковенко]. – Х.: Видавництво Харківського національного автомобільно-дорожнього університету, 2012. – С. 55-59. (92 с.)

6.            Гриценко А.П. Впровадження методики використання інформаційних ресурсів у практику навчання історії у вітчизняних школах другої половини ХІХ століття // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні проблеми методики навчання історії, правознавства та суспільствознавчих дисциплін / [упоряд. Г.Г.Яковенко]. – Х.: Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди, 2013. – С. 12-15. (170 с.)

7.            Гриценко А.П. Механізм формування у старшокласників умінь використовувати інформаційні ресурси у процесі навчання історії // Вісник Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка: зб. наук. праць. Вип. 23 / Глухівський НПУ ім. О.Довженка; редкол.: О.І.Курок (відп. ред.) [та ін.]. – Глухів: ГНПУ ім. О.Довженка, - 2013. – С. 61-68. (144 с.) – (Серія: Педагогічні науки; вип. 23).

8.            Гриценко А.П. Механізм формування в старшокласників умінь використовувати інформаційні ресурси у процесі навчання історії // Збірник наукових праць Бердянського державного педагогічного університету (Педагогічні науки). – Бердянськ : БДПУ, 2013. – № 3. С. 38-44. (222 с.)

9.            Гриценко А.П. Методика формирования в старшеклассников учений использовать информационные ресурсы в процессе обучения истории // Материалы Заочной Международной научно-практической конференции на тему: «Актуальные вопросы методики преподавания общественных дысциплин» 28 марта 2014 ж. – Алматы: КазНПУ им.Абая, 2014. – С. 35-37. (228)

10.       Гриценко А. П. Історія впровадження методики використання інформаційних ресурсів у практику навчання історії у вітчизняних школах на рубежі ХІХ-ХХ ст. // Сіверщина в історії України. Зб. наукових праць. Вип. 7. – Київ – Глухів: Центр пам’яткознавства НАН України і УТОПІК, 2014. – С. 249 – 252.

11.       Гриценко А.П. Методика формування в старшокласників умінь використовувати інформаційні ресурси / А.П.Гриценко // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Педагогічні науки: зб. наук. пр. – Вип. 3. – Бердянськ: БДПУ, 2014. – С. 50-56. (348)

12.       Гриценко А.П. Моніторинг сформованості у старшокласників умінь використовувати інформаційні ресурси у процесі навчання всесвітньої історії / А.П.Гриценко // Педагогічна освіта: теорія і практика: зб. наук. праць Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. – Вип. 17 (2-2014). – Кам’янець-Подільський: КНУ ім. І.Огієнка, 2014. – С. 23-27. (372). https://science.kpnu.edu.ua/wp-content/uploads/sites/7/2014/03/%D0%97%D0%B1%D1%96%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA-17-.pdf

 

 

Участь у педагогічних конференція ВАК 

13.       Гриценко А.П. Поняття інформаційний ресурс як дидактична категорія // Науковий вісник Миколаївського державного університету імені В.О. Сухомлинського : збірник наукових праць. – Випуск 1.41.(93). – Т. 2. – Миколаїв: МНУ імені В.О.Сухомлинського, 2013. – 170 с. (Серія «Педагогічні науки»). – С. 24-27.

 

 

14.                        

Статті в журналах ВАК:

 науково-методичний журнал Історія в сучасній школі: наук.-метод. журн. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України – К. : Пед. преса, 1995 – . – До 2012 р. – Історія в школах України. – Виходить щомісячно. 

01054, м. Київ, вул. Дмитрівська, 18/24.  Тел.: 486-79-60, 486-69-52.  E-mail: info@pedpresa.com.ua. Сайт: www.pedpresa.com.ua

15.       Гриценко Андрій. Роль освітянських бібліотек при формуванні у старшокласників умінь використовувати сучасні інформаційні ресурси / А. Гриценко // Історія в рідній школі : наук.-метод. журн. - 2014. - № 6. - С. 17-19. - Бібліогр. в кінці ст. 

16.       Гриценко А. Використання інформаційних ресурсів на уроках історії з метою активізації діяльності школярів / А. Гриценко. // Історія в рідній школі [Текст]/ Міністерство освіти України. - К. : "Педагогічна преса", 1995 - 2014г. - N 2  - С.31-32.

17.        Гриценко Андрій Роль шкільного вчителя у формуванні компетентності в старшокласників [Текст] / А. Гриценко // Історія в сучасній школі : науково-методичний журнал. - 2013. - № 12 (148). - С. 34-38.

18.       Гриценко Андрій Новий державний стандарт та навчальні програми з історії як офіційні документи з формування в учнів умінь використовувати інформаційні ресурси у процесі навчання історії [Текст] / А. Гриценко // Історія в сучасній школі. : науково-методичний журнал/ Міністерство освіти і науки України. - 2013. - N 11 (147). - С. 32-34. - Бібліогр. в кінці ст.

19.       Гриценко Андрій Дослідження структури та складових елементів інформаційної компетентності старшокласників у процесі її формування [Текст] / А. Гриценко // Історія в сучасній школі : науково-методичний журнал/ Міністерство освіти і науки України. - К. : Педагогічна преса, 1995 - 2013. - N 10 (146). - С. 22-25. - Бібліогр. в кінці ст.

20.        Гриценко Андрій.  Формування інформаційної компетентності : аналіз теоретичного поняття [Текст] / Андрій Гриценко // Історія в школі : Науково-методичний журнал. - 2013. - N 7/8. - С. 12-15. - Бібліогр.: 6 назв. 

21.       Гриценко Андрій Досвід формування інформаційної компетентності старшокласників у процесі навчання всесвітньої історії в школі [Текст] / А.Гриценко // Історія в сучасній школі: наук.-метод. журн./ М-во освіти і науки України. - К. : Пед. преса, 1995. - 2013г. - N 6 (142).  - С.36-39. - Бібліогр.: с. 38 (27 назв)