Створено електронну освітню мережу «Академія інноваційного розвитку освіти»

03.03.2016 17:23

2 березня 2016 року Інститут педагогіки Національної академії педагогічних наук України у партнерстві з Інститутом модернізації змісту освіти та Академією інноваційного розвитку освіти провели науково-практичну конференцію на тему «Європейський вимір українських освітніх реформ».

Переглянути трансляцію заходу можна за посиланням: https://youtu.be/LNpZ-AsCUhk

Відкрив конференцію директор Інституту педагогіки НАПН України Олег Михайлович Топузов, який зазначив, що Україна прагне інтегруватися до європейського та світового освітнього простору і досягнення цієї мети потребує значних зусиль, спрямованих на реформування вітчизняної системи освіти, забезпечення належної якості її результатів, відповідності їх європейським та світловим вимогам. Це спрямовує науковців і освітян країни до суттєвого оновлення змісту та засобів навчання й виховання, впровадження нових освітніх підходів. Метою заходу є об’єднання зусиль науковців, керівників обласних, районних та міських управлінь освіти, викладачів і методистів інститутів післядипломної педагогічної освіти, методичних кабінетів, вчителів-практиків, громадських організацій, авторів навчальних програм і підручників, книговидавців у вирішенні нагальних питань реформування освіти.

Заступник міністра освіти й науки України Павло Кузьмович Хобзей презентував головні завдання, які передбачається вирішити у 2016 році. Першочерговим завданням є створення опорних шкіл.

Павло Хобзей наголосив, що  матеріально-технічна база опорних шкіл, підвезення учнів та вчителів забезпечуватимуться не лише за кошти бюджету. За його словами, є домовленість з USАІD, яке готове вибрати в кожній області по одній пілотній школі  і зробити її зразковою, «щоб батьки бачили, що освіту потрібно здобувати якісну». Крім того, на сьогодні ведуться переговори з німецьким урядом,  щоб закупити цифрове обладнання для кабінетів фізики. Також, як відзначив заступник Міністра, важливим є залучення інвестицій в матеріально-технічне забезпечення, у розвиток вчителів. «Без зміни підходів, ідей ми не зробимо реформу»,  –  зауважив він.

Керівник українсько-шведського проекту «Підтримка децентралізації в Україні», професор Варшавського університету Ян Герчинські ознайомив присутніх із досвідом децентралізації в Польщі. Першочерговими завданнями реформ в освітньому секторі Польщі стали: професійна автономія вчителів (можливість навчати відповідно до власних переконань), кардинальна ревізія змісту всіх навчальних програм і підручників, нові правила відбору директорів шкіл.

Серед інших питань, що обговорювались на конференції: «Реформування української школи в контексті євроінтеграції»(Олександр Ляшенко – академік-секретар Відділення загальної середньої освіти НАПН України, доктор педагогічних наук, професор), «Вимоги до компетентнісних результатів навчання у контексті підготовки до  міжнародного дослідження якості освіти PISA-2018 (Тетяна Засєкіна – заступник директора з науково-експериментальної роботи Інституту педагогіки НАПН України, кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник), «Концепція європейських ключових компетентній: програма  eTwinning Plus та її значення для України (Сергій Теплов – керівник програми eTwinning Plus PSA в Україні, доктор фізико-математичних наук), «Тенденції розвитку сучасної шкільної іншомовної освіти: сутність, виклики, перспективи»(Валерій Редько – завідувач відділу навчання іноземних мов Інституту педагогіки НАПН України, кандидат педагогічних наук, доцент), «Проблеми педагогічної кваліметрії компетентнісно-орієнтованого навчання» (Юрій Жук – завідувач відділу моніторингу та оцінювання якості загальної середньої освіти Інституту педагогіки НАПН України, кандидат педагогічних наук, доцент), «Сучасні тенденції використання інноваційних технологій в освітньому процесі» (Наталія Дорош – керівник по роботі з закладами освіти Microsoft Україна), «Інформаційно-комунікаційна компетентність: від учителя до учня» (Артур Кочарян – координатор освітніх проектів, керівник департаменту ІКТ ТОВ НВК «Новопечерська школа», «Презентація електронної професійної освітньої мережі «Академія інноваційного розвитку освіти»Тамара Пушкарьова – Інститут модернізації змісту освіти МОН України, Академія інноваційного розвитку освіти, кандидат педагогічних наук, професор.

Під час роботи конференції було презентовано електронну освітню мережу «Академія інноваційного розвитку освіти». Участь у професійній освітній спільноті «АІРО»  –  це можливість користування кращими вітчизняними та адаптованими зарубіжними інноваційними проектами, обговорення ініціатив, обмін досвідом. Першим зареєстрованим користувачем освітнього ресурсу став президент Національної академії педагогічних наук України Василь Григорович Кремень.

Василь Григорович відзначив роль Академії у реформах освіти, і те, що така освітня мережа тісніше об’єднає педагогічну науку й практику, дозволить інтенсифікувати процес впровадження освітніх інновацій, сприятиме науково-методичному супроводу професійної діяльності педагогічних працівників в умовах модернізаційних змін в освіті.

За результатами плідного обговорення  стану освітніх реформ та механізмів їх здійснення відповідно до нових суспільних викликів та європейського вектору розвитку, розроблені  рекомендації, реалізація яких сприятиме якісній модернізації загальної середньої освіти в Україні.

1. Продовжити роботу над розробленням Концепції української загальноосвітньої школи зосередивши увагу на питаннях структури середньої освіти, цілей та вимог рівнів освіти, узгодження їх між собою, конкретизації принципів формування змісту загальної освіти, технологій та навчально-методичного супроводу його реалізації, критеріїв оцінювання, управління системою середньої освіти.

2. З метою забезпечення повноцінного входження України в єдиний європейський освітній простір приділити увагу (в рамках року англійської мови) проблемі формування іншомовної компетентості випускників загальноосвітньої школи з метою забезпечення їх готовності до життя та діяльності в полілінгвокультурному середовищі;  активізувати роботу з підготовки та участі у міжнародних порівняльних дослідженнях (TIMSS, PISA), програмах співпраці з європейськими закладами освіти (eTwinning Plus PSA).

3. Забезпечити розроблення механізмів реалізації компетентнісного підходу в практиці загальноосвітньої школи (створення та апробації підручників, навчально-методичного забезпечення, методик компетентнісно-орієнтованого навчання, формування та оцінювання предметних компетентностей).

4. Підтримати процес формування експертного середовища навчальної літератури в Україні як необхідної умови підвищення якості навчальної літератури та вдосконалення  процедури експертного відбору проектів підручників для загальноосвітньої школи

5. Ініціювати розбудову школи  експертів як ключового елемента системи освіти.

6. З метою вирішення актуальних питань педагогічної теорії та освітньої практики сприяти органічному об’єднанню зусиль управлінців, науковців, вчителів-практиків, громадських організацій.

7. Враховуючи необхідність широкого запровадження сучасних інформаційно-комунікаційних технологій в освітньому середовищі, сприяти створенню електронної професійної освітянської соціальної спільноти, орієнтованої на акумуляцію та обмін сучасними педагогічними технологіями та методиками, що є  вагомим кроком до формування єдиного освітнього простору.