ІСТОРІЯ УКРАЇНИ. ВСЕСВІТНЯ ІСТОРІЯ 6 клас

ІСТОРІЯ УКРАЇНИ. ВСЕСВІТНЯ ІСТОРІЯ     6 клас

 

6 клас Інтегрований курс «Всесвітня історія. Історія України»

 (2 години на тиждень, 70 – на рік)

Дата уроку

Тема уроку

Програма

Поняття, терміни

Події, дати

Картосхема

Історичні постаті

Домашнє завдання

1

03.09

ПОВТОРЕННЯ    Що таке історія. Час і простір в історії. Історичні джерела

Вступ

    Своєрідність епохи стародавнього світу як першого етапу в історії людства. Історичні джерела з історії стародавнього світу   

Учень/ Учениця:

  ◌ згадує і пояснює, що таке історія, як історичні процеси розвиваються в часі та просторі, що таке історичні пам’ятки, джерела знань про минуле, історичні події, хто такі історичні діячі (на прикладі історії України та рідного краю);

  ◌ називає основні етапи в історії людства, хронологічні межі історії стародавнього світу, основні види історичних джерел;

  ◌ здійснює відлік років у історії, співвідносить рік – століття – тисячоліття, визначає тривалість і послідовність історичних подій;

  ◌ застосовує і пояснює на прикладах поняття і терміни: «історія стародавнього світу», «історичне джерело з історії стародавнього світу», «ера – до Різдва Христового і по Різдву Христовому» (до       Р. Х., по Р. Х.)

Історія, стародавній світ, цивілізація, археологія, духовна культура, мистецтво, релігія. антропологія, етно­графія, історичні джерела, речові та письмові джерела, історичний час, нова ера, календар

 

 

 

С. 5-8

2

07.09

 Практичне заняття № 1. Відлік часу в історії   стародавнього світу

Хронологічні межі історії стародавнього світу, основні види історичних джерел, відлік часу до н.е. та н.е.

 

С. 9-11.

Розділ І. ЖИТТЯ ЛЮДЕЙ  ЗА ПЕРВІСНИХ ЧАСІВ (7 год.)

 

3

09.09

Наукові та релігійні теорії походження людини. Основні етапи антропогенезу.

Розселення людей по земній кулі. Утворення рас.

  ◌ називає основні етапи антропогенезу («австралопітек», «пітекантроп», «неандерталець», «людина розумна»), основні заняття людей на різних етапах первісного суспільства;

  ◌ показує на карті місця знахідок решток найдавніших людей, стоянки давніх людей на території України, території розселення носіїв трипільської культури;

  ◌ застосовує і пояснює на прикладах поняття: «сім’я», «рід», «плем’я»; «союз племен», «родова община», «сусідська община», «народні збори», «рада старійшин», «вождь»;

  ◌ описує головні винаходи людства доби кам’яного і мідно-бронзового віків, первісні форми релігійних вірувань і мистецтво людей за первісної доби;

 ◌ визначає і пояснює на прикладах основні ознаки привласнювального та відтворювального господарства;

  ◌ порівнює форми господарювання та спосіб життя людини за різних етапів первісної доби;

  ◌ характеризує суспільну організацію влади за первісних часів, ускладнення суспільного життя;

  ◌ порівнює  спосіб життя та соціальну  організацію первісних суспільств на території Європи та України;

   ◌ оцінює значення первісної доби в історії людства

Первісність, австралопітек, палеоліт, гурт первіс­них людей, збиральництво, полювання

Поява та розселення людей на території України

3 млн років тому - поява австралопітеків, 1 млн років тому - поява пітекантропа,

1 млн років тому - 10 тис. дон. е. – палеоліт.

 

 

С. 13-20.

4

14.09

Форми господарювання первісної людини. Привласнювальні та відтворювальні форми господарства

Людина вміла, знаряддя праці, неандерталець, ру­било, скребло, проколки, льодовиковий період, ма­монт, первісне стадо, поховання, релігія, збиральництво, полювання, рільництво,  скотарство, ремесло.

100 тис. дон. е. – поява неандертальця.

40 тис. років до н. е. - поява кроманьйонця,

Х-VІІ тис. до н. е. - мезоліт.

 

 

С. 25-32.

5

16.09

Суспільна організація та організація влади за первісних часів  (сім’я – рід – плем’я – община) та організація влади (народні збори – рада старійшин – вождь) за первісних часів Поступове ускладнення суспільного життя, передумови становлення держави та цивілізації.

Людина розумна, кромань­йонець, мезоліт, еволюція, стоянка, родова общи­на, матріархат, патріархат рід, плем’я; родова община, сусідська община; вождь Палеоліт, мезоліт, неоліт, бронзовий вік, енеоліт, землеробство, відтворювальне господар-ство, кераміка, прядіння, ткацтво, металургія, продуктивність праці, суспільство, торгівля,. сусідська община, перші цивілізації

 УІ-ІУ тис. до н. е. — неоліт, IV—III тис. до н. е. — енеоліт,

IV тис. до н. е. — поява най давніших міст, І—II тис. до н. е. — бронзова доба,

І тис. до н. е. — залізна доба.

 

 

С. 33-36.

6

21.09

Духовна культура та вірування людей за первісних часів

Астрономія, прикладне мистецтво, язичництво, душа, культ, ідоли, вівтар, шаман, Стоунхендж, Альтаміра, анімізм, тотемізм, фетишизм, магія, наскальний живопис.

 

 

 

С. 21-24.

7

23.09

  Практичне заняття № 2. Основні стоянки та пам’ятки первісних людей на території України

Основні стоянки людей кам'яного віку на теренах сучасної України  (Королеве, Кіїк-Коба, Кирилівка, Мізин)

 

 

 

С. 43-46.

8-9

28.09

29.09

    Трипільська культура. Господарство, побут і духовне життя носіїв трипільської культури

Трипільська культура, мальована кераміка, серед ньоостогівська та ямна культури, індоєвропейці, цивілізація, археологіч-на культура, матеріальна культура

IV - середина III тис. до н.е. – розселення племен трипільської культури на території України;

IV тис. до н. е. - середньо-остогівська культура,

 III тис. до н. е. - ямна культура.

територія розсе-лення трипільців

В. Хвойка

С. 37-43.

10

30.09

Урок контролю і корекції навчальних досягнень учнів із теми «Повторення і вступ. Життя людей за первісних часів»

 

 

 

Розділ ІІ. ЦИВІЛІЗАЦІЇ СТАРОДАВНЬОГО СХОДУ

 

Тема 1. СТАРОДАВНІЙ ЄГИПЕТ

11

05.10

Хронологічні межі історії Стародавнього Єгипту та її періодизація. Природно-географічні умови Єгипту, їх вплив на розвиток єгипетської цивілізації.

Повсякдення та господарське життя

Учень/ Учениця:

  ◌ називає хронологічні межі заснування, розквіту та остаточного занепаду держави в Стародавньому Єгипті, основні періоди історії,  спорудження пірамід, правління Ехнатона;

  ◌ показує на карті долину Нілу, територіальні межі  та основні центри Стародавнього Єгипту, напрямки завойовницьких походів єгипетських фараонів Тутмоса ІІІ та Рамзеса ІІ;

 ◌ застосовує та пояснює на прикладах поняття: «ном», «держава», «реформа», «по-датки і повинності», «ієрог-ліф», «фараон»,  «чиновник», «вельможа», «іригація»;

 ◌ описує особливості повсякденного та духовного життя, культури стародавніх єгиптян, життя і діяльність історичних постатей;

 ◌ наводить приклади впливу природно-географічних умов на зародження і розвиток держави та цивілізації в Єгипті;

  ◌ характеризує особливості розвитку Єгипту в різні періоди його історії, міфологічні та релігійні  уявлення давніх єгиптян;

  ◌ оцінює внесок єгипетської цивілізації у світову культуру

Східна цивілізація, Ніл, пороги, дельта, іригація, мул, землеробство, папірус, іригаційне землеробство, бархани, хамсін, шадуф, канал, приватна власність, раб­ство, «живі убиті», влада, фараон

IV тис. до н. е. — заселення долини Нілу.

 

 

 

С. 48-50, 57-62.

12

07.10

 Утворення держави та цивілізації в Єгипті. Влада, суспільна організація в Стародавньому Єгипті. Посилення Єгипту в ІІ тис. до Р. Х. Будівництво пірамід (Джосер, Хеопс) Влада та господарське життя у Давньому Єгипті. Посилення Єгипту в III тис. до н.е.

Держава, Верхньоєгипет- ське та Нижньоєгипетське царства, бюрократичний апарат, Фараон, вельможа, жерці, чиновник, писарі, ремісники, податки, наглядачі, піраміда, Великий Сфінкс. Основні засади організації влади та господарського життя в  Єгипті.

3100 р. до н. е. — утворення єдиної держави в Єгипті,

3100 р. дон. е. - 2500 р. до н. е. - Давнє царство.

IV тис. до н.е. - об’єднання Верхнього і Нижнього Єгипту;

 

 

Менес, Нармер

С. 50-53.

13

12.10

Розквіт та занепад Єгипту в ІІ тис. до Р. Х. Хатшепсут. Хатшепсут, Тутмос ІІІ. Рамзес ІІ.

 

Внутрішня політика, зовнішня політика, закон, право, династія, загарб­ницька війна, реформа, службова знать

2050-1750 рр. до н. е. - Середнє царство.

1580-1085 рр. до н. е. - Нове царство,

1330 р. до н. е. — релігійна реформа Ехнатона,

1050 р. до н. е. – розпад Єгипту,

1275 р. до н. е. - війна Рамзеса II з хеттами,

525 р. до н. е. – завоювання Єгипту персами.

XI ст. до н.е. - завершення періоду Нового царства.

1922 р. - відкриття Г. Картером гробниці Тутанхамона

 

Тутмос III, Ехнатон, Нефертіті, Тутанхамон, Рамзес II, Г. Картер

С. 63-67.

14

15.10

Архітектура та мистецтво, писемність і освіта Будівництво пірамід.


 

піраміда, Великий Сфінкс.

Найважливіші досягнення давньоєгипетської духовної культури.

2750 р. до н. е. — будівництво пірамід Джосера, піраміди Хуфу, Хафра, Менкаура та Великого Сфінкса,

 

Джосер, Хеопс

С. 68-72.

15

02.11

  Практичне заняття № 3. Міфи та релігія Давнього Єгипту. Ехнатон. Культура Давнього  Єгипту. Наукові знання. Писемність і освіта.

Культ, зооморфізм, переселення душ, культ фараона, гробниця, мумія, саркофаг, «Книга мертвих», Гіза, Місто мертвих, міфологія, жерці, храм, обеліск, ієрогліф, Розеттський камінь, папірус, сувій, астрономія, календар, геометрія, медицина, «червоний рядок», барельєф.

 

IV тис. до н. е. — поява пи­семності,

1826 р. — розгадка Шампо- льоном давньоєгипетського письма

 

 

С. 53-56.

16

04.11

Урок контролю і корекції навчальних досягнень учнів із теми «Давній Єгипет»

 

 

Тема 2. ЦИВІЛІЗАЦІЇ ПЕРЕДНЬОЇ ТА ЦЕНТРАЛЬНОЇ АЗІЇ. КІММЕРІЙСЬКО-СКІФСЬКИЙ СВІТ

 

17

09.11

Вплив природно-географічних умов на розвиток цивілізацій Дворіччя в ІІІ–ІІ тис. до Р. Х. Вавилон за часів Хаммурапі

  називає хронологічні межі розквіту Вавилона за правління Хаммурапі, Ізраїльсько-Іудейського царства – Давида і Соломона, Ново-Ассирійського царства – Ашшурбаніпала, Ново-Вавилонського царства – Навуходоносора ІІ, Перської держави – Дарія І; заселення території України племенами і народами, що проживали на території України протягом залізного віку;

  ◌ показує на карті територію Дворіччя, Вавилонського царства часів Хаммурапі, фінікійські міста-держави, кордони Ізраїльсько-Іудейського царства, Перської держави за часів Дарія І, території розселення кіммерійців та скіфів, напрямки фінікійської колонізації;

 ◌ застосовує та пояснює на прикладах поняття: «колонія», «метрополія», «колонізація»; «місто-держава», «клинопис», «закон», «Біблія», «сатрап», «пектораль», «скіфський курган»;

  ◌ описує спосіб життя населення різних цивілізацій Передньої та Центральної Азії і Кіммерійсько-Скіфського світу;

 ◌ наводить приклади впливу природно-географічних умов Дворіччя на зародження держави та цивілізації, ролі заліза в історії людства, природно-географічних умов Північного Причорномор’я на тип господарювання кіммерійців та скіфів;

 ◌ характеризує діяльність Давида і Соломона та Дарія І, суспільне, господарське життя та культурну спадщину племен і народів залізного віку, що проживали на території України, внесок цих  цивілізацій у культурну спадщину людства;

 ◌ аналізує за допомогою вчителя текст Біблії як історичного джерела;

 ◌ оцінює внесок цивілізацій Передньої та Центральної Азії, кіммерійців і скіфів у світову культуру

Дворіччя, фінікова пальма, Шумер, Аккад, вожді-жерці, гончарний круг, сівалка, епос, клинопис, Гільгамеш, місто-держава. Вплив природних умов на життя людей у Месопотамії.

ІУ-ІІІ тис. до н. е. — ви­никнення міст-держав у Південній Месопотамії, 1794-1750 рр. до н. е. - царювання Хаммурапі

 

Хаммурапі

С. 73-77.

18

11.11

Фінікійські міста-держави. Фінікійська колонізація.

Ізраїльсько-Іудейське царство. Біблія як історичне джерело

Пурпур, піратство, колонія, алфавіт, Карфаген, Біблія, Старий Завіт, скрижалі, філістімляни, ханаанці, Єрусалим, монотеїзм, «вавилонський полон», Всесвітній потоп, іудаїзм.

 

 

XI ст. до н.е. -утворення Ізраїльсько-Іудейського царства.

IX ст. до н. е. — заснування колонії у Карфагені,

II тис. до н. е. — переселення євреїв на територію Палестини,

928 р. до н. е. — розпад на Іудейське та Ізраїльське царства,

722 р. до н. е. — завоювання Ізраїля.

 

Саул,

Давид,

Соломон, Мойсей 

С. 78-83.

19

16.11

Ново-Ассирійське та Ново-Вавилонське царства у першій половині І тис. до Р. Х. (оглядово, в контексті Біблійної історії). Перська держава Ахеменідів

 

Ніневія, кіннота, понтон, таран, боргове рабство, імперія, колонізація, Халдея, «пир Валтасара»,

Мідійці, Ахеменніди, са­трап, сатрапія, Персеполь, дарик, загін «безсмертних», Наслідки походів Дарія І.

1800 р. до н .е. - утворення Ассирійського царства,

VII ст. до н.е. - утворення Нововавілонського (Халдейське царство)

689 р. до н. е. - захоплення Вавилона,

612 р. до н. е. - загибель Ніневії;

550 р. до н. е. - виникнення Перської держави,

539 р. до н. е. - захоплення Вавилона,

525 р. до н. е. - захоплення Єгипту,

480-449 рр. до н. е. - греко-перські війни,

330 р. до н. е. - загибель Перської держави

 

Тиглатпаласарі,

Тиглат-

паласар II,

Ашшурбанапал,

Набопала- сар,

Навуходоносор ІІ,

Кир І, Кір II, Камбіз, Дарій.

С. 83-89.

20

18.11

Залізний вік на території сучасної України. Кіммерійсько-скіфський світ у взаєминах з цивілізаціями Передньої Азії.

Поширення землероб-ства й скотарства на землях України. Кочовики за раннього залізного віку.

скіфи, тактика спаленої землі. Велике переселення народів, кочовики, царі, майнова нерівність, раби, курган, пектораль, гривна

ранній залізний вік.

ІХ-ІV ст. до н.е. – кіммерійці;

VІІІ-ІІІ ст. до н.е. – скіфська доба.

514 р. До н.е. – війна скіфів з Дарієм

територія розсе-лення кіммерійців, скіфів і сарматів. 

 

Дарій

С. 90-94.

21

20.11

Практичне заняття № 4. Історичні джерела про  скіфів. Геродот про Скіфський похід Дарія І.

 

С. 95-97.

22

23.11

Урок контролю і корекції навчальних досягнень учнів із теми «Цивілізації Передньої та Центральної Азії. Кімерійсько – скіфський світ»

Найзначніші  пам’ятки  культури народів Передньої Азії та Месопотамії; внесок держав Передньої Азії та Месопотамії у світову культуру.

 

 

Тема 3. СТАРОДАВНІ ІНДІЯ ТА КИТАЙ

 

23

25.11

Вплив природно-географічних умов на розвиток цивілізацій в Індії. Індська цивілізація. Прихід аріїв (Ведійська  цивілізація).

Учень/ Учениця:

   ◌ називає хронологічні межі утворення та розквіту цивілізацій в Індії та Китаї;

  ◌ показує на карті долини Інду і Гангу, Хуанхе та Янцзи, територіальні межі й основні центри давніх Індії та Китаю;

  ◌ застосовує  та пояснює на прикладах поняття: «веди», «імперія», «Великий шовковий шлях», «індуїзм», «буддизм», «конфуціанство»;

   ◌ описує спосіб життя людей стародавньої Індії та Китаю;

   ◌ наводить приклади впливу природно-географічних умов Індії та Китаю на зародження держави і цивілізації;

  ◌ характеризує суспільний устрій, релігійні погляди і культурні здобутки мешканців давніх Індії та Китаю;

  ◌ оцінює внесок цивілізацій Індії та Китаю у світову культуру

Джунглі, Хараппська ціві- лізація, арії, раджа.  Розквіт Індії за царя Ашоки.

Характерні риси господарського та суспільного життя

Індії.

Особливості господарського, суспільного та соціального устрою в Індії.

V-ІV ст. до н. е. — заселення долини Інду, 2300-1700 рр. до н. е. — Хараппська цівілізація,

сер. II тис. до н.е. - прихід аріїв на землі Індії;

І тис. до н. е. - арійське царство,

ІV-ІІ ст. до н. е. - існування царства Маурія

 

Ашока

С. 97-102.

24

30.11

Суспільний устрій, релігія та повсякденне життя Давньої Індії. Будда та його вчення. Культура

Давньої Індії.

Індуїзм, веди, буддизм, джайнізм, карма, нірвана, йога, варни, касти, брах­мани, шудри, вайш'ї, недо торканні, цифри, шахи.

623-544 рр. до н. е. — життя Будди.

 

 

Будда-Гаутама

С. 102-106.

25

02.12

 Вплив природно-географічних умов на розвиток цивілізації в Китаї. Суспільний устрій та повсякденне життя Давнього Китаю. Імперії Цінь.

Велика Китайська стіна, гуни, Великий шовковий шлях.  Поява могутньої держави в Китаї за Цінь Ши Хуан-ді.

Характерні риси господарського та суспільного життя

Китаю.

І тис. до н. е. - заснування царства Чжоу,

V ст. до н. е. — початок будівництва Китайської стіни,

221-206 рр. до н.е. - династія Цінь.

208-184 рр. до н. е. — панування династії Хань

 

Великий Юй, Цінь Шіхуанді, Лю Бао, Чжан Цяо

С. 107-112.

26

07.12

Конфуцій та його вчення. Давньокитайські імперії

Ієрогліфи, філософія, кон­фуціанство, церемонія, даосизм, каліграфія, сун, компас,

акупунктура, дру­карство

 

 

Конфуцій, Лао Цзи

С. 113-117.

27

09.12

Практичне заняття № 5. Наукові знання, освіта та писемність у Стародавньому Китаї Культура Давнього Китаю.  Внесок Давніх Індії і Китаю у скарбницю світової культури.

 

 

С. 117-120.

28

14.12

Урок контролю і корекції навчальних досягнень учнів із теми «Стародавні Індія та Китай»

 

Розділ ІІІ. ІСТОРІЯ СТАРОДАВНЬОЇ ГРЕЦІЇ

29

16.12

 Спільні риси та особливості розвитку цивілізацій Стародавнього Сходу й античної греко-римської цивілізації

 

 

 

 

 

 

Тема 1. СТАНОВЛЕННЯ АНТИЧНОЇ ГРЕЦЬКОЇ ЦИВІЛІЗАЦІЇ

 

30

21.12

Вплив природно-географічних умов на розвиток античної грецької цивілізації. Населення Давньої Греції. Хронологічні межі історії античної Греції та її періодизація

Учень/ Учениця:

  ◌ називає хронологічні межі існування Мінойсько‑Ахейської палацової цивілізації, гомерівського та архаїчного періодів, Великої грецької колонізації, заснування перших грецьких поселень на території України;

  ◌ показує на карті Балканський півострів та острови Егейського моря, основні центри Мінойсько-Ахейської та античної полісної цивілізацій, основні області Балканської Греції, напрямки Великої грецької колонізації, античні грецькі поселення на території України;

 ◌ застосовує та пояснює на прикладах поняття: «елліни», «варвари», «громадянин», «демос», «аристократія», «олігархія», «драконівські закони», «тиранія»;

  ◌ описує спосіб життя людей та культурні пам’ятки Стародавньої Греції;

  ◌ наводить приклади впливу природно-географічних умов Греції на розвиток цивілізації;

 ◌ характеризує і порівнює суспільний устрій, культурні досягнення Мінойської та Ахейської палацових держав, періоду розквіту і занепаду Мінойської та Ахейської цивілізації, реформи Лікурга і Солона;

 ◌ висловлює власне ставлення до спадщини давньогрецького суспільства, ролі античних грецьких поселень в  історії України

Олімп, елліни, еолійці, дорійці, ахейці, іонійці, пеласги, лінійне письмо

 

 

 

С. 122-125.

31

23.12

Практичне заняття № 6. Давньогрецька міфологія і релігія як спосіб світосприйняття людей.

Пантеон, боги-олімпійці, Кронос, Зевс, Гера, Аїд, Посейдон, Апполон, Афі- на, Афродита, Артеміда, Деметра, Гермес, Геракл, Кліо.

 

 

 

С. 126-130.

32

11.01. 2016

Перекази про найдавнішу історію Греції. Археологічне відкриття Мінойсько-Ахейської палацової цивілізації, їх основні центри; розквіт і занепад.

Мінойсько-ахейська палацова цивілізація у II тис.  до н.е. Основні риси Критської та Мікенської  цивілізацій.

 

III тис. до н. е. — XII ст. до н. е. —Критська (Мінойська палацова) цивілізація,

XXI ст. до н. е. — прихід ахейців,

II тис. до н.е. Мінойсько-ахейська палацова цивілізація;

1600-1200 рр. до н. е. — Мікенська цивілізація, ХІІ-ХІ ст. до н. е. — завоювання Мікен дорійцями,

1890 р. — А. Еванс почав розкопки на о. Крит

 

А. Еванс

С. 131-139.

33

13.01

Давньогрецьке суспільство за поемами Гомера.  Боротьба демосу із знаттю. Поява писаних законів у Греції. Грецька тиранія

 

VIII ст. до н. е. — створення Гомером «Іліади» та «Одіссеї»,

1870 р. — відкриття Трої Г. Шліманом

 

Г. Шліман, Гомер

С. 139-143.

34

18.01

Велика грецька колонізація. Заснування античних міст-колоній у Північному Причорномор'ї та Криму. Взаємини греків і місцевого населення. Утворення світу античних грецьких полісів

Основні напрямки та  результати грецької  колонізації.

Алфавіт, фаланга, гопліт, демос, аристократія, Велика грецька колонізація, метрополія, тиранія, Метрополія, колонія, ойкумена, колонізація.

https://ukrmap.su/uk-wh6/1128.html

https://subject.com.ua/textbook/history/6klas_v_1/28.html

https://subject.com.ua/textbook/history/6klas_v_1/29.html

https://elenaperexodova.blogspot.com/2014/12/blog-post_1.html

https://supermif.com/istoria/istoria_6_ukr/istoria_6_ukr_t5.html#IstorijaStarodavnogoSvitu6klas29

VIII-VI ст. до н. е. — Велика грецька колонізація,

VI-V ст. до н. е. — засну­вання Ольвії, Херсонесу, Пантікапея

Місце розташування античних міст-колоній Північного Причорномор'я  та Криму (Тіра, Ольвія, Пантікапей, Херсонес).

 

С. 144-147.

35

20.01

Об’єднання Аттики. Законодавча реформа. Реформи Солона.

Грецька цивілізація, поліс, акрополь, агора, суспіль-ство, метеки, демос, аристократія, реформа, демократія, фети, остракізм, стратег, тиранія

624 р. до н. е. - закони Драконта,

594 р. до н. е.  реформи Солона,

560 р. до н. е. - тиранія Пісістрата,

509 р. до н. е. - реформи Клісфена

 

Драконт, Солон, Пісістрат, Клісфен

С. 148-151.

36

22.01

Ліквідація тиранії в Афінах. Завершення формування Афінського поліса. Характерні риси політичного устрою Афін, Спарти. Спарта

Олігархія, Лаконіка, ілоти, спартанці, періеки, ефори, спартанське виховання

1100 р. до н. е. — дорійці захопили Лаконіку

 

Лікург

С. 151-152.

37

25.01

Практичне заняття № 7. Побут та виховання спартанців

С. 152-154.

38

27.01

Урок контролю і корекції навчальних досягнень учнів із теми «Становлення античної грецької цивілізації»

 

 

Тема 2. АНТИЧНА ГРЕЦЬКА ЦИВІЛІЗАЦІЯ КЛАСИЧНОЇ ДОБИ

 

39

 

01.02.

Греко-перські війни. Походи Дарія. Марафонська битва. Похід Ксеркса. Наслідки греко-перських війн.

називає хронологічні межі та дати греко-перських воєн, Марафонської битви, скіфського походу Дарія, перебування Перікла на чолі афінської демократії;

 ◌ показує на карті Перську державу і Грецію, територію розселення скіфських племен на території України; перебіг греко-перських воєн та місця основних битв;

 ◌ застосовує та пояснює на прикладах поняття: «демократія», «права і обов’язки громадянина», «політика», «фаланга»;

 ◌ описує пам’ятки давньогрецького мистецтва, повсякденне життя і традиції афінян, становище афінського громадянина;

 ◌ порівнює устрій та повсякдення Спарти й Афін, спосіб життя і  виховання спартанців та афінян;

 ◌ характеризує розвиток науки, духовної та матеріальної культури Греції класичної доби, наслідки греко-перських війн;

 ◌ характеризує діяльність видатних діячів;

 ◌ висловлює судження про важливість афінської демократії, прав та обов’язків громадян;

 ◌ оцінює внесок античної грецької цивілізації в історію людства та України

Марафонська дистанція, 300 спартанців, Морський союз

500-449 рр. до н.е. - Греко-перські війни.

490 р. до н. е. - Марафонська битва,

480 р. до н. е. — битва при Фермопілах та Саламіні,

478 р. до н. е. - Афінський морський союз,

449 р. до н. е. — битва при Цлатеях

 

Геродот,

Дарій І,

Мільтіад,

Леонід,

Ксеркс,

Фемістокл,

Кімон

С. 155-159.

40

03.02

Утвердження демократії в Афінах за Перикла. Права і обов’язки громадянина. Негромадянське населення афінського полісу. Жінка в афінському полісі. Сім’я та виховання афінян

Рабовласницька демократія, демос, аристокра­ти, метеки, громадянські права та обов'язки, суд присяжних, остракізм

Афінська демократія  за часів  Перікла.

444-429 р. до н. е. — прав­ління Перікла,

431-404 рр. до н. е. — Пелопоннеська війна

 

 

Перикл

 

С. 160-164.

41

08.02

Господарювання та повсякденне життя в Давній Греції.

гінекей, тронос, гімантій, туніка

 

 

 

С. 164-169.

42

10.02

Античні олімпійські ігри. Сім’я, освіта та виховання афінян.

Олімпійські ігри,

 

776 р. до н. е. — перші Олімпійські ігри,

1896 р. відновлення Олімпіад

 

 

П. де Кубер- тен

С. 170-174.

 

43

15.02

Практичне заняття № 8. Мистецтво Стародавньої ГреціїКультура  Давньої  Греції.  Виникнення науки. Театр. Архітектура і скульптура. Внесок грецької цивілізації у світову культуру.

Театр, трагедія, комедія, оратор, чудеса світу, гімна­зій, палестри, лікей, софіс­тика, риторика,скульпту­ра, колона, архітектурний стиль, амфора, кратер, скі- фос, пентатлон

 

 

Піфагор, Анаксімандр, Демокріт, Геракліт, Демосфен, Діоген, Фалес, Геродот, Есхіл,

Сократ, Езоп, Фукідід, Ксенофонт, Арістотель, Платон, Арістофан, Софокл, Гіппократ,

Мірон, Фідій

С. 175-180

45

16.02

Урок контролю і корекції навчальних досягнень учнів із теми «Антична грецька цивілізація класичної доби»

 

 

Тема 3. ДОБА  ЕЛЛІНІЗМУ

 

 

44

17.02

Криза грецького поліса. Демосфен. Підкорення Греції  Філіпом II і походи Александра Македонського.

називає дати Східного походу Александра Великого, хронологічні межі еллініс-тичного етапу, існування грецьких поселень на території України;

 ◌ показує на карті кордони держави Александра Вели-кого, центри античної цивілі-зації на території України, перебіг Східного походу, територіальні межі еллініс-тичних держав, основні центри елліністичної цивілізації;

 ◌ застосовує  та пояснює на прикладах поняття: «еллінізм», «музей», «пергамент»;

 ◌ описує пам’ятки елліністичної цивілізації, життя та побут мешканців грецьких полісів на території України, повсякденне і духовне життя в Александрії;

 ◌ характеризує діяльність видатних діячів;

 ◌ оцінює внесок елліністичної цивілізації в історію людства та України

Гейтари, фаланга, ката­пульта, партія, філіппіки

 

IV ст. до н. е. — розпад Другого морського союзу, утворення Македонії;

359-336 рр. до н.е. – царювання в Македонії Філіппа ІІ;

338 р. до н. е. — битва при Херонеях.

 

Філіпп ІІ, Сократ, Демосфен

С. 180-182

46

22.02

  Практичне заняття № 9. Особистість і діяльність Александра Великого за історичними джерелами

Східний похід Александра Македон­ського, Імперія, Гордіїв вузол

 

334 р. до н. е. — битва при Граніку,

333 р. до н. е. — битва при Іссі,

331 р. до н. е. — битва при Ґавґамелах,

323 р. до н. е. – смерть Александра Македонського.

 

Александр Македон­ський, Арістотель. Дарій III

 

С. 184-192.

47

24.02

Елліністичні держави. Основні риси еллінізму. «Зустріч цивілізацій». Елліністичний етап в історії Греції. 

Еллінізм, діадохи, Мусейон, Колос Родо­ський, Фароський маяк

 

301 р. до н. е. — розподіл імперії між діадохами.

 

Птолемей Антігон, Селевкід, Евклід, Архімед

С. 193-195.

48

29.02

Культура за елліністичної доби

 

ІУ-ІІІ ст. до н. е. — розквіт елліністичної культури

 

 

 

С. 195-198.

49

02.03

Практичне заняття № 10. Суспільне, господарське життя та побут в античних полісах на території України

С. 198-202.

50

07.03

Урок контролю і корекції навчальних досягнень учнів із теми «Доба еллінізму»

 

Розділ ІV. ІСТОРІЯ СТАРОДАВНЬОГО РИМУ

 

Тема 1. СТАРОДАВНІЙ РИМ ЗА ЦАРСЬКОЇ ТА РЕСПУБЛІКАНСЬКОЇ ДОБИ

 

 

51

09.03

Вплив природно-географічних умов на життя населення Апеннінського півостро-ва. Виникнення міста Рима. Рим царської доби.

Учень/ Учениця:

 ◌ називає хронологічні межі заснування Рима, Римської республіки, роки Другої Пунічної війни, реформ братів Гракхів, диктатури Цезаря, встановлення принципату Августа;

 ◌ показує на карті Апеннінський півострів, Рим, Карфаген, перебіг Другої Пунічної війни, кордони Римської середземноморської держави, римські провінції доби Республіки;

 ◌ застосовує та пояснює на прикладах поняття: «республіка», «патриції», «плебеї», «сенат», «консул», «народний трибун», «вето», «легіон», «провінція», «гладіатор», «диктатор», «імператор», «тріумф», «овація»;

 ◌ описує побут і повсякденне життя за часів Республіки, римське рабовласницьке помістя, сім’ю і виховання у римлян;

 ◌ визначає характерні риси суспільного устрою Римської республіки;

 ◌ порівнює становище патриціїв та плебеїв;

 ◌ характеризує особливості республіканського устрою в Римі, демократії, прав та обов’язків громадян, діяльність Цезаря і Цицерона;

 ◌ оцінює внесок Риму республіканської доби в історію людства

Етруська цивілізація, латини, італіки, патриції, плебеї, патріархальне раб­ство, Палантін, Капітолій, Форум, пролетарій

VIII ст. до н. е. — поява

етрусків в Італії,

756 р. до н. е. — заснування Рима.

753-509 рр. до н.е. - виникнення Риму. Царський етап в історії Давнього Риму.

 

Ромул, Рем,

Сервій Тулій

С. 204-208.

52

11.03.

Римська республіка V–І ст. до Р. Х. Боротьба плебеїв з патриціями за свої права. Утворення римської громадянської общини

Аристократична республі­ка, Сенат, нобілі, плебеї, народний трибун, патри­ції, вето, магістрат, консул, претори, цензори, диктатор, римські громадяни, сенатори, вершники. Зміст та перебіг боротьби плебеїв з патриціями.

509-30 рр. до н.е. - Римська республіка;

494 р. до н. е. — запровадження посади народних трибунів,

У-ІІІ ст. до н. е. — завоювання Римом Італії.

 

Тарквіній

Гордий,

Пірр

С. 208-212

53

14.03

 Соціальний устрій та організація влади. Права та обов’язки громадянина*. Політика і політики  Римської республіки

Господарство та побут римлян; 

 

 

 

Гамількар

Барка,

Архімед,

 

 

54

16.03

Військова експансія Риму й утворення Римської середземноморської держави. Боротьба Риму за  панування у Середземномор’ї.

Пунічни війни, проскрип­ції, провінція, тріумф, криза, популяри.

264-241 рр. до н. е. — Перша Пунічна війна, 218-201 рр. до н. е. — Друга Пунічна війна, 149-146 рр. до н. е. — Третя Пунічна війна,

146 р. до н. е. —завоювання Греції Римом.

 

Ганнібал,

Сципіон,

Катон,

С. 213-216.

55

17.03

   Релігія, сім’я і виховання

 

 

 

 

С. 218-223.

56

21.03

Криза Римської республіки. Боротьба за республіку: реформи братів Гракхів

Республіка, популяри, оптимати, гладіатор, реформа.

133 р. до н. е. — реформа Т. Гракха,

82 р. до н. е. — диктатура Сулли,

73-71 рр. до н. е. — по­встання Спартака

 

брати Гракхи,

Сулла, Марій,

Спартак, Марк Красс,

Гней Помпей.

С. 216-217

57

23.03

Перший тріумвірат і диктатура Цезаря. (оглядово)

Диктатура, вето, триумвірат,  громадянська війна, Рубікон, легіони, імпера­тор, імперія

49-46 рр. до н. е. - війна Цезаря проти Сенату,

49-30 рр. до н.е. - громадянські війни в Римі;

44 р. до н. е. - вбивство Цезаря,

31 р. до н. е. - битва при мисі Акцій

 

Гай Юлій Цезар, Пом-пей, Клеопатра, Брут, Антоній, Октавіан, Ліпід, Ціцерон, 

С. 223-227.

58

28.03

   Практичне заняття № 11. Історичні портрети Цезаря

С. 227-230.

59

30.03

Урок контролю і корекції навчальних досягнень учнів із теми «Стародавній Рим за царської та республіканської доби»

 

 

Тема 2. РИМСЬКА ІМПЕРІЯ

 

 

60

18.04

Римська імперія доби принципату. Октавіан Август. Марк Аврелій. Причини кризи Римської  республіки і утворення  імперії.

називає хронологічні межі існування Римської імперії, Боспорського царства, виникнення християнства, роки: поділу імперії на Західну та Східну (Візантію), занепад Західної Римської імперії;

  ◌ показує на карті кордони Римської імперії часів розквіту та занепаду, Західної і Східної римських імперій та                                      м. Константинополь, Боспорського царства, а також основні провінції часів імперії, напрямки вторгнення готів і гунів, території, заселені давніми слов’янами та їх сусідами;

  ◌ застосовує та пояснює на прикладах поняття: «християнство», «Символ віри», «Святе письмо», «Церква», «діаспора», «Велике переселення народів», «Візантія»;

 ◌ описує імператорський Рим, пам’ятки давньоримської архітектури, побут і повсякденне життя в імператорському Римі, становище перших християн, заняття, побут, духовне життя давніх слов’ян;

  ◌ наводить приклади  речових пам’яток історії давніх слов’ян, кризових явищ у Римській імперії, зміни у ставленні держави до християнської церкви;

  ◌ характеризує реформи Діоклетіана та Константина, суспільний устрій Римської імперії, кризові явища в Римській імперії, зміни у ставленні держави до християнської церкви;

  ◌ характеризує діяльність видатних діячів;

 ◌ оцінює внесок Римської цивілізації  та культури в історію людства

Август, принцепс, монархія, технічний прогрес, династії Юліїв, Клавдіїв, Флавіїв, Антоніїв, терор, вільновідпущеники.

30 р. до н. е. - 14 р. н. е. — правління Октавіана Августа,

30 р. до н.е. - 476 р. н.е. - Римська імперія.

І ст. н. е. — завоювання Палестини, Північної Африки, Болгарії, Британії.

 

Октавіан Август, Меценат, Тиберій, Калігула, Клавдій, Нерон, Веспасіан,

Доміціан, Траян, Марк Аврелій

С. 231-241

61

20.04

Місто Рим і його повсякденне життя

Фамілія, водогін, каналі­зація, терми, Колізей, вес­талка, тога, туніка, па­трон, клієнт

 

 

 

С. 242-248

62

25.04

Кризові явища в Римській імперії.  Реформи Діоклетіана і Константина

Колони, «солдатські» та «сенаторські» імператори, варвари, готи, галли, бур- гунди, оборонні війни, фортеця, анархія, домінант, деспотія, тетрархія, Західна Римська імперія, Східна Римська імперія

ІІ-ІІІ ст. - криза господарства,

III ст. - початок нападів варварів на Рим;

286 р. — поділ імперії між двома правителями,

 

 

Діоклетіан, Константин

 

С. 248-2522

63

27.04

Виникнення християнства та християнізація Римської імперії. Перетворення християнства на офіційну релігію Римської імперії. Причини та наслідки виникнення християнства, основні віхи  християнізації Римської імперії.

Християнство, монотеїзм, Месія, фарисеї, апостоли, катакомби, церква, Старий Завіт, Євангеліє, церковна організація, пресвітери, діакони, єпископи, аріанство, церковний собор, храм, єресі. Зміни ставлення держави до християнської церкви.

ІІ-ІІІ ст. — поширення християнства.

1 р. н.е. - з часів Середньовіччя дата народження Ісуса Христа і початок нової ери.

313 р. - Міланський едикт;

325 р. - Нікейський собор.

 

Понтій Пілат,

Іуда, Ісус Христос, Діоклетіан, Константин, Аріан, Феодосій

 

С. 253-257

64

04.05

 Практичне заняття № 12. Культура Давнього Риму.

Наука  і  мистецтво.

Основні архітектурні пам’ятки.

Пантеон, цегла, арка, акведук, Колізей, бетон, Форум, великий цирк, фрески, мозаїка, римське право, кодекс, стиль, педа­гог, граматика, юліан­ський календар, «Золоте століття» римської літе­ратури. Внесок римської культури у світову цивілізацію.

450 р. до н.е. – «Закони XII таблиць» - початок кодифікації римського права.

 

 

Плавт, Горацій, Вергілій, Овідій, Лукрецій Карр, Цицерон, Сенека, Тіт Лівій, Страбон,

Плутарх, Тацит, Меценат

С. 258-263

65

11.05.

Розпад Римської імперії на Західну та Східну (Візантію). Початок Великого переселення народів. Захоплення Риму варварами. Падіння Західної Римської  імперії.

Варвари, вандалізм, варварські королівства. Велике переселення народів

IV-VII ст.

395 р. - поділ Римської імперії на Західну та Східну.

410 р.- захоплення Рима Аларіхом,

451 р. - битва на Каталаунських полях,

455 р. - захоплення Рима вандалами,

476 р. - падіння Західної Римської імперії, позбавлення влади останнього римського імператора.

 

Валент, Аларіх, Атілла, Одоакр, Ромул, Августул

 

С. 263-267

66

16.05

Римський період античних держав на території України. Боспорське царство. Пам’ятки античної цивілізації на території України

Готи, гуни, венеди, склаві- ни, анти, колонізація.

Перші писемні згадки про давніх слов'ян (венедів, антів, склавинів). Велике розселення слов’ян.

ІУ-УІІ ст. — Велике переселення народів

V - VII ст. - Велике розселення слов'ян.

Напрямки розселення слов'ян під час Великого переселення народів.

 

С. 267-269

67

18.05

Практичне заняття № 13. Історичні джерела про суспільне та господарське життя і духовний світ давніх слов’ян

С. 269-272

68

23.05

Урок контролю і корекції навчальних досягнень учнів із теми «Римська імперія». Особливості римської системи державного правління часів республіки та імперії.

 

69

25.05

Узагальнення до курсу: «Внесок народів стародавнього світу в історію людства. Роль стародавнього періоду в історії України»

Місце історії стародавнього світу в історії людства.

 ◌ пояснює,  що таке історія стародавнього світу,

 ◌ називає хронологічні межі історії стародавнього світу;

 ◌ показує на карті місця  зародження й розвитку давніх цивілізацій;

 ◌ визначає і характеризує основні цивілізаційні здобутки цивілізацій Стародавнього світу;

 ◌ висловлює судження щодо ролі та значення історії стародавнього світу в розвитку європейської  та світової цивілізації