Історія України 5 клас

Історія України  5 клас

№ уроку

Дата

Тема уроку

 

 

Зміст основних знань

Орієнтовні навчальні цілі та компетентності

Д/з[1]

Поняття, терміни

Історичні діячі

Події, дати

Тема 1. ЗНАЙОМСТВО З ІСТОРІЄЮ (6 годин)

1

 

03.09

ВСТУП

 

 

Предмет історії, історики, історичні джерела, літопис,  хронологія,  дата,

літочислення, ера,

рік, століття, тися-чоліття, наша ера, історична карта, пектораль, Трипілля

Літописець Нестор, Іван Федоров (Федорович), Михайло Грушевський, Дмитро Яворницький

V ст. до н.е. – пектораль скіфського царя, знайдена у кургані Товста Могила;

6000 років тому – існувало Трипілля;

1037 р. – спорудження у Києві Золотих Воріт;

1574 р. – Іван Федоров видрукував у Львові першу книжку «Буквар»

Користуватися підруч-ником (орієнтуватися в його структурі, користу-ватися методичним апаратом тощо).
застосовувати поняття “історія”.

С. 10-15.

2

10.09

Історичні джерела

Археологія, архео-логічні розкопки, речові джерела, трипільці, скіфи; писемні джерела,

Вікентій Хвойка,

Борис Мозо-

левський

   ІІІ тис. до н. є. – поява трипільців на території України.

2500 років тому – існування грецьких міст-держав на півдні України у Північному Причорномор’ї.

Креслити лінію часу та позначає на ній запропоновані дати.
Співвідносити рік зі століттям.
Знаходити на карті відповідь на запитання вчителя.
 

С. 15 – 21.

3

17.09

Писемні пам’ятки

Усні історичні джерела, палеографія, давні книги, музей, архіви, міфологія, фольклор

 

IV тис. до н. є. – поява писемності

 

Пояснювати, як відбувається відлік часу в історії, звідки історики довідуються про минулі часи.

С. 22 – 25.

4

24.09

Нумізматика, сфрагістика та геральди-ка в історичній науці

Нумізматика, скар-

би, коштовності,

пектораль, гроші.

купи, гривні, ко-

пійки, геральдика, сфрагістика, герб  - символ клади.

тризуб

Антей, Володимир Великий

2600 – 2500 років тому – поява перших грошей (монет) на території України;

Кінець Х – початок ХІ ст. – поява перших руських монет – златників і срібляників

Пояснювати, звідки історики довідуються про минулі часи; про  походження тризубу. Свідомо читати адаптований історичний текст, знаходить у ньому історичну інформацію.
 

 

С. 26 – 29.

5

29.09

Імена та назви

Історична карта, атлас, етноніми, топоніми, гідроніми,

історико-геогра-фічні райони України

Михайло Грушевський, Гійом де Боплан

1187 р. – перша літописна згадка назви «Україна».

Розрізняти умовні поз-начки на історичній карті. Знаходити на карті відповідь на запитання вчителя.

Пояснювати, про поход-ження  етноніму “Україна”.
Відрізняти науково-популярний історичний текст від художньо- образного.

С. 30 – 38.

6

01.10

Узагальнення

 

Знаходити у тексті відповіді на запитання.

С. 39 – 41.

Тема 2. КНЯЖА РУСЬ-Україна  (7 годин)
 

7

08.10

Перші князі Київської держави

Династія, Києвичі,

літопис, назва

«Русь», варяги, хозари, Київська держана, Візантія,

язичництво, дру-

жина, бояри, дани-

на, «Повість мину-

лих літ»

Кий, Щек,

Хорив, Ли-

бідь, Ас-

кольд, Дір,

Олег, Ольга, Святослав

Кінець V – перша половина VI ст. – виникнення Києва;

882 – 912 рр. – правління  у Києві Олега;

945-954 рр. - князювання

Ольги;

972 р. - загибель Святослава

Називати найвизначніші події та найвидатніших діячів княжої доби.

Вибірково переказувати художньо-образний текст, вибираючи з нього історичну інформацію.

С. 45 – 49.

8

05.11

Розквіт Київської Русі

Тризуб, імператор,

релігія, християн-

ство, десятина,

«Руська правда», Десятинна церква, Софіївський собор

Володимир

Великий,

Ярослав

Мудрий

980 – 1015 рр. – князювання Володимира;

988 р. – запровадження християнства у Київській Русі;

1019 - 1054 рр. - правління

Ярослава,

1036 р. - розгром печенігів

Знаходити на карті місця найвизначніших подій княжої доби тощо.

За текстом розповідати про історичних діячів. 

 Відрізняти в сюжеті оповідань справжні історичні факти та постаті від вигаданих

С. 50 – 57.

9

12.11

Скрутні часи

Київської

держави

Усобиці, розпад

держави, половці,

шапка Мономаха,

татаро-монголи,

хан, ярлик, Золота

Орда, ярмо

Володимир

Мономах,

хан Батий (Бату),

воєвода

Дмитро

1097 р. – князівський з’їзд у Любечі;

1113 р. - прихід до влади

Володимира Мономаха;

1239 р. - навала татаро-

монголів;

1240 р., грудень  - захоплення Києва;

Знаходити на карті територію Київської Русі.

Називати найвизначніші події княжої доби.

Складати простий план до науково-популярного тексту підручника

С. 58 – 63.

10

17.11

Галицько-

Волинська

держава 

Заколот бояр,

Холм, Львів. Золо-

та Орда, татари,

угорці, поляки, корона (вінець), скіпетр, підданство

Роман

Мстисла-

вович,

Данило

Романович (Галицький),

Юрій І

1199 р. - утворення Галицько-Волинської держави;

1205-1264 рр. - князювання Данила Романовича;

1253 р. – коронування Данила Галицького;

1256 р. - перша письмова

згадка про Львів

За текстом розповідати про історичні події.

Знаходити на карті територію Галицько-Волинської держави.

Виокремлювати в тексті головне й другорядне.
 

С. 64 – 67.

11

19.11

Культура

Русі-України

Церква, ікона, мо-заїка, фреска, пер-гамент, «Повість

минулих літ», Галицько-Волин-ський літопис, архітектура, маляр-ство, ікона, фреска Софія Київська, Золоті ворота, «Руська правда», Кисво-Печерський монастир

Нестор,

Алімпій,

Агапіт,

Іларіон,

Ярослав Мудрий

1036 р. - будівництво Софійського собору в Києві та Спасо-Преображенського собору у Чернігові;

1051 р.- заснування Києво-Печерського монастиря

Наводити приклади найвідоміших культурних пам’яток.
Розповідати про одну (на вибір) з пам’яток княжої доби.
Відрізняти в сюжеті оповідань справжні історичні факти від вигаданих

Оцінювати інформацію з історичних джерел.

С. 69 – 73.

12

26.11

 Українські землі у складі Великого князівства Литовського

Велике князівство

Литовське, воєво-

да, намісник, родо-

ва знать, шляхта,

Люблінська унія, православні,

Католицизм, Річ

Посполита

Любарт,

Ольгерд.

Костянтин – Василь

Острозький

1340 р. – захоплення Польщею Галичини та частини Волині; 

1362 р. – битва литовських військ з монголами біля р. Сині Води;

1569 р. – Люблінська унія – створення Речі Посполитої. 

За текстом розповідати про історичного діяча та про історичну подію.

Відрізняти в сюжеті оповідань справжні історичні постаті від вигаданих

С. 74 – 79.

13

03.12

Узагальнення

 

Визначає тривалість подій, віддаленість від сьогодення.

С. 80-81

Тема 3. КОЗАЦЬКА Україна (8 годин)

14

10.12

Виникнення українського козацтва та Запорізької Січі

Козак, уходник, зимівник, січ, Хортиця, курінь, кошовий отаман, писар, суддя, осавул, гетьман, клейноди, булава, бунчук

 

Дмитро Вишневецький

1489 р. – перша письмова  згадка про козаків;

1556 р. – заснування першої січі на острові Мала Хортиці.

 

Визначати тривалість подій, складати елементарні хронологічні задачі.
Висловлювати ставлення до подій та постатей.

За текстом складати план перебігу подій.

С. 85 – 89.

15

17.12

 Доба героїчних походів

Ясир, яничари, каторга, Кафа, думи, кобзар, джури, чайка, султан 

Петро Конашевич – Сагайдачний, Г. де Боплан

1478 р. – початок безперевних нападів татар на Україну;

1616 р. – зруйнування козаками П. Сагайдачного Кафи (тепер Феодосія);

1621 р. – Хотинська битва;

  

Називати найвизначні-ші події козацької доби.

Стисло характеризує історичні постаті, використовуючи текст.

 

С. 90 – 94.

16

24.12

Національно-визвольна війна українського народу середини ХVІІ ст.

Національно-визвольна війна, Гетьманщина, цар, генеральна старшина, грамота, незалежність

Богдан Хмельницький, Іван Богун, Максим Кривоніс, Ярема Вишневець-кий

1648 – 1657 рр. – Національ-но-визвольна війна українсь-кого народу під проводом Б. Хмельницького;

1648 р., 4 травня  – битва при Жовтих Водах та Корсунем; 11 вересня – битва біля с. Пилявці;

1651 р. – Берестецька битва;

1654 р. – Переяславська рада.

Знаходити на карті місця найвизначніших подій козацької доби.

Називати найвидатні-ших діячів козацької доби.

Моделює белетризовану ситуацію, змінюючи осо-бу оповідача, додаючи нових героїв, тощо.
 

С. 96 – 100.

17

14.01

 Українська козацька держава другої половини ХVІІ ст.

Руїна, Правобережжя, Лівобережжя, Північна війна, Батурин, анафема, гетьман у вигнанні

Іван Мазепа, Петро І,

Карл ХІІ,

Юрій Хмельницький

1667 р. – Андрусівське перемир’я;

1708 р. – договір між Карлом ХІІ та І. Мазепою;

1709 р. – Полтавська битва, зруйнування Батурина та Запорізької Січі.

Знаходити на карті територію Гетьманщини.
 Визначає належність зображених на ілюстраціях історичних пам’яток до козацької доби, порівнюючи їх із попередньою епохою.

С. 102 – 106.

18

21.01

Ліквідація української козацької держави

Малоросійська колегія, державні права, кріпацтво, наказний (тимча-совий)  гетьман, Малоросія, селянські виступи, Соловецький монастир

Павло Полуботок, Данило Апостол, Кирило Розумовський, Петро Калнишевський, Катерина ІІ

1725 р. – смерть П. Полуботка;

1727 р. – обрання гетьманом Данила Апостола;

1750 – 1764 рр. – правління гетьмана Кирила Розумовського;

1764 р., листопад  – скасування гетьманства;

1775 р., квітень  – зруйнування за наказом Катерини ІІ Запорізької Січі.

Докладно переказувати науково-популярний тек-ст, вибудовуючи розгор-нуту відповідь на питання.

За текстом складати план перебігу подій.

С. 107 – 111.

19

28.01

Культурне життя козацької України

Братські школи,

Київська колегія,

іконостас, ман-

дрівний філософ,

українське бароко,

козацькі літописи,

вертеп

Самійло Величко, Григорій Сковорода, Петро Могила

1561 р. – створення Пересопницького Євангелія;

1632р. - заснування Києво-Могилянського колегіуму;

1722 -1794 рр. – роки життя Г. Сковороди

Наводить приклади найвідоміших культурних пам’яток Розповідати про кілька (на вибір) пам’яток козацької доби.
 

С. 112 – 117.

20

04.02

Наш край

 

 

Називати найвидатніших діячів козацької доби

 

21

11.02

Узагальнення

 

Порівнювати (за запропонованими вчителем лініями порівняння) історичні факти та події.

С. 117-119.

Тема 4. УКРАЇНА В ХІХ - ХХ ст. (10 годин)

22

18.02

 Українські землі під владою Російської та Австрійської імперій

Австро-Угорська

імперія, Російська

імперія, національне відродження,

«Руська трійця», просвітництво,

Кирило-Мефодіїв-

ське братство

Іван Котля-ревський,

Маркіян

Шашкевич,

Іван Вагиле-вич, Яків

Головацький, Тарас Шевченко, Михайло Максимович

1798 р. – надруковано поему

І. Котляревського «Енеїда»;

1830 – 1837 рр. – діяльність «Руської трійці»;

1814 – 1861 рр. – роки життя Т. Шевченка;

1834 р. – у Харкові побачили світ «Малоросійські оповідання» Г. Квітки-Основ’яненко;

1840 р. – видання «Кобзаря» Тараса Шевченка;

1846 р. – створення Кирило-Мефодіївського товариства.

Переказувати адаптований історичний текст за планом, вживаючи історизми.

Ділитися враженнями щодо історичних подій та постатей.
Складати запитання про історичні події.

С. 123-127.

23

22.02

Лідери національно-культурного життя 

Національно-куль-

турне життя, укра-

їнський рух. громада, указ, партія, недільні школи,

 

Володимир

Антонович,

Іван Франко, Леся Українка, Михайло

Драгоманов, Іван Пулюй,

Агатангел

Кримський, Андрей Шеп-

тицький, Пав-ло Чубинський

1805 р. – відкриття Харківського університету;

1834 р. – заснування університету у Києві;

1863 р. - Валуєвський

циркуляр;

60-70 рр. XIX ст. - діяльність громад;

Вибирати (з переліку) пов’язані події (факти).

Давати повну відповідь на історичне питання (за текстом підручника).
Називати найвизначніші постаті періоду.

 

С. 128 – 131.

24

25.02

Як жив український народ в ХІХ столітті

Панщина, поміщики, кріпаки, меценат, шахтарі

Родини Терещенків, Симиренків та Яхненків, Андрей Шептицький

1848 р. – скасування особистої залежності селян в Австро-Угорщині;

1861 р. – скасування кріпосного права в Російській імперії;

1913 р. – заснування Українського національного музею у Львові.

Складати запитання про історичні події та постаті.

Ділитися враженнями щодо історичних подій.
 

С. 131  - 137.

25

04.03.

 Україна у Першій світовій війні  

Перша світова вій-на, Січові стрільці,

Центральна Рада,

Українська Народ-

на Республіка, Ге-

неральний Секре-

таріат, Західноукра-

їнська Народна

Республіка, Злука

Михайло

Грушевський, Володимир Винниченко, Симон Петлюра, Павло Скоропад-ський

 

1914 – 1918 рр. - Перша світова війна;

1914 р. – формування легіону Українських січових стрільців;

1917 р., березень – падіння царизму в Росії, створення Центральної Ради; жовтень – прихід до влади в Росії більшовиків;

1918 – проголошення Укра-їни незалежною державою (ІV Універсал);

22 січня 1919 р.- Акт Злуки;

 

Називати найважливіші події та найвизначніші постаті.

Давати повну відповідь на історичне питання (за текстом підручника).

С. 138 – 141.

26

11.03

Встановлення більшовиць-кої влади в Україні

Більшовики, СРСР,

УРСР,  радянська влада, репресії,

розселянювання,

колгоспи, голо-

домор

Володимир Ленін,

Йосип Сталін, Олександр Довженко

1922 р. -  утворення СРСР, входження УСРР до складу СРСР;

1932-1933 р.- голодомор

в Україні

Встановлювати хроно-логічну послідовність 2 - 3 історичних подій.

Складати запитання про історичні постаті.

С. 142 – 148.

27

18.03

 Велика Вітчизняна війна (1941-1945 рр.)

Друга світова вій­на, Велика Вітчиз­няна війна, рух Опору окупація, окупант, концентраційний табір, терор, Бабин Яр, партизани, ОУН-УПА, капітуляція, медаль

Йосип Сталін,  Адольф Гітлер, Степан Бандера, Роман Шухевич, Сидор Ковпак, Олексій Федоров

1939 р., 1 вересня - по­чаток Другої світової війни;

1941, 22 червня -1945 рр. - Ве­лика Вітчизня­на війна;

1944 р., жовтень  - звіль­нення України від окупації;

 9 травня 1945 р.- День Перемоги

Ставити запитання до історичної карти.

Визначати історичне тло в художніх оповіданнях на історичну тематику.

Ділитися враженнями щодо історичних подій та постатей.
 

С. 149 – 154.

28

21.03

Пам’ятники героям боротьби та жертвам війни

Велика Вітчиз­няна війна, партизани, ОУН-УПА, ветеран, медаль

 

1941 – 1943 рр. – окупація рідного краю німецько-фашистськими загарбниками;

Складати план розповіді про подію.

Наводити приклади участі своїх родичів у важливих подіях XX ст.

 

29

25.03

Україна у 50-80-ті роки ХХ століття  

«Відлига», шістде­сятники, правоза­хисник, в’язні сум­ління, репресії, довкілля, АЕС, реактор, екологіч­на катастрофа

Василь Симоненко, Іван Дзюба, Ліна Костенко, Василь Стус

1954 р. - при­єднання Кри­му до України;

1985р. - заги­бель В. Стуса:

1986 р. , 26 квітня  - Чор­нобильська катастрофа;

15 грудня 2000 р. - за­криття Чорно­бильської АЕС

Показувати на карті територію України, області, найбільші міста

С. 155 -159.

30

15.04

Наш край

 

 

 

 

 

31

22.04

Узагальнення

 

 

 

С. 159-161

Тема 5. УКРАЇНА СУЧАСНА (4 години)

32

26.04

Незалежність України

Референдум, Пре­зидент, Конститу­ція, державна мо­ва, діаспора, акт, референдум,

Пересопницьке Євангеліє

Леонід Кравчук, Леонід Кучма

24 серпня 1991р. - Акт проголошений незалежності України;

1 грудня 1991 р. – обрання першого Президента України;

28 червня 1996 р. - прийняття Кон­ституції України;

1996 р., вересень – грошова реформа

Показувати на карті територію України після відновлення її незалежності у 1991 р. Встановлювати хронологічну послідовність прийняття найважливіших державотворчих документів.
 

С. 165 .

33

29.04

Територія, населення,   найбільші міста

Монумент, Київ – столиця України

 

 

Вибирати (з переліку) пов’язані події (факти).

Показувати на карті сучасну територію України.

С. 166 – 168.

34

13.05.

Державні символи України

Державні герб, гімн та прапор України

Володимир та Віталій Клички, Руслана, Яна Клочкова, Микола Амосова, Олег Антонов

2004 р. – українська співачка Руслана перемогла у конкурсі Євробачення;

2004 р. – на Олімпіаді двічі перемагала плавчиня Яна Клочкова; 


 Наводити приклади зі сфери науки, спорту, культури, де Україна має здобутки світового рівня.

С. 169, 174.

35

20.05

Узагальнення

 

 

 

 [1] Мисан В.О. Вступ до історії України: підруч. для 5 кл. загшальносвіт. навч. закл. / Віктор Мисан. – Вид. 2-е. – К.: Генеза, 2010. – 176 с.