ІСТОРІЯ УКРАЇНИ 9 клас

ІСТОРІЯ УКРАЇНИ 9 клас

Календарний план з історії України для 9 класу (51 година). Гриценко А.П. 

 

Історія України. 9 клас (Гриценко А.П.)

 

Тема уроку

Програма

Поняття, терміни

Події, дати

Історичні постаті

Д/з

 

1

 

Вступ. Україна наприкінці ХVІІІ – ХІХ ст.

Ознайомлення учнів із завданнями і структурою курсу. Розподіл території України між двома імперіями на Східну (Російську) і Західну (Австрійську). Україна в умовах загальноєвропей- ської кризи аграрнореміс- ницької цивілізації. Утвердження індустріального суспільства.

Ринкові відноси­ни, індустріаль­не суспільство, Українське національне відродження.

Українська нація,

Реєнт Олександр Історія України: підруч. для 9 кл. загальноосвіт. навч. закл. / О.Реєнт, О. Малій. – К.: Генеза, 2009. – 240 с.

С. 4-6

 

Тема 1. Формування модерної української нації. Теорія та суспільні виклики першої половини XIX ст. (4 години)

 

2

 

Від етносу до нації

Від Малоросії Галицької Русі до України. «Українське питання» – проблема панівних націй. «Український проект». Чим поняття «українська нація» відрізняється від понять «українська народність» або «український етнос». Які характеристики їх визначають.

Етнос, народ­ність, нація, український проект, російський і польський імперські проекти

І етап (академічний): кінець ХVІІІ – 40-ві рр.. ХІХ ст. (Українознавчий);

ІІ етап (культурний): 40-80-ті рр.. ХІХ ст. (українофільський);

ІІІ етап (політичний): 90-ті рр.. – 1914 р. (український).

Василь Капніст,

Йоганн Готфрід Гердер

С. 8-9

 

3

 

Формування національної свідомості

Староукраїнство і українство Нового часу. Історична пам’ять – найсуттєвіший чинник формування націо­нальної свідомості.

Етнос, нація, народність, менталітет, ментальність, історична пам’ять.

 

О.Безбородько, П.Завадовський, граф І.Гудович, Г.Милорадович

С. 10-12, 15-16.

 

4

 

Етапи українського визвольного руху

Значення фольклору та етнографії в дослідженні національних ознак українців. Пошук науково-історичних підвалин української окремішності Початок академічного (наукового) етапу україн­ського визвольного руху.

 

Микола Цертелєв (1790-1869), Михайло Максимович (1804-1873), Ізмаїл Срезневський (1812-1880), Іван Котляревський (1769-1838), Тарас Шевченко (1814-1861), Маркіян Шашкевич (1811-1843), Іван Вагилевич (1811-1866) і Яків Головацький (1814-1886).

С 9, 13-14.

 

5

 

Російська панславістська, польська федеративна і українська слов’янофільська теорії

Шляхи мобілізації української нації в умовах модернізаційних трансформацій суспільства. Ідея соборно­сті українських земель. Релігійно-конфесійні пробле­ми в національному питанні.

 

 

 

С. 17-18.

 

Тема 2. Українські землі у складі Російської та Австрійської імперій наприкінці XVIII — у першій третині XIX ст. (8 годин)

 

6

 

Українські землі у складі Російської імперії

Адміністративно-територіальний устрій та регіональний поділ. Національне та соціальне становище українсь­кого населення. Проникнення буржуазних рис життя у побут мешканців міста і села. Життя великих міст.

Інтеграція, уні­фікація, бюро­кратизація, де­націоналізація, міграція, стани,

1783 р. – запровадження кріпацтва;

1828 р. - створення Новоросійсько-Бесарабського генерал-губернаторства;

1832 р. - створення Київського генерал - губернаторства

Олександр І, Микола І

С. 20-25.

 

7

 

Включення західноукраїн­ських земель до складу Австрійської імперії

Адміністративно-територіаль­ний устрій та регіональний поділ. Політика австрій­ського уряду щодо українців. Національне та соціа­льне становище українського населення. Зміни у побуті, стилі та традиціях життя міста і села.

Інтеграція, адміністративно-територіальний устрій, реформа

1772 р. - поділ Речі Посполитої та перехід західноукраїнських земель під владу Австрійської імперії;

1774 р. - перехід Буковини під владу Австрії;

1786 р. - приєднання Буковини до Галичини;

70-80-ті роки - реформи Марії-Терезії та Йосифа II

Марія-Терезія(1740-1780 рр.), Йосиф II (1780-1790)

С. 26-29.

 

8

 

Вплив міжна­родних відносин на землі України в першій третині XIX ст.

Наддніпрянська Україна у системі міжнародних відносин першої половини XIX ст. Вплив міжнаро­дних відносин на землі України в першій третині XIX ст.

Україна в російсько-турецькій війні 1806–1812 рр. та російсько-французькій війні 1812 р.

Азов­ське козацьке військо.

Наполеоніди, козацьке опол­чення, земське ополчення, Задунайська Січ, Азовське козаче військо

1806-1812 рр. - російсько- турецька війна;

1812 р. - російсько-фран- цузька війна (Вітчизняна війна 1812 р.);

5 червня 1812 р. – розпоряд- ження імператора Олександра І про утворення українського козацького війська;

1828-1829 рр. - російсько-турецька війна;

Олександр І, Наполеон І, Михайло Кутузов,

Й. Гладкий

С. 29-35.

 

9

 

Початок національного відродження

Початок національного відродження в Наддніп­рянській Україні Національна ідея в суспільно-політичному русі України. «Історія русів». Українсь­ка автономістська ідея. Новгород-Сіверський гурток. Українське культурне відродження на Слобожанщині.

Суспільно-політичний рух, національне від­родження, наці­ональна ідея, автономія, «Історія Русів»

1787-1791 рр. - діяльність групи автономістів на чолі з В. В. Капністом;

1798 р. - вихід у світ поеми «Енеїда» І. Котляревського;

1805 р. - відкриття Харківського університету;

1834 р. - видання «Малоросійських оповідань» Г. Квітки-Основ’яненка

В. Капніст,

В. Каразін,

І. Котлярев­ський,

Г. Квітка-Основ'яненко, М.Маркевич

С. 35-38.

 

10

 

Поширення ідей Просвіт­ництва у Захід­ній Україні

Пробудження націо- нального життя в Західній Україні. «Руська трійця». Поширення ідей Просвіт­ництва у Західній Україні. Пробудження національ­ного життя. Українська національна ідея в сере- довищі греко-католиць- ких священиків. «Руська трійця».

Ідеї Просвітниц­тва, греко-католицька церква, «Руська трійця», альма­нах «Русалка Дністрова»

1816 р. - заснування у Перемишлі просвітницького товариства греко-католицьких священиків;

1829 р. - «Розвідка про руську мову» І.Могильницького

1833-1837 рр. - діяльність -«Руської трійці» у Львові;

1837 р. - видання альманаху «Русалка Дністрова»

М. Левицький, І. Могиль- ниць-кий, Іван Вагилевич, Маркіян Шашкевич, Яків Головацький, Олексій Духнович

С. 39-44.

 

11-12

 

Російський ви­звольний та польський національно-визвольний ру­хи на україн­ських землях у 20-30х рр. XIX ст.

Масонство в України Декабристський рух. Украї­на в програмних документах декабристів. Повстання Чернігівського полку. Польське повстання 1830–1831 рр. і Україна.

Масонство, декабристи, «Руська Правда» П. Пестеля, «Конституція» М. Муравйова

1818-1819 рр. - таємна діяльність масонської ложі «Любов до істини» у Полтаві;

1821 р.- утворення В. Лукашевичем «Малоросійського товариства»;

кінець 1821 - початок 1822 рр. - утворення декабристської організації «Південне товариство»;

1823 р.- утворення у Новограді- Волинському декабристської організації «Товариство об'єднаних слов'ян»;

14 грудня 1825 р. - повстання де­кабристів у Петербурзі;

29 грудня 1825 р. - 3 січня 1826 р. - повстання Чернігів­ського полку;

1830-1831 рр. - польське націо­нально-визвольне повстання

В. Лукашевич,

І. Котлярев­ський,

В. Капніст,

С. Кочубей, П. Пестель, М. Муравйов, С. Муравйов-Апостол,

А. і П. Борисови,

Іван Орлай

С. 44-50.

 

13

 

Узагальнення

 

 

 

С. 51-52.

 

Тема 3. Соціально-економічне життя народу та український національний рух у першій половині XIX ст. (9 годин)

14

 

Сільське господарство в українських землях

Економічне становище в першій половині XIX ст. Сільське господарство і аграрні відносини в україн­ських землях.

Криза помі­щицького госпо­дарювання, урочна система, військові посе­лення

20 лютого 1803 р. - указ «Про вільних хлібопашців»;

1837-1841 рр. - реформа управ­ління державними селянами;

1847-1848 рр. - інвентарна ре­форма в Правобережній Україні

 

С. 54-58.

 

15

 

Початок промислової революції Повсякденне життя українців у селі та місті

Формування фабрично-заводської промисловості. Міста. Розвиток внутрішньої торгівлі. Одеса. Місце України в зовні­шній торгівлі Російської імперії.

Промисловий переворот, під­приємці, найма­ні робітники, ринкові відноси­ни, товарне ви­робництво, галу­зі економіки Русифікація, денаціоналіза­ція, уніфікація,

1817 р. - порт Одеса отримав статус «порто-франко»;

1823 р. - збудовано перший паро­плав;

кінець 30-х - початок 40-х рр. - початок промислового перевороту

Брати Яхненки, брати Семиренки Тарнавські, Галагани,

С. 58-76.

 

16

 

Соціально-економічне становище українського населення під владою Росій­ської імперії

Соціально-економічне становище українського населення під владою Австрійської та Російської імперій

генерал-губернаторство , форми протесту, «Київська козаччина»

1817-1818 рр. - повстання бузьких козаків;

1818-1820 рр. - виступ селян на Пд. України;

1819 р.- повстання військових поселенців у Чугуївському улан­ському полку;

1829 р.- повстання селян у Слобідсько-Українській губернії;

1832-1833 рр. - масові селянські виступи у Харківській, Чер­нігівській, Херсонській губерніях;

1813-1835 рр. - селянські ви­ступи на Поділлі під проводом У. Кармалюка;

1841 р. – «інвентарна реформа» Д.Бібікова у Волинській, Київській та Подільській губерніях;

1856 р. - «похід у Таврію за волею»

Устим Кармалюк,

Олександр І, Дмитро Бібіков,

Олександр Аракчеєв,

П. Бабиченко, Г. Гетьманенко

С. 76-81.

 

17

 

Соціальні рухи на західноукра­їнських землях

Форми й характер протесту козаків, селян та військових посе­ленців. Селянські виступи під проводом У.Кармалюка. «Київська козаччи- на» 1855 р. Селянські виступи в Галичині, Буковині, Закарпатті.

Соціальні рухи, опришки

1817-1822,1824-1826, 1846-1848 рр. - виступи селян Східної Галичини;

1819-1825 рр. - рух опришків на Західній Україні;

1831 р. - «холерні бунти» в Закар­патті;

1843-1844 рр. - селянське пов­стання на Буковині під проводом Л. Кобилиці;

1855 р. - повстанський рух «Київська козаччина»

Лук'ян Кобилиця, Мирон Штолюк

С. 82-85

 

18

 

Кирило-Мефодіївське братство. Тарас Шевченко

Утворення Кирило-Мефодіївського братства. Програмні документи й громадсько-політична діяльність братчиків. Місце Т.Шевченка в українських національному відро­дженні. П.Куліш, М.Костомаров. Риси ментальнісних установок, що відрізняли українців від сусідніх національних спільнот: поляків і росіян.

Кирило-Мефо-діївське брат­ство, «Книга буття україн- ського народу», «Статут слов'янського братства Св. Ки­рила і Мефодія», Слов'янська фе­дерація, Слов'ян­ський собор

1814-1861 рр.-  життя та діяль­ність Т. Г. Шевченка;

Січень 1846 р. - утворення Кирило-Мефодіївського братства;

березень 1847 р. - розгром Кирило-Мефодіївського братства

Микола Костомаров (1817-1885), Пантелеймон Куліш,

М. Гулак,

В. Білозерський, Т. Шевченко

С. 86-91.

 

19

 

Національно-визвольний рух на західно­українських землях під час революції 1848-1849 рр. в Австрійській імперії

Зв’язки діячів українського руху з лідерами чеського і південнослов’янського відро­дження. Утворення та діяльність Головної руської ради.

Головна руська рада, «Зоря Галицька», автономія; Народна Рада

Березень 1848 р. - повстання робітників, ремісників, студентів у Відні;

15 березня 1848 р. - проголошен­ня Конституції в Австрійській ім­перії;

13 квітня 1848 р. - створення поляками у Львові Центральної ради народової;

16 квітня 1848 р. - указ про ска­сування панщини у Галичині;

травень 1848 р. - створення Го­ловної Руської Ради;

Г. Яхимович, Л. Кобилиця, А. Добрянський, Я. Головацький, І. Вагилевич

С. 91-95.

 

20

 

Західна Україна в період завершення революції

Українське питання на Слов’янському з’їзді у Празі, Участь українців у виборах до австрійського парла­менту.

Головна руська рада, «Зоря Галицька», автономія; Народна Рада

15 травня 1848 р. – скасуван- ня панщини в Галичині (9 серпня – в Буковині, 2 березня 1853 р. – на Закарпатті)

червень 1848 р. - Слов'янський конгрес;

листопад 1848 р. - повстання у Львові; 1849 р. - придушення всіх революційних виступів

Франц-Йосиф І,

С. 95-98.

 

21

 

Узагальнення

 

 

 

 

 

Тема 4. Культурне життя в українських землях наприкінці XVIII - у першій

половині XIX ст. (5 годин)

 

22

 

Розвиток освіти та науки

Розвиток культури. Освіта і наука. Особливості розвитку культури. Капіталізація і її вплив на культу­ру. Освіта. Київський та Харківський університети Гімназії. Рішельєвський та Ніжинський ліцеї. Наука Видатні вчені.

Культура, осві­та, наука

1805 р. - відкриття Харківського університе- ту, створення Волинського ліцею в Кременці;

1817 р. - відкриття Рішельєвського ліцею в Одесі;

1820 р. - створення Ніжинської гімназії вищих наук (згодом - Ніжинський ліцей);

1827 р. - заснування «Оссолінеуму» у Львові;

1834 р. - відкриття Київського університету;

1839 р. - відкриття в Одесі «Това­риства історії і старожитностей російських»;

1842-1843 рр. — видання «Истории Малороссии» М. Маркевича

Василь Каразін,

Михайло Остроградський, Т. Осиповський, Михайло Максимович (1804-1873), М. Костомаров, М. Маркевич

С. 102-111.

 

23

 

Нова україн­ська література і театр

Література. Театр. Нова українська література театр як відображення тенденцій суспільного розвитку. Т.Шевченко, І.Котляревський, Г.Квітка-Основ’яненко, П.Гулак-Артемовський, Є.Гребінка П.Куліш.

Культура, театр, література, усна народна твор­чість

1769-1838 рр. - життя та діяльність І. Котляревського; 1778-1843 рр. - життя та діяльність Г. Квітки-Основ'яненка; 1790-1865 рр. - життя та діяль­ність П. Гулака- Артемовського; 1814-1861 рр. - життя та діяль­ність Т. Шевченка; 1819-1897 рр. - життя та твор­чість П. Куліша;

1817-1818 рр. - видання п'єс І. Котляревського «Наталка Пол­тавка» та «Москаль-чарівник»;

1840 р. - видання у Петербурзі «Кобзаря» Т. Шевченка

І. Котлярев­ський, Г. Квітка-Осно-в'яненко, П. Гулак-Артемовський, Є. Гребінка, Т. Шевченко, П. Куліш, О. Павловський, М. Цертелєв

С. 112-120.

 

24

 

Українське мис­тецтво першої половини XIX ст.

Мистецтво. Музика, образотворче мистецтво і архітектура в пошуках українського мистецького стилю.

Культура, мис­тецтво, архітек­тура, музика, аматори, вертеп, п'єса, класи­цизм, ампір, троїсті музики

1804 р. - створення театру в Одесі;

1805 р. - створення театру в Києві;

1805-1811 рр. - створення колони Слави в Полтаві;

1812 р. - створення театру в Харкові;

1818-1821 рр. - діяльність Пол­тавського театру;

1823-1828 рр. - будівництво пам'ятника Ришельє в Одесі;

1836-1859 рр. - будівництво парку «Софіївка» в Умані;

1847 р. - створення театру в Катеринославі

Семен Гулак-Артемовський,

І. Сошенко,

В. Тропінін, В.Штернберг, І. Мартос, В. Беретті, Д. Левицький, В. Боровиковський, О. Вересай, М. Щепкін

С. 120-127.

 

25

 

Традиційно-побутова культура

Традиційно-побутова культура. Релігійне життя. Традиційно-побутова культура у селі та місті Релігійне життя. Доля української жінки.

Конфесії, уніатська церква

 

Микола І

С. 127-130.

 

26

 

Узагальнення

 

 

 

С. 131 -132.

 

Тема 5. Модернізація українського суспільства в середині - у II пол. XIX ст. (7 годин)

 

27

 

Вплив аграрної реформи 1848 р. на розвиток еко­номіки у західно­українських землях

Західноукраїнські землі після реформи 1848 р. Вплив аграрної реформи уряду Франца-Йосифа 1848 р. на розвиток економіки в західноукраїнських землях.

Дуалістична монархія, кон­ституційна монархія

1848 рр. - аграрна реформа на за­хідноукраїнських землях

Франц-Йосиф

С. 134 -136.

 

28

 

Селянська реформа в Наддніпрян­ській Україні

 

Кріпосницькі відносини, рин­кові відносини, селянські рухи, маніфест, особисті права, майнові права, тимчасо­возобов'язані, відрізки, викуп­на операція

1857 р. - створення Головного ко­мітету з розробки проекту реформи;

19 лютого 1861 р. - Маніфест про скасування кріпацтва;

Березень-квітень 1861 р. - обнародування в Україні документів про скасування кріпацтва та викуп землі селянами;

24 листопада 1866 р. - спеціаль­ний закон про основи поземельного устрою державних селян

Олександр II, В.Тарнавський, Г.Галаган, граф Бобринський,

С. 136 -141.

 

29-30

 

Економічний розвиток укра­їнських земель у пореформений період

ч

Початок ринкових відносин в сільському госпо­дарстві. Зміни в сільському господарстві. Капіталі­зація. Ринкові відносини.

Модернізація, політика протек­ціонізму, відро­біткова та рин­кова системи ведення сіль­ського господар­ства, промислові центри, ринкові відносини, індустріалізація

60-90-ті рр. XIX ст. - розвиток товарних відносин у сільському господарстві; 1883 р. - скасування категорії тимчасовозобов'язаних селян;

1865 р. - відкриття першої залізниці Одеса-Балта;

1869 р. - відкриття залізниці Курськ-Харків;

1884 р. - відкриття Катерининської залізниці;

80-ті рр. XIX ст. - завершення про­мислового перевороту в Україні;

1887 р. - створення у Києві цукро­вого синдикату;

1892 р. - пуск у Києві першого в Росії трамваю; 1897 р. - випуск першого паровозу у Харкові

Терещенки, Харитоненки, Хрякови, Алчевські, Яхненки, Демченки, Джон Юз,

І. Бродський

С. 141

-148. / 149 – 155.

 

31-32

 

Реформи адмі­ністративно-політичного управління 60-70-х років XIX ст.

Зміни у соціальній структурі суспільства. Суперечли­ві процеси модернізації повсякденного життя. Поча­ток трудової еміграції.

Реформи, земства, виборча система, дума, безстановий суд, гласність, суд присяжних, ре­крут, бюджет, управа

1862-1874 рр. - військова реформа;

1862 р. - початок здійснення фінансової реформи;

1 січня 1864 р. - земська реформа в Лівобережній Україні;

20 листопада 1864 р. - судова ре­форма;

Липень 1864 р. - запровадження єдиної системи початкової освіти;

1865 р. - реформа в галузі цензури;

6 червня 1870 р. - реформа міського самоврядування;

1 січня 1874 р.- ліквідація ре­крутських наборів і запроваджен­ня загальної військової повинності.

Олександр II, Григорій Галаган,

С. 164- 168.

 

33

 

Зміни в соціальній структурі українського суспільства

 

Буржуазія, пролетаріат, інтеліґенція, еміграція, демо­графічний бум, кооперація, лихварство, страхова компанія

1858 р. – населення України 13,4 млн. чол..

1863-1897 рр. – чисельність міських жителів у Наддніпрянській Україні зросла з 1,46 до 2,98 млн. чол.

1897 р. – чисельність населення 23,8 млн. чол..

Терещенки, Яхненки,

Хритоненки

С. 155 – 163.

 

34

 

Узагальнення

 

 

 

 

 

Тема 6. Національна ідея. Українофільський культурницький і політичний етапи визвольного руху (2 години)

 

35

17.02

Культурницький етап українського визвольного руху.

Зіткнення російської, польської, німецької та австрійської національних ідей на українських зем­лях. Українське питання, його головні засади і прин­ципи. Україна в геополітичних стратегіях Росії, Ні­меччини, Австро-Угорщини. Хлопомани і народівці. Москвофільство і малоросійство. Подвійна лояльність української еліти.

«Конструктив­ний міф», «де­структивний міф», «малоросійство», «москвофіль­ство», хлопомани, народовці

1860-1880 рр. — період україно­фільства;

1861-1862 рр. — час видання жур­налу «Основа»

Й. Гердер,

В. Антонович, М. Драгоманов

С. 172- 176.

 

36

 

Політичний етап українського визвольного руху

М.Драгоманов. Націонал-демократична течія – галицькі народовці київські старогромадівці. Ідея територіалізму – патріотизму землі та концепт «українська політичні нація». Національний соціал-демократизм. Участі представників різних етносів в українському визвольному русі.

Соціалізм, політична партія, політичний етап, створення української державності

1892 р. – перший з’їзд соціал-демократів Галичини та Сілезії у Львові;

1899 р. – проголошення створення УСДП;

1899 р. – утворення на західноукраїнських землях Національно-демократичної партії.

Михайло Драгоманов (1841-1895),

М. Міхновський, Ю. Бачинський, В. Липинський

С. 177 – 180.

 

Тема 7. Суспільно-політичний рух в Україні у другій половині XIX ст. (7 годин)

 

37

 

Початок громадівського руху наприкінці 50-х - в 60-і роки ХІХ ст..

Суспільно-політичний рух наприкінці 50-х – у 60-ті рр. Виникнення громад. Початок громадівського руху наприкінці 50-х – в 60-ті рр. Київська та інші громади. Журнал «Основа». В. Антонович. Валуєвський циркуляр.

Нація, націо­нальна само­свідомість, українська національна ідея, національна по­літика, «хлопомани», громади, ідеологія

Початок 50-х - початок 60-х рр. - діяльність гуртка «хлопоманів»;

1859 р. - виникнення української громади у Петербурзі;

1861 р. - заснування Київської громади;

1861-1862 рр. - видавництво у Петербурзі журналу «Основа»;

12 червня 1862 р. - закриття недільних шкіл;

18 липня 1863 р. - Валуєвський цир- куляр про заборону україн­ської мови;

1884 р. - прийняття нового університетського уставу;

1887 р. - видання циркуляру про «кухарчиних дітей»

Володимир Антонович (1834-1908), П. Куліш, П. Чубинський, Б. Познанський, М. Рильський,

М. Костомаров, В. Білозерський,

С. 182- 184, 187 - 188

 

38

 

Суспільно-політичний рух у 50-60-і рр. XIX ст. на західно­українських землях

Суспільно-політичний розвиток у 50–60-х рр. на західноукраїнських землях. Основні течії суспіль­но-політичного руху 50–60-х рр. на західноукраїнсь­ких землях: москвофіли та народовці Культурно-освітнє товариство «Просвіта». Польське повстання 1863–1864 рр. і Україна.

«Москвофіли», народовці, товариство «Просвіта», то­вариство імені Т. Шевченка

1870 р. - заснування Руської ради;

1868 р. - заснування товариства «Просвіта»;

1873 р. - утворення Літературного товариства імені Т. Г. Шевченка

Д. Зубрицький, А.Добрянський, Г. Купченко,

С. 174 – 175, 185 – 187.

 

39

 

Відродження громадівського руху в 70-90-х роках XIX ст.

Суспільно-політичний рух у 70–90-х рр. Відро­дження громадівського руху в 70–90-х рр. Громадівський рух. «Південно-Західний відділ Російського географічного товариства». «Київський телеграф». Емський указ. Народники. Російський

Емський указ, молоді громади, братство тарасів-ців, народники, соціалізм, «хо­діння в народ», «Чигиринська змова»

Кінець 60-х - початок 70-х рр. - відновлення громадівського руху;

1873 р. - створення Історично-го товариства Нестора-літописця при Київському університеті

1873 р. - заснування Південно-Західного відділу Російського географічного товариства;

18 травня 1876 р.- Емський указ Олександра II (або «закон Юзефовича»);

1891-1893 рр. - діяльність «Братства тарасівців»;

1895 р. - виникнення у Києві таємної організації «Українська студентська громада»;

вересень 1897 р. - з'їзд громад у Києві та створення ЗУБО;

1877 р. - «Чигиринська змова»;

1879 р.- створення «Чорного переділу» та «Народної волі»; 1880 р. - створення у Києві «Південноросійського робітничого союзу»

М. Драгоманов, М. Зібер, В. Антонович, О. Кістяківський, П. Житецький, П. Чубинський, В. Вовк, 0. Лазарев­ський, Г. Галаган, 0. Русов, С. Подолинський

С. 188 – 192.

 

40

 

Піднесення національно-визвольного ру­ху на західно­українських землях у 70-90-ті роки XIX ст.

Діяльність галицьких народовців у другій полови­ні 70–х – 90-ті рр. Розгортання руху народовців на Буковині та в Закарпатті.

Народовці, радикали, «нова ера», «український П'ємонт», руси­ни, соціальний ідеал, соціалізм, Народна Рада, «буковинська трійця»

1878 р. - видання у Львові ради­кально-демократичного журналу «Громадський друг»;

1878 р. - видання у Львові робочої газети «Праця»;

1885 р. - утворення народовцями «Народної Ради»;

1890 р. - угода народовців з пред­ставниками австрійської влади;

25 листопада 1890 р. - програма народов- ців про співпрацю з австрійською владою;

1891-1894 рр. - «новоерівська» політика народовців

Юрій Федькович, Сидір та Григорій Воробкевичі

С. 193 – 194.

 

41

 

Утворення українських політичних партій

Радикальний рух у Гали- чині. «Новоерівська» полі­тика народовців. О.Конись- кий та О.Барвінський. Утворення першої політичної партії в Україні (РУРП), Іван Франко.Утво­рення УНДП та УСДП. Самостійницька позиція партій Західної України. Українці в Галицькому сеймі та Австрійському парламенті.Українці-самостійники (М.Міхновський і Ю.Бачинський).

Партія, РУРП, УНДП, УСДП

1890 р.- утворення Русько- Українсь- кої радикальної партії (РУРП);

1895 р. - публікація книги Ю. Бачинського «Україна уярмлена» про незалежність України;

1896 р.- утворення Буковинської соціал-демократичної організації;

19 травня 1898 р. - Львівське все­народне віче за участю україн­ських політичних партій;

1899 р. - розкол у лавах РУРП та утворення національно-демокра- тичної партії (УНДП);

осінь 1899 р. - утворення УСДП.

І. Франко, М. Павлик, Є. Лєвицький, В. Будзиновський, С. Данилович, Юліан Бачинський, В. Охримович, М. Ганкевич, С. Вітик

С. 195 – 198.

 

42

 

Узагальнення

 

 

 

С. 199 – 200.

 

Тема 8. Культурне життя України в другій половині XIX ст. (5 годин)

 

43

 

Особливості роз­витку культури. Освіта

Розвиток культури. Освіта. Недільні школи в Наддніпрянській Україні. Вищі навчальні заклади.

Культура, освіта

14 липня 1864 р. – затверджено «Положення про початкові народні училища»;

1874 р. – відкриття учительського інституту у Глухові

 

С. 202 – 205.

 

44

 

Наука України другої половини ХІХ ст..

Наука. Видатні вчені. Наукові товариства. М.Грушевський

Наука, література

 

М. Грушевський, М. Костомаров, В. Антонович, Д. Яворницький, Д. Багалій, О. Єфименко, О. Лазаревський, О. Потебня, С. Подолинський, X. Алчевська, І. Мечников, М. Бєкетов, І. Сєченов, Д. Менделєєв, М. Пильчиков, М. Гамалія, І. Пулюй

С. 205- 209.

 

45

 

Розвиток літератури

Література. Мистецтво.

 

 

Ю. Федькович, Панас Мирний

(П. Рудченко), Б. Грінченко,

І. Франко, П. Куліш, П. Грабовський, І. Нечуй-

Левицький, Леся Українка

(Л. Косач-Квітка),

С. 209 – 211.

 

46

 

Українське мистец- тво другої половини XIX ст.

Драматургія. Архітектура та містобудування. Живопис. Музика.

Живопис, музика, театр, драматургія, архітектура, скульптура

 

М. Лисенко, М. Вербицький,

М. Кропивницький, І. Карпенко-

Карий, М. Старицький, (Тобілевич), П. Саксаганський,

М. Садовський, М. Заньковецька

С. 211 – 216.

 

47

 

Повсякденне

життя

українців

Народна творчість. Повсякденне та релігійне життя. Фольклор та декоративно-ужиткове мистецт­во Повсякденне життя: звичаї, традиції, побут. Зміни у житті українських жінок. Особливості релігійного життя.

Нація,

українська

нація, побут,

повсякденне

життя

Українські підприємці-благодійники. Родини Терещенків та Харитоненків.

 

С. 217 – 220.

 

Тема 9. Наш край наприкінці XVIII - у XIX ст. (3 години)

 

48

 

Наш край

в кінці XVIII – першій половині XIX ст.

Склад населення. Особливості модернізації регіону і краю в першій половині XIX ст. Етнічний і соціальний склад мешканців. Господарське життя .

 

С. 224.

 

49

 

Наш край

в другій половині XIX ст.

Вплив адміністративно-територіальних реформ 60–70-х рр. ХІХ ст. на систему управління краю. Господарське життя мешканців краю. Переселенські рухи.

 

С. 224 - 225.

 

50

 

Культурне та духовне життя

Вірування, звичаї, традиції, побут. Вплив національно-визвольного руху на свідомість місцевого населення. Особливості розвитку культури. Повсякденне життя різних верств Місцевого населення

 

С. 226 – 228.

 

51

 

Підсумкове узагальнення

календарний план можна скачати ТУТ КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН 9 кл. Історія України Гриценко А.П..docx (74071)