Додатки до матеріалів Гриценка А.П.

Додатки до матеріалів  Гриценка А.П.

 

ДОДАТКИ

 

Додаток № 1

 

СПИСОК ПУБЛІКАЦІЙ вчителЯ історії Слоутського НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО КОМПЛЕКСУ ГЛУХІВСЬКОЇ

РАЙОННОЇ РАДИ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Гриценка АндріЯ ПетровичА

 

Статті в наукових збірниках

1.       Гриценко А.П. Формирование умений старшеклассников в области использования информационных ресурсов в процессе изучения всемирной истории // ВеснікГродзенскагадзяржаўнагаўніверсітэтаімя Янкі Купалы. Серыя 3. Філалогія. Педагогіка. Псіхалогія. - 2015. - № 2 (195). - С. 65-70. https://vesnik.grsu.by/s_n/pre_195_ru.pdfhttps://www.izdat.grsu.by/

2.       Гриценко А.П. Історіографія проблеми використання інформаційних ресурсів у практиці навчання історії [Електронний ресурс] / А.П.Гриценко// Освітологічний дискурс: електронне наукове фахове видання. – К.: КУБГ, 2015. – № 3 (11). – С. 61-69 – Режим доступу: https://od.kubg.edu.ua/index.php/journal/article/view/260#.VYz_qxvtmko. – Назва з екрану.

3.       Гриценко А.П. Перевірка ефективності авторської моделі формування у старшокласників умінь використовувати інформаційні ресурси у процесі навчання всесвітньої історії [Електронний ресурс] / А.П.Гриценко // Народна освіта. – 2015. – Вип. 2 (26). – Режим доступу: https://www.narodnaosvita.kiev.ua. – Назва з екрану.

4.       Гриценко А.П. Поняття інформаційний ресурс як дидактична категорія // Теорія і практика реалізації державних стандартів освітньої галузі «Суспільствознавство» в умовах реформування національної системи освіти : тези доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Миколаїв, 19-21 червня 2013 р.) - Миколаїв: ОІППО, 2013. – 80 с. – С. 29-30.

5.       Гриценко А.П. Досвід формування інформаційної компетентності старшокласників у практиці навчання історії в школі // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні проблеми методики навчання історії, правознавства та суспільствознавчих дисциплін / [упоряд. Г.Г. Яковенко]. – Х.: Видавництво Харківського національного автомобільно-дорожнього університету, 2012. – С. 55-59.

6.       Гриценко А.П. Впровадження методики використання інформаційних ресурсів у практику навчання історії у вітчизняних школах другої половини ХІХ століття // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні проблеми методики навчання історії, правознавства та суспільствознавчих дисциплін / [упоряд. Г.Г.Яковенко]. – Х.: Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди, 2013. – С. 12-15.

7.       Гриценко А.П. Механізм формування у старшокласників умінь використовувати інформаційні ресурси у процесі навчання історії // Вісник Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка: зб. наук. праць. Вип. 23 / Глухівський НПУ ім. О.Довженка; редкол.: О.І. Курок (відп. ред.) [та ін.]. – Глухів: ГНПУ ім. О.Довженка, - 2013. – С. 61-68. – (Серія: Педагогічні науки; вип. 23).

8.       Гриценко А.П. Механізм формування в старшокласників умінь використовувати інформаційні ресурси у процесі навчання історії // Збірник наукових праць Бердянського державного педагогічного університету (Педагогічні науки). – Бердянськ : БДПУ, 2013. – № 3. С. 38-44. (222 с.)

9.       Гриценко А.П. Методикаформирования в старшеклассников учений использоватьинформационные ресурсы в процессе обучения истории // Материалы Заочной Международной научно-практическойконференции на тему:«Актуальные вопросы методики преподавания общественных дысциплин» 28 марта 2014 ж. – Алматы: КазНПУим.Абая, 2014. – С. 35-37.

10.  Гриценко А. П. Історія впровадження методики використання інформаційних ресурсів у практику навчання історії у вітчизняних школах на рубежі ХІХ-ХХ ст. // Сіверщина в історії України. Зб. наукових праць. Вип. 7. – Київ – Глухів: Центр пам’яткознавства НАН України і УТОПІК, 2014. – С. 249 – 252.

11.  Гриценко А.П. Методика формування в старшокласників умінь використовувати інформаційні ресурси / А.П.Гриценко // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Педагогічні науки: зб. наук. пр. – Вип. 3. – Бердянськ: БДПУ, 2014. – С. 50-56.

12.  Гриценко А.П. Моніторинг сформованості у старшокласників умінь використовувати інформаційні ресурси у процесі навчання всесвітньої історії / А.П.Гриценко // Педагогічна освіта: теорія і практика: зб. наук. праць Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. – Вип. 17 (2-2014). – Кам’янець-Подільський: КНУ ім. І.Огієнка, 2014. – С. 23-27.

 

Участь у педагогічних конференція ВАК (1)

13.  Гриценко А.П. Поняття інформаційний ресурс як дидактична категорія // Науковий вісник Миколаївського державного університету імені В.О. Сухомлинського : збірник наукових праць. – Випуск 1.41.(93). – Т. 2. – Миколаїв: МНУ імені В.О.Сухомлинського, 2013. – 170 с. (Сер. «Педагогічні науки»). – С. 24-27.

 

Статті у фахових журналах

14.  ГриценкоАндрій. Роль освітянських бібліотек при формуванні у старшокласників умінь використовувати сучасні інформаційні ресурси / А. Гриценко // Історіявріднійшколі :наук.-метод. журн. - 2014. - № 6. - С. 17-19.  

15.  Гриценко А. Використання інформаційних ресурсів на уроках історії з метою активізації діяльності школярів / А. Гриценко. // Історія в рідній школі [Текст]/ Міністерство освіти України. - К. : "Педагогічна преса", - 2014. - N 2  - С.31-32.

16.   Гриценко Андрій Роль шкільноговчителя у формуваннікомпетентності в старшокласників [Текст] / А. Гриценко // Історія в сучаснійшколі :науково-методичний журнал. - 2013. - № 12 (148). - С. 34-38.

17.     Гриценко Андрій Новий державний стандарт та навчальні програми з історії як офіційні документи з формування в учнів умінь використовувати інформаційні ресурси у процесі навчання історії [Текст] / А. Гриценко // Історія в сучасній школі. : науково-методичний журнал/ Міністерство освіти і науки України. - 2013. - N 11 (147). - С. 32-34. - Бібліогр. в кінці ст.

18.  Гриценко Андрій Дослідження структури та складових елементів інформаційної компетентності старшокласників у процесі її формування [Текст] / А. Гриценко // Історія в сучасній школі : науково-методичний журнал/ Міністерство освіти і науки України. - К. : Педагогічна преса, 1995 - 2013. - N 10 (146). - С. 22-25. 

19.      Гриценко Андрій Формування інформаційної компетентності : аналіз теоретичного поняття [Текст] / Андрій Гриценко // Історія в школі : Науково-методичний журнал. - 2013. - N 7/8. - С. 12-15. - Бібліогр.: 6 назв. 

20.  Гриценко Андрій Досвід формування інформаційної компетентності старшокласників у процесі навчання всесвітньої історії в школі [Текст] / А.Гриценко // Історія в сучасній школі: наук.-метод. журн./ М-во освіти і наукиУкраїни. - К. :Пед. преса, 1995. - 2013г. - N 6 (142).  - С.36-39. - Бібліогр.: с. 38 (27 назв)

21.  Гриценко А.П. Уроки курсу «Всесвітня історія» / А.П. Гриценко // Історія та правознавство: науково-методичний журнал. – 2015. - № 19/20 (407-408). – С. 40 – 61.

22.  Гриценко А.П. Структурні зміни в програмі курсу історії для 6 класу // Історія та правознавство: науково-методичний журнал. – 2014. - № 19/20 (371-372). – С. 2 – 11.

23.  Гриценко А.П. Порівнюючи зміст понять «компетентність» та «компетенція» [Текст] / А. П. Гриценко // Історія та правознавство: науково-методичний журнал. – 2013. - № 30 (346). – С. 2 – 4.

24.  Гриценко А.П. Із якими балами можна вчитись на історика в Україні ? [Текст] / А.П.Гриценко // Історія та правознавство: науково-методичний журнал. – 2013. - № 28 (344). – Вкладка «Фаховий сервер» № 14. С. 14/1 – 14/12.

25.  Гриценко А.П. Впровадження нової навчальної програми з історії у 5 класі: питання інноваційності [Текст] // Історія та правознавство: науково-методичний журнал. - Харків : Основа. – 2013. - № 26 (342). – С. 2 – 5.

26.  Гриценко А.П. Система підготовки до ДПА з історії України. [Текст]Січень // Історія та правознавство : наук.-метод. журн. - Харків : Основа. - 2012. - № 34/36 (314-316). – С. 12 – 17.

27.  Гриценко А.П. Система підготовки до ДПА з історії України. [Текст]Грудень // Історія та правознавство : наук.-метод. журн. - Харків : Основа. - 2012. - № 33 (313). – С. 2 – 7.

28.  Гриценко А.П. До питання взаємозв’язку типу і структури уроку в сучасній дидактиці [Текст]/ А.П. Гриценко // Історія та правознавство: науково-методичний журнал. – 2012. - № 32 (312). – С. 2 – 4.

29.  Гриценко А.П. Система підготовки до ДПА з історії України. [Текст]Листопад // Історія та правознавство : наук.-метод. журн. - Харків : Основа. - 2012. - № 30 (310). – С. 2 – 6.

30.  Гриценко А.П. Система підготовки до ДПА з історії України. [Текст]Жовтень // Історія та правознавство : наук.-метод. журн. - Харків : Основа.  - 2012. - № 27 (307). – С. 4 – 11.

31.  Гриценко А.П. Система методів і методичних прийомів шкільного навчання історії [Текст] / А. П. Гриценко. - С.2-4. - Бібліогр. у кінці ст.: 10 назв. // Історія та правознавство: науково-методичний журнал. – 2012. - № 26 (306). – С. 2 – 4.

32.  Гриценко А.П. Система підготовки до ДПА з історії України. [Текст] 10-11 клас. Вересень (Помічник на кожний урок) / А.П. Гриценко // Історія та правознавство: науково-методичний журнал. – 2012. - № 22-23 (302-303). – С. 2 – 7.

33.  Гриценко А. П. Використання інформаційно-комунікаційних технологій на уроках [Текст] / А. П. Гриценко// Історія та правознавство: науково-методичний журнал. – 2010. - № 25 (233). – С. 6 – 8.

34.   Гриценко, А. П.  Використання інформаційно-комунікаційних технологій на уроках [Текст] / А. П. Гриценко // Зарубіжна література в школі : наук.-метод. журн.: Видавнича група "Основа" - 2013. - N 13/14. - С. 2-5.

35.     Гриценко, Андрій Роль шкільного учителя в процесі формування інформаційної компетентності у старшокласників [Текст] / А. Гриценко // Історія в школі: науково-методичний журнал/ Національний педагогічний університет ім. М. П. Драгоманова. - К. :Етносфера. - 2013. - № 9. - С. 17-19. 

36.     Гриценко, Андрій Формування інформаційної компетентності: аналіз теоретичного поняття [Текст] / А. Гриценко // Історія в школі : наук.-метод. журн. для вчителів. - - 2013. - № 7/8. - С. 12-16. - Бібліогр. в кінці ст. 

 

Книги авторські

37.  Гриценко А.П. Усі уроки «Всесвітня історія». 7 клас / А.П. Гриценко. – Х.: Вид. група «Основа», 2015. – 190(2) с.

38.  Гриценко Андрій Петрович Усі уроки до курсу «Історія України». 10 клас. Стандартний та академічний рівні / А.П. Гриценко. – Харків: Вид. група «Основа», 2012. – 221(3) с.

39.  Гриценко Андрій Петрович Усі уроки до курсу «Всесвітня історія». 10 клас. Стандартний та академічний рівні / А.П. Гриценко. – Харків: Вид. група «Основа», 2012. – 239 (1) с.

40.     Гриценко Андрій Петрович Хрестоматія з історіїУкраїни. 11 клас. [Текст] : в 2 ч. Ч. 1. / А.П. Гриценко ; [голов. ред. Н.І. Харківська ; ред. О.О. Івакін ; відп. за видання Ю. М. Афанасенко]. - Харків: Основа, 2011. - 127 с. - (Бібліотека журналу "Історія та правознавство" : заснована 2004 року ; вип. 8 (92)). 

41.  Гриценко Андрій Петрович Хрестоматія з історії України. 11 клас. [Текст] : в 2 ч. Ч. 2. / А. П. Гриценко; [голов. ред. Н. І. Харківська; ред. О.О. Івакін ; відп. за видання Ю.М. Афанасенко]. - Харків : Основа, 2011. - 127 с. - (Бібліотека журналу "Історія та правознавство":вип. 9 (93)).

42.  Гриценко Андрій Петрович Хрестоматія зі всесвітньої історії. 11 клас. [Текст] : в 3 ч. Частина 1. – Х.: Вид. група «Основа», 2012. – 124 (4) с.  – (Б-ка журн. «Історія та правознавство». Вип. 8 (104).

43.  Гриценко А. П. Хрестоматія зі всесвітньої історії. 11 клас. [Текст] : в 3 ч. Частина ІІ. – Х.: Вид. група «Основа», 2012. – 124 (4) с. – (Б-ка журн. «Історія та правознавство». Вип. 9 (105).

44.  Гриценко А. П. Хрестоматія зі всесвітньої історії. 11 клас. [Текст] : в 3 ч. Частина ІІІ. – Х.: Вид. група «Основа», 2012. – 110 (2) с. – (Б-ка журн. «Історія та правознавство». Вип. 12 (108).

45.  Хрестоматія з історії України. 7 клас. [Текст] / упоряд. А.П. Гриценко. – Х.: Вид. група «Основа», 2015. – 109 (3) с. – (Б-ка журн. «Історія та правознавство». Вип. 7 (139)).

46.  Хрестоматія зі всесвітньої історії. 7 клас. [Текст] / упоряд. А.П. Гриценко. – Х.: Вид. група «Основа», 2015. – 110 (2) с. – (Б-ка журн. «Історія та правознавство». Вип. 8 (140)).

47.  Хрестоматія з історії України. 10 клас. [Текст] : в 2 ч. Частина 1 /Упорядник А.П. Гриценко. – Х.: Вид. група «Основа», 2013. – 127 (1) с. – (Б-ка журн. «Історія та правознавство». Вип. 04(112)).

48.  Хрестоматія з історії України. 10 клас. [Текст] : в 2 ч. Частина 2 /Упорядник А.П. Гриценко. – Х.: Вид. група «Основа», 2013. – 127 (1) с. – (Б-ка журн. «Історія та правознавство». Вип. 05(113)).

49.  Хрестоматія зі всесвітньої історії. 10 клас. [Текст] : в 2 ч. Частина 1 / Упорядник А.П. Гриценко. – Х.: Вид. група «Основа», 2013. – 126 (2) с. – (Б-ка журн. «Історія та правознавство». Вип. 08(116)).

50.  Хрестоматія зі всесвітньої історії. 10 клас. [Текст] : в 2 ч. Частина 2 / Упорядник А.П. Гриценко. – Х.: Вид. група «Основа», 2013. – 127 (1) с. – (Б-ка журн. «Історія та правознавство». Вип. 09(117)).

51.  Хрестоматія з історії Стародавнього світу. [Текст] / упоряд. А.П. Гриценко. – Х.: Вид. група «Основа», 2014. – 128 (1) с. – (Б-ка журн. «Історія та правознавство». Вип. 02(122)).

52.  Книга для читання з історії Стародавнього світу. Частина 1. [Текст] / упоряд. А.П. Гриценко. – Х.: Вид. група «Основа», 2014. – 110 (2) с. – (Б-ка журн. «Історія та правознавство». Вип. 04(124)).

53.  Книга для читання з історії Стародавнього світу. Частина 2. [Текст] / упоряд. А.П. Гриценко. – Х.: Вид. група «Основа», 2014. – 110 (2) с. – (Б-ка журн. «Історія та правознавство». Вип. 05(125)).

54.  Книга для читання. Історії України. 7 клас. Частина 1. [Текст] / упоряд. А.П. Гриценко. – Х.: Вид. група «Основа», 2015. – 94(2) с. – (Б-ка журн. «Історія та правознавство». Вип. 10(142)).

55.  Гриценко Андрій Петрович Слоут – моє рідне село. Дослідження історії Слоут. – Глухів, 2009. – 188 с., іл.

56.  Гриценко Андрій Слоут – моє рідне село. Дослідження історії рідного краю. – Том І. – Глухів, 2012. – 439 с.

57.  Гриценко Андрій Слоут – моє рідне село. – Том ІІ: Час Овсієнка в Слоуті. – Частина І: 1953-1970 роки. – Глухів, 2012. – 426 с.

 

Книги у співавторстві

58.  Гриценко А.П. Використання ігор під час роботи з інформаційними ресурсами на уроках історії в старших класах // Ігри у навчанні історії в школі / Автор-упор. К.О. Баханов. – Х.: Вид. група «Основа», 2013 – С. 66-74. (Б-ка журн. «Історія та правознавство». Вип. 10(130)).

59.                Гриценко А.П. Календарне планування. Історія України. Всесвітня історія. Правознавство. Людина і світ. 10-11 класи. Стандартний та академічний рівні / А.П. Гриценко, О.Л. Кожем’яка, Т.О. Бізбіз, О.О. Івакін. - X.: Вид. група «Основа», 2011. – 104 с. - (Серія «Календарне планування»).

60.  Історія України. Всесвітня історія. Правознавство. Календарне планування в 5-9 кл.. / А. П. Гриценко, Н.М. Морозова, Т.О. Бізбіз, Я.Г. Бондаренко, В.О. Коваль, Л.Г. Чабан. - X.: Вид. група «Основа», 2011. – 104 с. - (Серія «Календарнепланування»).

61.  Гриценко А. П. Вересень 1941-го… // Щербань Олексій Чернівський бій: погляд у героїчне минуле. Хроніка, дослідження, спогади. – Київ: Вид. «ВБ «Аванпост-прим», 2009. – С. 118 – 121.

62.  Гриценко А. П. Легенда про Слоутську криницю // Книга козацьких легенд. – Київ: Дитячий табір «Козацька Фортеця», 2010. – С. 81 – 82.

 

 

Розробки уроків та календарне планування

63.  Гриценко А. П. Україна в умовах незалежності (1991-2010). Розгортання державотворчих процесів [Текст] : розробка теми : [урок історії України] : 11 клас / А. П. Гриценко// Історія та правознавство: науково-методичний журнал. – 2011. - № 2 (246). – січень. – С. 7-11.

64.  Гриценко А. П.Україна в умовах незалежності (1991-2010). Конституційний процес. Конституція 1996 року [Текст] : розробка теми : [урок історії України] : 11 клас/ А. П. Гриценко// Історія та правознавство: науково-методичний журнал. – 2011. - № 3. - С.19-22 (продовж.).

65.  Гриценко, А. П. Україна в умовах незалежності (1991-2010). Державотворчі процеси в Україні в 1998-2010 рр. [Текст] : розробка теми : [урок історії України] : 11 клас / А. П. Гриценко// Історія та правознавство: науково-методичний журнал. – 2011. - № 6. - С.8-15. (продовж.)

66.  Гриценко, А. П. Україна в умовах незалежності (1991-2010). Економічне життя протягом 1990-х років [Текст] : розробка теми : [урок історії України] : 11 клас / А. П. Гриценко// Історія та правознавство: науково-методичний журнал.– 2011. - № 8. - С.10-14 (продовж.)

67.  Гриценко, А. П. Україна в умовах незалежності (1991-2010). Економічне життя протягом 1990-х років [Текст] : розробка теми : [урок історії України] : 11 клас / А. П. Гриценко// Історія та правознавство: науково-методичний журнал.– 2011. - № 9. - С.2-6 (продовж.)

68.  Гриценко, А. П. Україна в умовах незалежності (1991-2010) [Текст] : розробка теми : [урок історії України] : 11 клас / А. П. Гриценко// Історія та правознавство: науково-методичний журнал.– 2011. - № 12. - С.15-20.

69.   Гриценко, А. П. Роки "застою" в СРСР (1964-1985). Всесвітняісторія. 11 клас [Текст] / А. П. Гриценко // Історія та правознавство :Науково-методичний журнал. - 2011. -N 32. - С. 14-21.

70.  Гриценко А. П. Розгортання руху Опору в Україні. Історія України. 11 клас. [Текст] (Професійна майстерня) // Історія та правознавство: науково-методичний журнал. – 2012. - № 22/23 (302-303). – С. 15 – 18.

71.  Гриценко, Андрій "Розгортання руху опору в Україні в роки Другої світової війни" : історія України, 11 клас / А. Гриценко // Історія в рідній школі : наук.-метод. журн. - 2014. - № 10. - С. 15-20. - Бібліогр.: с. 17-18 

72.  Гриценко А. П. Обставини, що виключають юридичну відповідальність. Необхідна оборона. Крайня необхідність. Звільнення від юридичної відповідальності. (Професійна майстерня) [Текст] / А. П. Гриценко // Історія та правознавство : Науково-методичний журнал. - 2010. - № 10 (218). – С. 15 – 18.

73.  Гриценко А. П. Сім’я та шлюб. Практичне право (Професійна майстерня) [Текст] / А. П. Гриценко// Історія та правознавство . – 2010. - № 25 (233). – С. 29 – 30.

74.  Гриценко А. П. Всесвітня історія. 10 клас [Текст] :календарне планування, профільний рівень, I семестр / А. П. Гриценко // Історія та правознавство : Науково-методичний журнал. - 2011. - N 19/21. - С. 2-16.

75.  Гриценко А. П. Всесвітняі сторія. 11 клас [Текст] :календарне планування, профільний рівень, I семестр / А. П. Гриценко // Історія та правознавство : Науково-методичний журнал. - 2011. - N 19/21. - С. 17-38.

76.  Гриценко А. П. Історія України. 10 клас [Текст] :календарне планування, профільний рівень, I семестр / А. П. Гриценко // Історія та правознавство : Науково-методичний журнал. - 2011. - N 19/21. - С. 39-57.

77.  Гриценко А. П. Історія України. 11клас [Текст] :календарне планування, профільний рівень, I семестр / А. П. Гриценко // Історія та правознавство : Науково-методичний журнал. - 2011. - N 19/21. - С. 58-75.

78.  Гриценко А. П. Всесвітня історія. 10 клас. Новітній період (1900-1939 роки) [Текст] :календарне планування. Профільний рівень. II семестр / А. П. Гриценко // Історія та правознавство :Науково-методичний журнал. - 2011. - N 34/36. - С. 2-15.

79.  Гриценко А. П. Всесвітня історія. 11 клас. Новітній період (1939-2010 роки) [Текст] :календарне планування. Профільний рівень. II семестр / А. П. Гриценко // Історія та правознавство :Науково-методичний журнал. - 2011. - N 34/36. - С. 16-41.

80.  Гриценко А. П.  Історія України. 10 клас. Новітній період (1900-1938 роки) [Текст] :календарне планування. Профільний рівень. II семестр / А. П. Гриценко // Історія та правознавство :Науково-методичний журнал. - 2011. - N 34/36. - С. 42-62.

81.  Гриценко А. П.  Історія України. 11 клас. Новітній період (1939-2010 роки) [Текст] :календарне планування. Профільний рівень. II семестр / А. П. Гриценко // Історія та правознавство: Науково-методичний журнал. - 2011. - N 34/36. - С. 63-92.

82.     Гриценко А. Урок на тему "Боротьба за українські землі в 1919 р." : історія України, 10 клас / А. Гриценко. // Історія в рідній школі [Текст] / Міністерство освіти України. - К. : "Педагогічна преса", 1995. -  2014. - N 4 - С.11-14.

83.   Гриценко А.  Урок на тему "Радянсько-польська війна і становище України в 1920 р.": Історія України, 10 клас [Текст] / А. Гриценко // Історія в рідній школі. / Міністерство освіти України.  - 2014. -N 5. - С. 9-13.

84.  Гриценко Андрій Урок на тему «Роки "застою" (1964-1984) в СРСР": всесвітня історія, 11 клас / А. Гриценко // Історія в сучасній школі [Текст] : наук.-метод. журн./ М-во освіти і науки, молоді та спорту України. - К. :Пед. преса, 1995.- 2012. - № 3. - С. 18-24.

85.  Гриценко А. Революція гідності 2013–2014 рр. та агресія Росії проти України [Текст] : [конспект уроку історії України] : 11 кл. / А. Гриценко // Історія і суспільствознавство в школах України: теорія та методика навчання. – 2015. – № 5. – С. 28–32.

86.  Гриценко Андрій. Система уроків з історії України в 10 класі. Тема 1. Україна на початку XX століття [Текст] / А. Гриценко // Історія в школі : наук.-метод. журн. для вчителів. - 2012. - № 9. - С. 26-33: табл..

87.  Гриценко Андрій. Система уроків з історіїУкраїни в 10 класі: Тема 1. Україна на початку XX століття [Текст] / А. Гриценко // Історія в школі : наук.-метод. журн. для вчителів. - 2012. - № 10. - С. 46-48: табл.

88.Гриценко Андрій Система уроків з історіїУкраїни в 10 класі: тема 1. Україна на початку ХХ століття [Текст] / А. Гриценко // Історія в школі : наук.-метод. журн. для вчителів. - 2012. - № 11/12. - С. 48-51: табл.

89.Гриценко Андрій Система уроків з історіїУкраїни в 10 класі: розвитоккультури на початку XX століття [Текст] / А. Гриценко // Історія в школі : наук.-метод. журн. для вчителів. - 2013. - № 1. - С. 43-46. - Продовж. Початок див. у №№ 9-12/2012.

90.Гриценко А.П. Фундаментальні процеси та явища ринкової економіки : метод. розробка для учнів 8-11 класів / А.П.Гриценко // Економіка в школах України. – 2013. - № 10 (107). – С. 18 – 31. – Бібліогр. В кінці ст.

 

Статті на історичну тематику

91.  Гриценко А. П. Родина Савичів – натхненники Сіверщини // Сіверщина в історії України. Збірник наукових праць. Випуск 4. – Київ – Глухів: Центр пам’яткознавства НАН України і УТОПІК, 2011. – С. 184 – 189.

92.  Гриценко А. П. Вплив роду Савичів на історію України ХVІІІ століття // Краєзнавство: науково-методичний та практичний аспекти. Матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції (15 – 16 червня 2011 р., м. Суми). – Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти. – Суми РВВ СОІППО, 2011. – С. 35 – 38. (164 с.)

93.  Гриценко А. П. До питання генеалогії роду Савичів // Сіверщина в історії України. Зб. наукових праць. Вип. 5. – Київ – Глухів: Центр пам’яткознавства НАН України і УТОПІК, 2012. – С. 195 – 200.

94.  Гриценко А.П. Декабрист Олександр Бріген – популяризатор «Історії Русів» // Сіверщина в історії України. Зб. наукових праць. Вип. 6. – Київ – Глухів: Центр пам’яткознавства НАН України і УТОПІК, 2013. – С. 317 – 320. - Бібліогр.: с. 319-320 (20 назв) : фотогр.

95.  Гриценко Андрій. Письменник та історик Олександр фон дер Бріген / А. Гриценко // Історія в сучасній школі [Текст] : наук.-метод. журн./ М-во освіти і науки, молоді та спорту України. - К. :Пед. преса, 1995. - 2013г. - N 3 (139).  - С.42-47. - Бібліогр.: с. 46-47 (27 назв) : фотогр.

96.  Гриценко Андрій. До питання генеалогії роду Савичів / А. Гриценко // Історія в сучасній школі [Текст] : наук.-метод. журн./ М-во освіти і науки, молоді та спорту України. - К. :Пед. преса, 1995. - 2013г. - N 4 (140).  - С.39-44. - Бібліогр.: с. 43-44 (29назв).

97.     Гриценко Андрій. Декабрист Олександр Бріген - патріотрідного краю [Текст] / А. Гриценко // Історія в школі: наук.-метод. журн. для вчителів. - 2013. - № 6. - С. 6-8.


Додаток  № 2

 

Державні нагороди та відзнаки вчителя

 

№ п/п

Назва

Дата отримання

Примітки

1.

Подяка Міністерства освіти і науки України за якісну і змістовну підготовку колег по оволодінню програмою «Intelâ Навчання для майбутнього» та впровадження інформаційно-комунікаційних технологій в навчально-виховний процес

Серпень 2009 р.

 

2.

Грамота Голови Сумської обласної ради

Жовтень 2014 р.

 

3.

Грамота управління освіти і науки Сумської облдержадміністрації

Лютий 2010 р.

 

4.

Грамота управління освіти і науки Сумської облдержадміністрації

Лютий 2011 р.

 

5.

Почесна грамота голови Глухівської районної державної адміністрації

Вересень2009 р.

 

6.

Сертифікат про занесення на районну Дошку Пошани «Педагогічна гордість Глухівщини»

Жовтень 2014 р.

 

7

Грамота відділу освіти Глухівської районної державної адміністрації

Травень 2009 р.

 

8.

Подяка Глухівського міського голови за активну громадську діяльність, підготовку кращих публікацій газети «Народна трибуна» про героїв та визволителів Глухова з нагоди 70-ї річниці визволення міста

 

 

9.

Сертифікат вчителю-блогеру за участь у Фестивалі вчительських блогів 2014 в номінації «За зручну організацію блогу»

Серпень 2014 р.

 

10.

Сертифікат за участь у міжнародному фотоконкурсу до Міжнародного дня вчителя

Жовтень 2014 р.

 

11.

Сертифікат № 948 про успішне завершення 64-годинною курсу за програмою «Intelâ Навчання для майбутнього»

Січень 2009 р.

 

12.

Сертифікат № 297 / РТ про присвоєння  звання «РЕГІОНАЛЬНИЙ ТРЕНЕР» програми «Intelâ Навчання для майбутнього» з використання інформаційно-комунікаційних технологій при викладанні навчальних предметів відповідно до Державного стандарту освіти України

Лютий 2010 р.

 

 

Заступник директора НВК                                                     І.О.Тюльпа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изображение 003

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток № 3

 

Графік

кількості призових місць в ІІ (районному) етапі

Всеукраїнських предметних олімпіад

 

 

Графік

середніх місць участі в ІІІ (обласному) етапі

Всеукраїнських предметних олімпіад

 

 

Заступник директора НВК                                                     І.О.Тюльпа 

 

 

 

Додаток № 4

Графік

якісного показника знань з історії та правознавства, учнів,

що навчає вчитель Гриценко А. П.

До уваги беруться учні, що навчаються  на високий та достатній рівень навчальних досягнень (7 – 12 балів)

 

 

 

Графік

приросту середнього балу навчальних досягнень учнів з історії

 

 

Заступник директора НВК                                                     І.О.Тюльпа 

 

Додаток № 5

Дидактичний матеріал до уроків

Кросворд «Історія Стародавнього світу»

https://academia.in.ua/sites/default/files/field/image/krosvord_02.jpg

 Запитання до кросворда:

1.            Назва палацу на Критському острові, будинку Мінотавра

2.            Назва західних слов’ян у ІІІ-ІV ст. н.е. візантійськими істориками

3.            Римський імператор, який запровадив християнство і заснував нову столицю

4.            Найрозумніший правитель Ізраїльсько-Іудейського царства

5.            Вавилонський правитель, творець першої відомої нам писемної збірки законів

6.            Творці однієї з найдавніших цивілізацій на території сучасної України у V-ІІІ тис. до н.е.

7.            Легендарне місто, з яким боролися греки-ахейці, і пов’язані перекази про суд Паріса, великого коня та тривалу війну

8.            Найвідоміший македонський правитель, «повелитель світу»

9.            Жителів цього полісу вважали найкращими воїнами Греції

10.       Єдине із стародавніх чудес світу, яке збереглося до наших днів

11.       Творець перської держави, іменем якого названа перська грошова одиниця

12.       Один із братів-близнюків, засновників Риму

13.       Один з найдавніших представників людського роду, вперше знайдений біля річки в Німеччині

14.       Давньоримський державний політичний і політичний діяч, полководець, творець нової системи календаря

15.       Люди, мову яких римляни не розуміли

16.       Назва слов’янських племен римськими істориками у І-ІІ ст. н.е.

17.       Найдавніша людина сучасного типу, вперше знайдена у печерах в Франції

18.       Давньокитайський філософ

19.       Назва плем’я, вторгнення якого поклало початок Великому переселенню народів

20.       Афінський архонт, творець жорстких законів

21.       Бог життєвих сил природи і родючості, владика підземного світу у стародавніх єгиптян

22.       Творець системи принципату у стародавньому Римі, перший імператор

23.       Місто у стародавній Греції, де кожних чотири роки відбувалися ігри на честь богів

24.       Назва східних слов’ян у ІІІ-ІV ст. н.е. візантійськими істориками

25.       Одна із світових релігій, започаткована у стародавній Індії

Відповіді:1 - Лабіринт, 2 - склавини, 3 - Константин, 4 - Соломон, 5 - Хамураппі, 6 - трипільці, 7 - Троя, 8 - Александр, 9 - Спарта, 10 - піраміди, 11 - Дарій, 12 - Ромул, 13 - неандерталець, 14 - Юлій Цезар, 15 - варвари, 16 - венеди, 17 - кроманьйонець, 18 - Конфуцій, 19 - гуни, 20 - Драконт, 21 - Озіріс, 22 - Октавіан, 23 - Олімпія, 24 - анти, 25 - буддизм.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перелік Інтернет-ресурсів з історії Середніх віків:

Всесвітня історіяhttps://javot.net/history/index.htmhttps://improvisus.com/ua/vhid.html Енциклопедія всесвітньої історії.

Всемирная история https://www.world-history.ru Особистості. Регіони. Країни. Народи.

Всемирная история в лицах https://www.vivl.ru/ Сайт присвячено творцям світової історії, імена багатьох з яких дали назви цілим епохам.

Війни середньовіччя https://war1960.ru/mid/mid.html Бої, битви та війни за багато століть (стародавній світ, середні віки).

Восточные славяне и великая степь https://oldslav.chat.ru

Країни світу: пізнай світ разом з намиhttps://svit.ukrinform.ua/world_history2.php Всесвітня історія. Видатні особистості. Сім чудес світу - для дітей середнього шкільного віку.

Средниевека - https://www.infbez.net/

Страницыистории. Учебныематериалы.  ht tp://istorik.org/

Глубины Средневековьяhttps://darktimes.ru/

Древности восточных славянhttps://histline.narod.ru/

Публикации по норманнской проблеме https://janaberestova.narod.ru/normann.html

Северная слава: викинги и скандинавский мирhttps://norse.net.ru/

Образование Киевской Русиhttps://oldru.narod.ru/

 

 

 

 

 

Додаток № 6

 

Хронологічна таблиця «Релігійна (селянська) війна 1524-1525 рр. у Німеччині» може мати такий вигляд:

Дата

Подія

Червень 1524 р.

Початок заворушень у Південно-Західній та Середній Німеччині.

Кінець 1524 — початок 1525 р.

Томас Мюнцерв «Статейному листі» проголошує необхідність передання влади народу.

Початок повстання у Верхній Швабії.

Березень 1525 р.

Повстанці Франконії та Саксонії у власній програмі - «12 статей» висувають вимоги: скасування особистої залежності та церковної десятини, зменшення оброку та панщини, справедливий суд тощо.

 

Бюргери та рицарі у «Гейльбронській програмі» вимагають створення централізованої держави та захисту прав буржуазії.

Квітень 1525 р.

Поширення повстання на інші частини Німеччини. Розширення учасників до майже 200 тис. осіб. Повстанці захоплювали замки та монастирі, вбивали феодалів та священиків.

Травень 1525 р.

Князі, зібравши численну армію, почали придушувати повстання. Розгром повстанців у битві при Беблінгемі та поблизу Франкенгаузена.

Страта Томаса Мюнцера.

Під час придушення повстання загинуло близько 100 тис. осіб.

Причини поразки

Відсутня скоординованість дій через розрізненість загонів своїх районах.

Відсутність єдиного керівництва.

Непрофесійність селян, як військових та відсутність зброї та необхідних навичок.

Перехід набік феодалів бюргерів та рицарів.

Наслідки релігійної війни у Німеччині

Розширення популярності лютеранської церкви.

Суттєва втрата позицій католицької церкви.

Поділ німецьких земель за релігійною ознакою.

Перехід більшості земель до рук феодалів.

Реформація закріпила роздробленість Німеччини.

 

 

 

Додаток № 7

 

Письмова робота в робочих зошитах учнів (два варіанти) (

 

І варіант.

1. Підкресліть зайве слово.

1) Араби, халіфат, Мекка, мечеть, Рим. (Рим)

2) Сарацин, майордом, Пуатьє, Піпін (сарацин)

2. Дайте визначення понять:

Велике переселення народів, «Грецький вогонь».

3.   Порівняйте правителів за самостійно визначеними критеріями.

Критерії для порівняння

Правителі династії Омейядів 

Правителі династії Аббасидів 

 

 

 

4. Тестові завдання

1. Франкський імператор Карл І Великий створив свою імперію у:

а) 732 р.;

б) 800 р.;

в) 814 р.

2. Правитель Візантійської імперії іменувався грецькою:

а) цезар;

б) конунг;

в) василевс.

3. До складу Візантії не входили:

а) Мала Азія;

б) Британські острови;

в) Балканський півострів.

4. До історії Візантії не має відношення:

а) створення кодексу законів;

б) будівництво храму Святої Софії;

в) розгром столиці варварами.

5. В якому році Мухаммед із військом, не зустрівши опору, увійшов у місто Мекка:

а) 570 р.;

б) 630 р.;

в) 632 р.

Відповіді: 1) б; 2) в; 3) б; 4 в; 5 б. 

Запитання з розгорнутою відповіддю.

1) Визначте, чому Західна Римська імперія припинила своє існування, хоча історія Візантії тривала ще близько 1000 років?

2) Розкажіть, чому араби вважаються спадкоємцями античної культури?

 

 

 

ІІ варіант.

1. Підкресліть зайве слово.

1) Візантія, Константинополь, ромеї, Юстиніан, франки. (франки)

2) Остготи, вандали, пуни, германці, бургунди. (пуни)

2. Дайте визначення понять:

Іконоборство, міграція,

3. Порівняйте правителів за самостійно визначеними критеріями.

Критерії для порівняння

Карл Мартелл

Карл Великий

 

 

 

 

4. Тестові завдання

1. Римська імперія була поділена на Західну та Східну у:

а) 330 р.;

б) 395 р.;

в) 410 р.

2. Хлодвіг іменував себе перш за все терміном правителя:

а) король;

б) конунг;

в) імператор.

3. Державною мовою у Візантії у VII-VIII ст. була:

а) арабська

б) грецька;

в) латинська;

4. Імператор Юстиніан володарював у:

а) 527-565 рр.;

б) 500-538 рр.;

в) 538-576 рр.

5. Який правитель Арабського халіфату став героєм казок відомої збірки «Тисяча й одна ніч»:

а) Омар;

б) Абул-Аббас;

в) Гарун ар-Рашид.

Відповіді: 1) б; 2) б; 3) в; 4) а; 5) в.