СТАТТІ Гриценка А.П.

СТАТТІ Гриценка А.П.

Теоретичні питання (статті) 

можна переглянути за ПОСИЛАННЯМ: gritsenko-andrij-petrovich.webnode.com.ua/tovari/statt%D1%96-gritsenka-a-p-/

 

Статті в збірниках

1.            Гриценко А.П. Формирование умений старшеклассников в области использования информационных ресурсов в процессе изучения всемирной истории // Веснік Гродзенскага дзяржаўнага ўніверсітэта імя Янкі Купалы. Серыя 3. Філалогія. Педагогіка. Псіхалогія. - 2015. - № 2 (195). - С. 65-70. https://vesnik.grsu.by/s_n/pre_195_ru.pdf https://www.izdat.grsu.by/    

2.            Гриценко А.П. Історіографія проблеми використання інформаційних ресурсів у практиці навчання історії [Електронний ресурс] / А.П.Гриценко // Освітологічний дискурс: електронне наукове фахове видання. – К.: КУБГ, 2015. – № 3 (11). – С. 61-69 – Режим доступу: https://od.kubg.edu.ua/index.php/journal/article/view/260#.VYz_qxvtmko. – Назва з екрану.

3.            Гриценко А.П. Перевірка ефективності авторської моделі формування у старшокласників умінь використовувати інформаційні ресурси у процесі навчання всесвітньої історії [Електронний ресурс] / А.П.Гриценко // Народна освіта. – 2015. – Вип. 2 (26). – Режим доступу :  https://www.narodnaosvita.kiev.ua. – Назва з екрану.   https://narodnaosvita.kiev.ua/?page_id=107   +++ https://narodnaosvita.kiev.ua/?page_id=2843

4.            Гриценко А.П. Поняття інформаційний ресурс як дидактична категорія // Теорія і практика реалізації державних стандартів освітньої галузі «Суспільствознавство» в умовах реформування національної системи освіти : тези доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Миколаїв, 19-21 червня 2013 р.) - Миколаїв: ОІППО, 2013. – 80 с. – С. 29-30.

5.            Гриценко А.П. Досвід формування інформаційної компетентності старшокласників у практиці навчання історії в школі // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні проблеми методики навчання історії, правознавства та суспільствознавчих дисциплін / [упоряд. Г.Г.Яковенко]. – Х.: Видавництво Харківського національного автомобільно-дорожнього університету, 2012. – С. 55-59. (92 с.)

6.            Гриценко А.П. Впровадження методики використання інформаційних ресурсів у практику навчання історії у вітчизняних школах другої половини ХІХ століття // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні проблеми методики навчання історії, правознавства та суспільствознавчих дисциплін / [упоряд. Г.Г.Яковенко]. – Х.: Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди, 2013. – С. 12-15. (170 с.)

7.            Гриценко А.П. Механізм формування у старшокласників умінь використовувати інформаційні ресурси у процесі навчання історії // Вісник Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка: зб. наук. праць. Вип. 23 / Глухівський НПУ ім. О.Довженка; редкол.: О.І.Курок (відп. ред.) [та ін.]. – Глухів: ГНПУ ім. О.Довженка, - 2013. – С. 61-68. (144 с.) – (Серія: Педагогічні науки; вип. 23).

8.            Гриценко А.П.  Механізм формування в старшокласників умінь використовувати інформаційні ресурси у процесі навчання історії // Збірник наукових праць Бердянського державного педагогічного університету (Педагогічні науки). – Бердянськ : БДПУ, 2013. – № 3. С. 38-44. (222 с.)   СКАЧАТИ ЗА ПОСИЛАННЯМ:  www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=znpbdpu_2013_3_9

9.            Гриценко А.П. Методика формирования в старшеклассников учений использовать информационные ресурсы в процессе обучения истории // Материалы Заочной Международной научно-практической конференции на тему: «Актуальные вопросы методики преподавания общественных дысциплин» 28 марта 2014 ж. – АлматыКазНПУ им.Абая, 2014. – С. 35-37. (228)

10.       Гриценко А. П. Історія впровадження методики використання інформаційних ресурсів у практику навчання історії у вітчизняних школах на рубежі ХІХ-ХХ ст. // Сіверщина в історії України. Зб. наукових праць. Вип. 7. – Київ – Глухів: Центр пам’яткознавства НАН України і УТОПІК, 2014. – С. 249 – 252.

11.       Гриценко А.П.  Методика формування в старшокласників умінь використовувати інформаційні ресурси / А.П.Гриценко // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Педагогічні науки: зб. наук. пр. – Вип. 3. – Бердянськ: БДПУ, 2014. – С. 50-56. (348)  СКАЧАТИ ЗА ПОСИЛАННЯМwww.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=nzbdpu_2014_3_11

12.       Гриценко А.П. Моніторинг сформованості у старшокласників умінь використовувати інформаційні ресурси у процесі навчання всесвітньої історії / А.П.Гриценко // Педагогічна освіта: теорія і практика: зб. наук. праць Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. – Вип. 17 (2-2014). – Кам’янець-Подільський: КНУ ім. І.Огієнка, 2014. – С. 23-27. (372). https://science.kpnu.edu.ua/wp-content/uploads/sites/7/2014/03/%D0%97%D0%B1%D1%96%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA-17-.pdf

 

Участь у педагогічних конференціях 

13.            Гриценко А.П. Поняття інформаційний ресурс як дидактична категорія // Науковий вісник Миколаївського державного університету імені В.О. Сухомлинського : збірник наукових праць. – Випуск 1.41.(93). – Т. 2. – Миколаїв: МНУ імені В.О.Сухомлинського, 2013. – 170 с. (Серія «Педагогічні науки»). – С. 24-27.

 

 

    Статті в журналах ВАК: 

науково-методичний журнал "Історія в сучасній школі": наук.-метод. журн. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України – К. : Пед. преса, 1995 – . – До 2012 р. – Історія в школах України. – Виходить щомісячно. 

Сайт: www.pedpresa.com.ua

15.                    Гриценко Андрій. Роль освітянських бібліотек при формуванні у старшокласників умінь використовувати сучасні інформаційні ресурси / А. Гриценко // Історія в рідній школі : наук.-метод. журн. - 2014. - № 6. - С. 17-19. - Бібліогр. в кінці ст. 

16.            Гриценко А. Використання інформаційних ресурсів на уроках історії з метою активізації діяльності школярів / А. Гриценко. // Історія в рідній школі [Текст]/ Міністерство освіти України. - К. : "Педагогічна преса", 1995 - 2014г. - N 2  - С.31-32.

17.             Гриценко Андрій Роль шкільного вчителя у формуванні компетентності в старшокласників [Текст] / А. Гриценко // Історія в сучасній школі : науково-методичний журнал. - 2013. - № 12 (148). - С. 34-38.

18.            Гриценко Андрій Новий державний стандарт та навчальні програми з історії як офіційні документи з формування в учнів умінь використовувати інформаційні ресурси у процесі навчання історії [Текст] / А. Гриценко // Історія в сучасній школі. : науково-методичний журнал/ Міністерство освіти і науки України. - 2013. - N 11 (147). - С. 32-34. - Бібліогр. в кінці ст.

19.            Гриценко Андрій Дослідження структури та складових елементів інформаційної компетентності старшокласників у процесі її формування [Текст] / А. Гриценко // Історія в сучасній школі : науково-методичний журнал/ Міністерство освіти і науки України. - К. : Педагогічна преса, 1995 - 2013. - N 10 (146). - С. 22-25. - Бібліогр. в кінці ст.

20.             Гриценко Андрій.  Формування інформаційної компетентності : аналіз теоретичного поняття [Текст] / Андрій Гриценко // Історія в школі : Науково-методичний журнал. - 2013. - N 7/8. - С. 12-15. - Бібліогр.: 6 назв.

21.            Гриценко Андрій Досвід формування інформаційної компетентності старшокласників у процесі навчання всесвітньої історії в школі [Текст] / А.Гриценко // Історія в сучасній школі: наук.-метод. журн./ М-во освіти і науки України. - К. : Пед. преса, 1995. - 2013г. - N 6 (142).  - С.36-39. - Бібліогр.: с. 38 (27 назвв). 

 

 

Статті в журналах Х. : ТОВ "Видавнича група "Основа"  Історія та правознавство : наук.-метод. журн. – Х. : Основа, 2003 – . – Виходить тричі на місяць. 

  Сайт: www.osnova.com.ua  

 

22.            Гриценко А.П. Уроки курсу «Всесвітня історія» / А.П. Гриценко // Історія та правознавство: науково-методичний журнал. – 2015. - № 19/20 (407-408). – С. 40 – 61.

23.            Гриценко А.П. Структурні зміни в програмі курсу історії для 6 класу // // Історія та правознавство: науково-методичний журнал. – 2014. - № 19/20 (371-372). – С. 2 – 11.

24.            Гриценко А.П. Порівнюючи зміст понять «компетентність» та «компетенція» [Текст] / А. П. Гриценко // Історія та правознавство: науково-методичний журнал. – 2013. - № 30 (346). – С. 2 – 4.

25.            Гриценко А.П. Із якими балами можна вчитись на історика в Україні ? [Текст] / А.П.Гриценко // Історія та правознавство: науково-методичний журнал. – 2013. - № 28 (344). – Вкладка «Фаховий сервер» № 14. С. 14/1 – 14/12. - Бібліогр. в кінці ст.

26.            Гриценко А.П. Впровадження нової навчальної програми з історії у 5 класі: питання інноваційності [Текст] // Історія та правознавство: науково-методичний журнал. - Харків : Основа. – 2013. - № 26 (342). – С. 2 – 5.

27.            Гриценко А.П. Система підготовки до ДПА з історії України. [Текст] Січень // Історія та правознавство : наук.-метод. журн. - Харків : Основа. - 2012. - № 34/36 (314-316). – С. 12 – 17.

28.            Гриценко А.П. Система підготовки до ДПА з історії України. [Текст] Грудень // Історія та правознавство : наук.-метод. журн. - Харків : Основа. - 2012. - № 33 (313). – С. 2 – 7.

29.            Гриценко А.П. До питання взаємозв’язку типу і структури уроку в сучасній дидактиці [Текст] / А.П. Гриценко // Історія та правознавство: науково-методичний журнал. – 2012. - № 32 (312). – С. 2 – 4.

30.            Гриценко А.П. Система підготовки до ДПА з історії України. [Текст] Листопад // Історія та правознавство : наук.-метод. журн. - Харків : Основа. - 2012. - № 30 (310). – С. 2 – 6.

31.       Гриценко А.П. Система підготовки до ДПА з історії України. [Текст] Жовтень // Історія та правознавство : наук.-метод. журн. - Харків : Основа.  - 2012. - № 27 (307). – С. 4 – 11.

32.       Гриценко А.П. Система методів і методичних прийомів шкільного навчання історії [Текст] / А. П. Гриценко. - С.2-4. - Бібліогр. у кінці ст.: 10 назв. // Історія та правознавство: науково-методичний журнал. – 2012. - № 26 (306). – С. 2 – 4.

33.       Гриценко А.П. Система підготовки до ДПА з історії України. [Текст] 10-11 клас. Вересень (Помічник на кожний урок) / А.П. Гриценко // Історія та правознавство: науково-методичний журнал. – 2012. - № 22-23 (302-303). – С. 2 – 7.

34.       Гриценко А. П. Використання інформаційно-комунікаційних технологій на уроках [Текст] / А. П. Гриценко // Історія та правознавство: науково-методичний журнал. – 2010. - № 25 (233). – С. 6 – 8.

 

35.        Гриценко, А. П.  Використання інформаційно-комунікаційно-комунікаційних технологій на уроках [Текст] / А. П. Гриценко // Зарубіжна література в школі : наук.-метод. журн.: Видавнича група "Основа" - 2013. - N 13/14. - С. 2-5 

 

 

Статті в інших журналах  (2)   Історія в школі : наук.-метод. журн. для вчителів. – К. : Етносфера, [2000] – . – Виходить щомісячно. 

03035, м. Київ, а/с 59.  Тел.: (044) 248-52-43.  E-mail: etnos@voliacable.com

36.       Гриценко, Андрій Роль шкільного учителя в процесі формування інформаційної компетентності у старшокласників [Текст] / А. Гриценко // Історія в школі: науково-методичний журнал/ Національний педагогічний університет ім. М. П. Драгоманова. - К. : Етносфера. - 2013. - № 9. - С. 17-19. - Бібліогр. в кінці ст. (9 назв) 

37.            Гриценко, Андрій Формування інформаційної компетентності: аналіз теоретичного поняття [Текст] / А. Гриценко // Історія в школі : наук.-метод. журн. для вчителів. - - 2013. - № 7/8. - С. 12-16. - Бібліогр. в кінці ст. 

38.            Гриценко Андрій Конкурс «Учитель року»: привід з минулого чи старт в майбутнє? / Андрій Гриценко // Історія і суспільствознавство в школах України. – 2015. - № 12 (52). – грудень. – С. 11-12. 

 

 

Розробки уроків  та календарне планування 

Видавнича група «Основа»

39.       Гриценко А. П. Розробка теми «Україна в умовах незалежності (1991- 2010). 11 клас [Текст] / А. П. Гриценко // Історія та правознавство: науково-методичний журнал. – 2011. - № 2 (246). – січень. – С. 7-12.

40.       Гриценко, А. П. Розробка теми "Україна в умовах Незалежності (1991-2010)". 11 клас [Текст] / А. П. Гриценко // Історія та правознавство: науково-методичний журнал. – 2011. - № 3. - С. 19-22 (продовж.).

41.       Гриценко, А. П. Розробка теми "Україна в умовах незалежності (1991-2010)". 11 клас [Текст] / А. П. Гриценко // Історія та правознавство: науково-методичний журнал. – 2011. - № 6. - С. 8-15. (продовж.)

42.       Гриценко, А. П. Розробка теми "Україна в умовах незалежності (1991-2010)". 11 клас [Текст] / А. П. Гриценко // Історія та правознавство: науково-методичний журнал. – 2011. - № 8. - С. 10-14 (продовж.)

43.       Гриценко, А. П. Розробка теми "Україна в умовах незалежності (1991-2010)". 11 клас [Текст] / А. П. Гриценко // Історія та правознавство: науково-методичний журнал. – 2011. - № 9. - С. 2-6 (продовж.)

44.       Гриценко, А. П. Розробка теми "Україна в умовах незалежності (1991-2010)". 11 клас [Текст] / А. П. Гриценко // Історія та правознавство: науково-методичний журнал. – 2011. - № 12. - С. 15-20. - Бібліогр. в кінці ст.

45.        Гриценко, А. П. Роки "застою" в СРСР (1964-1985). Всесвітня історія. 11 клас [Текст] / А. П. Гриценко // Історія та правознавство : Науково-методичний журнал. - 2011. -N 32. - С. 14-21.

46.       Гриценко А. П. Розгортання руху Опору в Україні. Історія України. 11 клас. [Текст] (Професійна майстерня) // Історія та правознавство: науково-методичний журнал. – 2012. - № 22-23 (302-303). – С. 15 – 18.

47.       Гриценко А. П. Обставини, що виключають юридичну відповідальність. Необхідна оборона. Крайня необхідність. Звільнення від юридичної відповідальності. (Професійна майстерня) [Текст] / А. П. Гриценко // Історія та правознавство : Науково-методичний журнал. - 2010. - № 10 (218). – С. 15 – 18.

48.       Гриценко А. П. Сім’я та шлюб. Практичне право (Професійна майстерня) [Текст] / А. П. Гриценко // Історія та правознавство . – 2010. - № 25 (233). – С. 29 – 30.

 

49.       Гриценко, А. П. Всесвітня історія. 10 клас [Текст] : календарне планування, профільний рівень, I семестр / А. П. Гриценко // Історія та правознавство : Науково-методичний журнал. - 2011. - N 19/21. - С. 2-16.

50.       Гриценко, А. П. Всесвітня історія. 11 клас [Текст] : календарне планування, профільний рівень, I семестр / А. П. Гриценко // Історія та правознавство : Науково-методичний журнал. - 2011. - N 19/21. - С. 17-38.

51.       Гриценко, А. П. Історія України. 10 клас [Текст] : календарне планування, профільний рівень, I семестр / А. П. Гриценко // Історія та правознавство : Науково-методичний журнал. - 2011. - N 19/21. - С. 39-57.

52.       Гриценко, А. П. Історія України. 11 клас [Текст] : календарне планування, профільний рівень, I семестр / А. П. Гриценко // Історія та правознавство : Науково-методичний журнал. - 2011. - N 19/21. - С. 58-75.

53.       Гриценко, А. П. Всесвітня історія. 10 клас. Новітній період (1900-1939 роки) [Текст] : календарне планування. Профільний рівень. II семестр / А. П. Гриценко // Історія та правознавство : Науково-методичний журнал. - 2011. - N 34/36. - С. 2-15.

54.       Гриценко, А. П. Всесвітня історія. 11 клас. Новітній період (1939-2010 роки) [Текст] : календарне планування. Профільний рівень. II семестр / А. П. Гриценко // Історія та правознавство : Науково-методичний журнал. - 2011. - N 34/36. - С. 16-41.

55.       Гриценко, А. П.  Історія України. 10 клас. Новітній період (1900-1938 роки) [Текст] : календарне планування. Профільний рівень. II семестр / А. П. Гриценко // Історія та правознавство : Науково-методичний журнал. - 2011. - N 34/36. - С. 42-62.

56.       Гриценко, А. П.  Історія України. 11 клас. Новітній період (1939-2010 роки) [Текст] : календарне планування. Профільний рівень. II семестр / А. П. Гриценко // Історія та правознавство : Науково-методичний журнал. - 2011. - N 34/36. - С. 63-92.

 

 

Статті в журналі Історія і суспільствознавство в школах України: теорія та методика навчання [Текст] : науково-методичний журнал / Інститут педагогіки Національної Академії педагогічних наук України.

57.            Гриценко А. Революція гідності 2013–2014 рр. та агресія Росії проти України [Текст] : [конспект уроку історії України] : 11 кл. / А. Гриценко // Історія і суспільствознавство в школах України: теорія та методика навчання. – 2015. – № 5. – С. 28–32.

 

 

Видавництво ВАК - «Педагогічна преса»

58.       Гриценко, А. Урок на тему "Боротьба за українські землі в 1919 р." : історія України, 10 клас / А. Гриценко. // Історія в рідній школі [Текст] / Міністерство освіти України. - К. : "Педагогічна преса", 1995. -  2014. - N 4 - С.11-14.

59.        Гриценко, А.  Урок на тему "Радянсько-польська війна і становище України в 1920 р.": Історія України, 10 клас [Текст] / А. Гриценко // Історія в рідній школі. / Міністерство освіти України.  - 2014. -N 5. - С. 9-13.

60.       Гриценко Андрій Урок на тему «Роки "застою" (1964-1984) в СРСР": всесвітня історія, 11 клас / А. Гриценко // Історія в сучасній школі [Текст] : наук.-метод. журн./ М-во освіти і науки, молоді та спорту України. - К. : Пед. преса, 1995. - 2012. - № 3. - С. 18-24.

 

Видавництво «Етносфера»

61.       Гриценко, Андрій. Система уроків з історії України в 10 класі. Тема 1. Україна на початку XX століття [Текст] / А. Гриценко // Історія в школі : наук.-метод. журн. для вчителів. - 2012. - № 9. - С. 26-33: табл..

62.       Гриценко, Андрій. Система уроків з історії України в 10 класі: Тема 1. Україна на початку XX століття [Текст] / А. Гриценко // Історія в школі : наук.-метод. журн. для вчителів. - 2012. - № 10. - С. 46-48: табл. - Продовж. Початок див. у № 9/2012.

63.       Гриценко, Андрій Система уроків з історії України в 10 класі: тема 1. Україна на початку ХХ століття [Текст] / А. Гриценко // Історія в школі : наук.-метод. журн. для вчителів. - 2012. - № 11/12. - С. 48-51: табл. - Продовж. Початок див. у № 9/10/2012.

64.       Гриценко, Андрій Система уроків з історії України в 10 класі: розвиток культури на початку XX століття [Текст] / А. Гриценко // Історія в школі : наук.-метод. журн. для вчителів. - 2013. - № 1. - С. 43-46. - Продовж. Початок див. у №№ 9-12/2012.

 

Економіка

65.       Гриценко А.П. Фундаментальні процеси та явища ринкової економіки : метод. розробка для учнів 8-11 класів / А.П.Гриценко // Економіка в школах України. – 2013. - № 10 (107). – С. 18 – 31. – Бібліогр. В кінці ст.

 

 

Статті на історичну тематику (7) ВАК України

Збірники (4)

66.       Гриценко А. П. Родина Савичів – натхненники Сіверщини // Сіверщина в історії України. Збірник наукових праць. Випуск 4. – Київ – Глухів: Центр пам’яткознавства НАН України і УТОПІК, 2011. – С. 184 – 189.

67.       Гриценко А. П. Вплив роду Савичів на історію України ХVІІІ століття // Краєзнавство: науково-методичний та практичний аспекти. Матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції (15 – 16 червня 2011 р., м. Суми). – Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти. – Суми РВВ СОІППО, 2011. – С. 35 – 38. (164 с.)

68.       Гриценко А. П. До питання генеалогії роду Савичів // Сіверщина в історії України. Зб. наукових праць. Вип. 5. – Київ – Глухів: Центр пам’яткознавства НАН України і УТОПІК, 2012. – С. 195 – 200.

69.       Гриценко А.П. Декабрист Олександр Бріген – популяризатор «Історії Русів» // Сіверщина в історії України. Зб. наукових праць. Вип. 6. – Київ – Глухів: Центр пам’яткознавства НАН України і УТОПІК, 2013. – С. 317 – 320. - Бібліогр.: с. 319-320 (20 назв) : фотогр.

 

Журнали

70.       Гриценко, Андрій. Письменник та історик Олександр фон дер Бріген / А. Гриценко // Історія в сучасній школі [Текст] : наук.-метод. журн./ М-во освіти і науки, молоді та спорту України. - К. : Пед. преса, 1995. - 2013г. - N 3 (139).  - С.42-47. - Бібліогр.: с. 46-47 (27 назв) : фотогр.

71.       Гриценко, Андрій. До питання генеалогії роду Савичів / А. Гриценко // Історія в сучасній школі [Текст] : наук.-метод. журн./ М-во освіти і науки, молоді та спорту України. - К. : Пед. преса, 1995. - 2013г. - N 4 (140).  - С.39-44. - Бібліогр.: с. 43-44 (29 назв).

72.       Гриценко, Андрій. Декабрист Олександр Бріген - патріот рідного краю [Текст] / А. Гриценко // Історія в школі : наук.-метод. журн. для вчителів. - 2013. - № 6. - С. 6-8.Детальніше тут: https://gritsenko-andrij-petrovich.webnode.com.ua/tovari/statt%d1%96-gritsenka-a-p-/